+1205
Liittynyt:
16.12.2013 - 13:55
Viestejä:
1369

https://www.virala.fi/releases/VAC_ITF-tiedote_FI_030621.pdf

https://www.hs.fi/talous/art-2000008022839.html

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008022922.html

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ehrnroothien-kuoriyhtio-porssiin-jo-…

Virala Acquisition Company suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsingin pörssilistalle

Listautumisanti

Osakkeita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Mikäli Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja lisäosake-erää ei tarjota, VAC:n odotetaan keräävän Listautumisannilla alustavasti 75 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumisantiin liittyviä kuluja, minkä lisäksi hallituksella on oikeus kasvattaa Listautumisantia yhteensä enintään noin 20 miljoonan euron lisäosake-erällä. Listautumisannissa VAC tarjoaa alustavasti 7 500 000 uutta Yhtiön C-sarjan osaketta 10 euron merkintähintaan osakkeelta.

Perustajaosakas Virala on sitoutunut merkitsemään osakkeita 30 miljoonalla eurolla. Ennen suunniteltua Listautumisantia tietyt ankkurisijoittajat ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemän osakkeita yhteensä 26,0 miljoonalla eurolla seuraavasti: Ahlstrom Invest B.V. 9,0 miljoonaa euroa, Jussi Capital Oy 9,0 miljoonaa euroa, Oy Julius Tallberg Ab 4,0 miljoonaa euroa, Oy G.W. Sohlberg Ab 1,5 miljoonaa euroa, Visio Varainhoito Oy 1,5 miljoonaa euroa ja Oy Hammarén & Co Ab 1,0 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yli 20 sijoittajaa on kirjallisesti ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa tarjottavia osakkeita määrällä, joka on yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Listautumisannin bruttovaroista, jotka Yhtiön odotetaan Listautumisannissa keräävän, 90 prosenttia talletetaan suljetuille pankkitileille, kunnes yritysosto toteutetaan. Yritysoston toteuttaminen edellyttää Yhtiön yhtiökokouksen ja Nasdaq Helsingin hyväksyntää soveltuvien säännösten mukaisest

16.6.2021 - 14:52
#71016
Liittynyt:
16.6.2021 - 14:49
Viestejä:
1

Onko missään analyysiä tästä yhtiöstä?

Ymmärtääkseni tässä annetaan avoin valtakirja Ehrnrootheille käyttää meidän sijoittamiamme rahoja.

19.6.2021 - 21:30
#71101
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941
jorpen kirjoitti:

Onko missään analyysiä tästä yhtiöstä?

Ymmärtääkseni tässä annetaan avoin valtakirja Ehrnrootheille käyttää meidän sijoittamiamme rahoja.

Katsotaanpa ensin, mitä tässä ollaan myymässä osakeannissa merkitsijälle. Se mitä yhtiö sen jälkeen tekee on toinen asia. Tulin uteliaisuuttaani käyneeksi asiakirjat lävitse tapani mukaan, lopusta alkuun.

Osakeannissa VAC tarjoaa C-sarjan osakkeitaan merkittäväksi 9 miljoonaa kappaletta a 10,00 eur/kpl. Lisäksi 1,25 miljoonaa kpl C-osaketta instituutioille ja 0,75 milj. C-lisäosaketta yleisölle. Osakesarjoja on kolme, joista C ja B ovat äänivaltaisia ja oikeuttavat osinkoon. A-sarja ei ole äänivaltainen eikä ole mukana osinkoa jaettaessa. Yhtiöjärjestyksen 9 § mukaan:

9 § Osakkeet

Yhtiöllä voi olla A-sarjan, B-sarjan ja C-sarjan osakkeita. Osakesarjat eroavat toisistaan jäljempänä määrätyllä tavalla. 

Kaikki B- ja C-sarjan osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon. A-sarjan osakkeet eivät tuota oikeutta osinkoon tai muuhun varojenjakoon. 

Kukin B- ja C-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. A-sarjan osakkeet eivät tuota äänioikeutta yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön osakkeenomistajien määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

Ensimmäinen mielenkiintoinen pointti tulee VAC:n yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä:

11 § B-sarjan osakkeen muuntaminen C-sarjan osakkeeksi

B-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamansa B-sarjan osakkeet  muunnetaan C-sarjan osakkeiksi. Muunnettaessa B-sarjan osakkeita C-sarjan osakkeiksi muuntosuhde on 1:1 kuitenkin siten, että jos osakkeita on splitattu tai niihin on kohdistunut muita vastaavia järjestelyjä, muuntosuhdetta oikaistaan vastaavasti.

Muunnos ei dilutoi C-osakkeen omistajan oikeutta osingon määrän, koska C- ja B-sarjoilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. Mielenkiintoinen kysymys onkin kuinka paljon on B-osakkeita ja kenen hallussa ne nyt ovat?

Lisäksi yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan A-osakkeen omistajalla on oikeus tietyin, suunnatun annin edellytyksin vaatia A-osakkeen muuntamista B-sarjan osakkeeksi eli päästä osalliseksi äänestämään ja osinkoon. Epäselvää on dilutoisiko tämä C-osakkaan oikeutta osuuteensa yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Ja kenellä A-osakkeet ovat?

Toinen kulmia nostattava asia on yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä oleva lunastuslauseke:

12 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön C-sarjan osake siirtyy millä tahansa saannolla muulle uudelle omistajalle kuin yhtiölle itselleen,  mukaan lukien yhtiön jo olemassa olevalle osakkeenomistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siirto ja sen ehdot hallitukselle, ja yhtiöllä itsellään tai yhtiön osoittamalla taholla tai tahoilla on oikeuslunastaa C-sarjan osake seuraavin ehdoin:

1. C-sarjan osakkeiden lunastushinta on siirtäjän ja siirron saajan sopima hinta tai osakkeen käypä  hinta, kumpi on alhaisempi. Mikäli lunastuksen osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen lunastushinnasta, lunastushinnan vahvistaa yhtiön tilintarkastaja. 

2. Yhtiön tai sen osoittaman tahon on päätettävä lunastamisesta ja esitettävä lunastusvaatimuksensa kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hallitus sai tiedon siirrosta. Yhtiön tulee samassa ajassa antaa siirron saajalle tieto siitä, käyttääkö yhtiö tai sen osoittama taholunastusoikeuttaan. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjallisesti. 

3. Lunastushinta on suoritettava siirron saajalle käteisellä, tilisiirtona siirron saajan osoittamalle pankkitilille tai pankin vahvistamalla shekillä kahden (2) viikon kuluessa lunastusvaatimuksen 
tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava asianomaiselle viranomaiselle.

Nyt merkittäväksi tarjotut VAC:n osakkeet ovat juuri näitä C-sarjan osakkeita, jotka ovat tulossa pörssiin vaihdettavaksi. Osakkeen myyjälle ei tietenkään ole väliä lunastaako osakkeet lausekkeen perusteella, pörssissä tehdyn kaupan jälkeen, joku muu kuin ostaja. Ostajalle taas on väliä saako hän ostamansa osakkeet. Sanotaanko näin, että lunastuslauseke hyydyttäisi osakekaupan hyvin tehokkaasti. Outoa, että moista pörssiin pyrkivä yhtiö edes harkitsee.

Lähde Virala Aquisition Company Oyj:n yhtiöjärjestys: https://www.virala.fi/wp-content/uploads/2021/06/VAC-Articles_of_Associ…

Listautumisannin ehtojen mukaan yhtiöllä on nyt A-sarjan osakkeita 869.565 kpl, B-osakkeita 695.652 kpl ja C-osakkeita 30.000 kpl.

Yhtiölle jäävä omistusosuus muutetaan niin, että se jää 8%:iin äänivaltaisista osakkeista. Virala kuitenkin merkitsee C-osakeita 33,2 osuudella liikkeelelaskettavista. (lisatautumisannin ehdot, sivu 5).

Lähde: https://www.virala.fi/wp-content/uploads/2021/06/Virala_Acquisiton_Comp…

Viitaten markkinointiesitteen sivulla 8 mainittuihin keskeisiin periaatteisiin:

2 Kaikkien osakkeenomistajien edut ovat 
mahdollisimman yhdenmukaiset.

3 Toimimme läpinäkyvästi, ketterästi ja 
suoraviivaisesti

Niistä voi todeta, että tässä VAC:n C-osakkeen ostaja voi joutua valvomaan, että osakkaita kohdellaan osakeyhtiölain mukaan yhdenmukaisesti. Ketterästi tässä kyllä ollaan menossa, täytyy myöntää.

Riskiarviossa Markkinointiesitteen sivulla 19 lunastusasia tulee varovasti esiin: Yritysostoa vastaan äänestävät osakkeenomistajat eivät välttämättä saa kaikkia C-osakkeitaan lunastetuksi lunastukselle asetetun enimmäismäärän vuoksi ja lunastushinnan määrä voi muuttua, ja C-osakkeiden lunastuksen toteuttaminen edellyttää osakkeenomistajalta aktiivisia toimia. 

Lähde: https://www.virala.fi/wp-content/uploads/2021/06/Virala_Acquisition_Com…

Kannattaa myös huomata, että VAC:n yhtiöjärjestys muuttuu heti listautumisessa ja uudessa yhtiöjärjestyksessä oikeus osinkoon muuttuu ehdolliseksi (Listalleottoesite, sivu 107, Liite A, Yhtiöjärjestys):

Lähde: https://www.virala.fi/wp-content/uploads/2021/06/Virala_Acquisition_Com…

Ketterästi muuttuvat yhtiöjärjestys ja osakelajit listalle tulon aikana. Siinä mielessä osakeantiin osallistuvan on hyvä ymmärtää ryhtymisen luonne, jossa on paljon jos-sanoja.

On kyllä mainiota, etä uusia menetelmiä kokeillaan ja tämänkin yhteydessä tulevia kokemuksia ja tapahtumia tulee olemaan mielenkiintoista seurata. Pelimiehet varmaan tarttuvat, vaikka todennäköisyyksiä on tässä äärettömän vaikea laskea. Suotuisan sattuman todennäköisyys on tässä = ehkä.

20.6.2021 - 15:20
#71106
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941

Viralan kartanon mailla fasaanikarkulaisia jahdanneet ja kätensä juurikaspeltoon tahranneet tietävät kyllä kuinka rahaa voi tehdä kärsivällisyydellä. Rälssitilan historia ulottuu 1500-luvulle asti ja tilaisuudet on käytetty hyväksi myös viinaa polttamalla, tervaa tekemällä ja sieniä kasvattamalla. Nyt tilan päätoimiala on maanviljely. Lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Viralan_kartano

Perustajaosakas Virala Oy Ab on konserniyhtiö, jonka päätoimiala on sijoitustoiminta. Sen talousluvut ovat alla:

Lukujen lähde: Asiakastieto / https://www.finder.fi/Rahoitus+ja+luottotoiminta/Virala+Oy+Ab/Helsinki/…

Luvuissa ei sinänsä ole toimialan huomioon ottaen juuri sanottavaa. Lukujen suuri vaihtelu kuuluu alaan. Kartano ei kuulu yhtiöön, vaikka yhtiön toimipaikka onkin Janakkala.

Virala Acquisition Company Oyj taas on tyhjä kuoriyhtiö: Y-tunnus 2890898-5. Sen talousluvut samasta lähteestä ovat alla:

Kuoriyhtiöllä on olematon substanssi - oma pääoma puolitoista tonnia - ja kulut lähinnä pöytälaatikkokuluja. Verovelkaa tai puutteita ilmoituksissa sillä ei YTJ:n mukaan ole: https://tietopalvelu.ytj.fi/Verovelkarekisteri.aspx?yavain=2730989&tark…

Tämän tyhjän kuoriyhtiön osakkeita tarjotaan nyt ostettavaksi - niistäkin vain C-sarjaa, kuten edellisessä viestissä on setvitty.

Saako osakkeen merkitsijä vastineen rahoilleen? Substanssi perustuu SPAC-tyyliin lähinnä "name-droppingiin" ja markkinointi vakuutteluun, että asianosaiset tietävät mitä ovat tekemässä osakkaiden rahoilla, mutta eivät kerro. Lista merkintään lupautuneista ei ole huono. Jokaisen merkitsijän on pääteltävä luottamusasteensa itse.

Kartanossa fasaanin munia haudottaessa tärkeintä tietääkseni on huolehtia hygienian lisäksi siitä, että sähköä tulee varmasti pitkän langan päässä oleviin tiloihin ja lämpölamppuihin. Koko haudonta ja poikastuotanto menee pieleen ja rahaa menetetään, jollei tilalla ole varavoimaa myrskyn varalle. Ehkäpä kuoriyhtiön häärähenkilöt ovat oppineet, että kuoriyhtiötä liiketoimintayhtiöksi haudottaessa käsillä on parikin varasuunnitelmaa.

20.6.2021 - 17:27
#71107
+149
Liittynyt:
13.2.2020 - 08:34
Viestejä:
113

Olen ollut rakennuspuolen hommissa tuolla kartanon alueella ja luulen ettei tämä Alexander liity fasaani- tai kartanobisneksiin. Ainakaan hänen nimeään en ole kuullut niissä yhteyksissä, vaikka kahdelle Ehrnroothin yritykselle olen päässyt työskentelemään.

Hauska nyanssi: kun tuli tarjouskyselyä juuri tuonne alueelle, niin piti googletella että kenelle köyhälle tässä ollaan työtä tarjoamassa. No sitten kun saatiin ensimmäinen homma tehtyä ja rahat tilille, niin tuli sitten ostettua heti eQ:n osakkeita ihan vaan sen aiemman googlailun perusteella. No osakkeet on jo myyty keväällä, mutta mukava toinen pikkutili tuli siitä. Tämä oli vähän tälläinen "kenen leipää syöt, sen lauluja laulat" -tyyppinen sijoitus.

20.6.2021 - 18:34
#71108
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941

Viralan kartanon (y-tunnus 1362038-0) elinkeinonharjoittajaksi on merkitty Ehrnrooth Clas-Göran Jakob. Wikipedia taas mainitsee, että "Göran J. Ehrnroothin poikia ovat myös liike-elämässä toimivat Alexander ja Albert Ehrnrooth." Lähde: Göran J. Ehrnrooth – Wikipedia

Molemmat ovat Virala Oy Ab:ssä, Alexander toimitusjohtajana ja Albert hallituksen puheenjohtajana. Edellisestä käynnistä kartanolla tiloissa on kyllä vierähtänyt aikaa. Saatavapuolesta ei koskaan tarvinnut huolta kantaa.

20.6.2021 - 18:51
#71109
+149
Liittynyt:
13.2.2020 - 08:34
Viestejä:
113

Juttelinkin näköjään ihan mottipäisiä. Puhuin Vanantaan kartanosta, jonka myöskin omistaa Ehrnrooth (Georg, Casimirin poika). Varmaan ovat naapureita? Ja nyt huomasin ettei tämä Alexander olekaan samaa perhettä edes. Olisko sitten edes serkkupoikia? 😄 Menipäs aika ot:ksi, mutta pääsimpä tarinoimaan. Ja tuollakin kartanolla on siis juuri rakennettu uusi tuhansien munien hautomahalli, niin siitä sekaannus. 

20.6.2021 - 19:33
#71111
+1718
Liittynyt:
21.8.2017 - 23:04
Viestejä:
1197
Bingo53 kirjoitti:

3 Toimimme läpinäkyvästi, ketterästi ja 
suoraviivaisesti

Niistä voi todeta, että tässä VAC:n C-osakkeen ostaja voi joutua valvomaan, että osakkaita kohdellaan osakeyhtiölain mukaan yhdenmukaisesti. Ketterästi tässä kyllä ollaan menossa, täytyy myöntää.

...

Kannattaa myös huomata, että VAC:n yhtiöjärjestys muuttuu heti listautumisessa ja uudessa yhtiöjärjestyksessä oikeus osinkoon muuttuu ehdolliseksi (Listalleottoesite, sivu 107, Liite A, Yhtiöjärjestys):

Itselläni pääsyy skipata tämä oli aivan käsittämättömän vaikeasti ymmärrettävä rakenne. Minun oli mahdotonta ymmärtää mikä on asemani suhteessa näihin nimekkäisiin rahamiehiin. Jos rakenne olisi sellainen että olen samassa veneessä isojen herrojen kanssa homma olisi selkeä, mutta tämä haisee siltä että kaikki valtit ovat jonkun muun kädessä. Vaikka Virala onnistuisi ei ole mitenkään selvää saanko C-sarjalaisena eurolleni 80% katetta vai 0% vai 100% verrattuna siihen mitä pääjehut saavat.

En missään nimessä väitä että tarkoitus on lorotella silmään piensijoittajaa, mutta en periaatteesta halua sijoittaa himmeliin jonka rakenne on tällainen.

21.6.2021 - 13:37
#71132
+810
Liittynyt:
2.11.2018 - 12:56
Viestejä:
1145

Jos velaton yhtiö, jolla ei ole liiketoimintaa, omistaa osakeannin jälkeen ainoastaan antiesitteen sivulla 66 mainitut 84,8 miljoonaa euroa käteistä ja jos osakkeita on ennen antia 1 595 217 ja annin jälkeen 10 595 217 kpl, käteistä on 8,00 €/osake. Vielä ei ole tiedossa, mihin käteinen käytetään. Hallintokulujen vuoksi käteisen määrä tulee vähenemään ennen kuin yhtiö löytää ostokohteen.

Paljonko 8,00 € käteisestä kannattaa maksaa? 7 €? 8 €? 10 €?

Toisin muotoiltuna: Mikä on kohtuullinen P/B-luku pelkästä käteisestä ilman liiketoimintaa?

Entä millä todennäköisyydellä kurssi ampaisee yli merkintähinnan 10,00 € ennen kuin ostokohde ilmoitetaan?

Edellisten osakeantien merkintähinnat viime kuussa ovat olleet 0,22 € ja 5,00 €. Nopeaa on nousu ilman liiketoimintaakin.

21.6.2021 - 14:28
#71134
+511
Liittynyt:
2.4.2018 - 12:41
Viestejä:
332

8 eurosta jonkun Peter Lynchin hoidossa kannatti aikoinaan maksaa kyllä kymppikin. Tässä vaan ei minun silmiini näy yhtään vastaavaa vetovoimatekijää.

29.6.2021 - 19:10
#71278
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941

Avauskurssi oli 10,30 eur ja päätöskurssi ilmeisesti 10,04 eur. Aika pientä oli vaihto ja eräkoot vähäisiä. Varovaista.

Kaavion lähde: VACSPAC | Kurssi | Pörssi | Kauppalehti

Listattujen C-osakkeiden määrä on 10.780.000 kpl ja suljetulle tilille siirretty määrä oli 96,75 milj.euroa. Muu osa antirahoista menee ilmeisesti kuluihin ainakin pitkällä jaksolla. Jakolaskulla talletetun rahan arvo C-osakkeelle on 8,98 eur.

Toisaalta kaikkien osakelajien yhteimäärä on 12.345.217 kpl ja jakolaskulla tulisi talletetun rahan osakekohtaiseksi arvoksi 7,84 eur.

Osakasluettelo päivittyy ilmeisesti perjantaina 2.7. - lähde: Virala Acquisition Company | Osake ja osakkeenomistajat

Voimaan tulleen yhtiöjärjestyksen joutuu kyllä lukemaan toiseenkin kertaan ehdolliset toiminnot ymmärtääkseen: Virala Acquisition Company | Yhtiöjärjestys

Tämä yhtiö tuottanee jatkossa kerrottavaa enemmänkin.

29.6.2021 - 22:37
#71280
+1039
Liittynyt:
31.7.2020 - 19:26
Viestejä:
818
von Fyrckendahl kirjoitti:

Markkina on päättänyt, että 8 euroa käteistä on arvoltaan 10,20 €.

Näinpä. Ja raha vielä osakkeenomistajan kannalta epäselvillä ehdoilla toisen kukkarossa on tosiaan arvoltaan vajaa 130% omassa lompakossa olevaan verrattuna. Vähän on vaikea käsittää, mutta turha on kai täydellisien markkinoiden toimintaa kyseenalaistaa. Olisikohan mulla yhtä kova brändiarvo, voisin mielelläni ottaa vastaan rahaa vaikka vain 10% premiolla. Ilmoittakaa jos löytyy kiinnostuneita, mobilepay-siirtokin toimii. 

29.6.2021 - 22:37
#71281
+1039
Liittynyt:
31.7.2020 - 19:26
Viestejä:
818
von Fyrckendahl kirjoitti:

Markkina on päättänyt, että 8 euroa käteistä on arvoltaan 10,20 €.

Näinpä. Ja raha vielä osakkeenomistajan kannalta epäselvillä ehdoilla toisen kukkarossa on tosiaan arvoltaan vajaa 130% omassa lompakossa olevaan verrattuna. Vähän on vaikea käsittää, mutta turha on kai täydellisien markkinoiden toimintaa kyseenalaistaa. Olisikohan mulla yhtä kova brändiarvo, voisin mielelläni ottaa vastaan rahaa vaikka vain 10% premiolla. Ilmoittakaa jos löytyy kiinnostuneita, mobilepay-siirtokin toimii. 

30.6.2021 - 08:46
#71282
+1718
Liittynyt:
21.8.2017 - 23:04
Viestejä:
1197
TL kirjoitti:

Markkina on päättänyt, että 8 euroa käteistä on arvoltaan 10,20 €.

Näinpä. Ja raha vielä osakkeenomistajan kannalta epäselvillä ehdoilla toisen kukkarossa on tosiaan arvoltaan vajaa 130% omassa lompakossa olevaan verrattuna. Vähän on vaikea käsittää, mutta turha on kai täydellisien markkinoiden toimintaa kyseenalaistaa. Olisikohan mulla yhtä kova brändiarvo, voisin mielelläni ottaa vastaan rahaa vaikka vain 10% premiolla. Ilmoittakaa jos löytyy kiinnostuneita, mobilepay-siirtokin toimii. 

Pyysing, Walker tai Daytrader voisivat saadakin tuollaista. Yleensähän kuitenkin haetaan sellasia sellaista 1-3% vuodessa tasaisesti tällaisen kertaluontoisen suorituksen sijaan. Pyrin välttämään niitä 1-3% rahastojakin.

Mietin kyllä joskus että olisi sekin melkoinen rasite sijoittaa jonkun läheisen ihmisen puolesta ilman palkkiota kun millään ei voi taata mikä on tuotto seuraavien kuukausien aikana. Ja sitten toisaalta sattuu päähän kun läheinen ihminen saa minimaalista tuottoa pääomalleen pankin rahastopalkkioiden syödessä kaiken samalla kun omat sijoitukset paisuu ihan hyvin.

 

30.6.2021 - 14:32
#71291
+810
Liittynyt:
2.11.2018 - 12:56
Viestejä:
1145
TL kirjoitti:

Vähän on vaikea käsittää, mutta turha on kai täydellisien markkinoiden toimintaa kyseenalaistaa. 

Kultainen 20-luku tullaan vielä muistamaan. VAC on vain yksi pieni esimerkki monista ajan ilmiöistä. Tässä sijoituskohteessa on sentään rahassa mitattavaa arvoakin toisin kuin joissain muissa kohteissa, joita täydellinen markkina on nostanut.

1.7.2021 - 19:11
#71344
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941

Virala Acquisition Company (VACSPAC):n eilinen vaihto Kauppalehden seurannan mukaan oli 41.979 kpl. Niistä yli puolet  eli 21.652 kpl näyttäisi ostaneen Alexander Ehrnrooth tämänpäiväisen pörssitiedotteen mukaan: Virala Acquisition Company | Tiedotteet

Tämän päivän vaihto oli 8.300 kpl ja kaupat pääpiirteissään alle 200 kpl eriä. Lappu pysyy likvidinä kun pääomistaja ostaa. Aidon vaihdon syntymiseen voi mennä vielä aikaa. Hankin itsekin pari erää puhtaasta uteliaisuudesta ja opinhalusta - pilkkimällä pohjaa.

6.7.2021 - 10:51
#71844
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941

VAC:n osakkeenomistajien luettelo - nyt 30 suurinta omistajaa - on päivitetty eilen: Virala Acquisition Company | Osake ja osakkeenomistajat

Mielenkiintoinen tässä ja tällaiseen kohteeseen on luettelo osakkeenomistajista maittain:

Suomi ei ole enää saari ja Helsingin pelikentällä pelaa muitakin, hyvinkin kaukaa tänne saakka ulottuvia. Miten käy kun robinhoodarit löytävät tämänkin kolkan?

6.7.2021 - 20:36
#71912
+485
Liittynyt:
2.6.2020 - 19:40
Viestejä:
504
Bingo53 kirjoitti:

Miten käy kun robinhoodarit löytävät tämänkin kolkan?

Noin ei tule käymään. Yksikään ilmaisvälittäjä ei tarjoa kaukomaita, ilmiselvistä syistä.

Periferiaedun lisäksi Suomi on parhaillaan tekemässä Norjat x2. Saatatte muistaa kuinka Norja alkoi lähdeverottaa osinkoja verosopimusten vastaisesti korkeasti, mikä johti sijoitusten poisvetoon Norjasta. Mm. allekirjoittanut veti kaiken pois eikä sijoita enää senttiäkään paskamaihin joista pitäisi verottajalta anella varastetut osinkonsa osat takaisin.

Suomi aikoo tehdä paitsi tämän, myös toteuttaa ensimmäisenä maana tiukinta mahdollista "tunne omistajasi" lainsäädäntöä. Hallintarekisterinkin olisi tiedettävä lopullinen edunsaaja -> paljon lisää kustannuksia jos aikoo tähän maahan ulkomailta sijoittaa.

6.7.2021 - 21:41
#71917
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941

Oho, Helsingin pörssin osakkeiden omistuksesta 41% on ulkomaisessa omistuksessa. Lähdeveron nosto yli verosopimusten johtaisi omistusten häipymiseen heti. Voi vain arvailla mitä se merkitsisi osakkeiden arvoille.

6.7.2021 - 22:05
#71920
+810
Liittynyt:
2.11.2018 - 12:56
Viestejä:
1145
Bingo53 kirjoitti:

Lähdeveron nosto yli verosopimusten johtaisi omistusten häipymiseen heti. 

Onko joku ehdottanut lähdeveroa yli verosopimusten?

6.7.2021 - 22:32
#71921
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941

Tästä on ilmeisesti kyse:

Trace-raportointi käyttöön, lähdevero jopa 50 %

(HE 282/2018)

Lähdeverolain muutos muuttaa hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettujen osinkojen verotusta ja verotusmenettelyä. Suomi on ensimmäisenä maailmassa ottamassa tämän OECD:n Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE) -mallin käyttöön.

Hankintarekisteröityjen osakkeiden osalta tuntemattomilta osingonsaajilta peritään jatkossa 35% lähdevero, mikäli saajan veromaa ei ole tiedossa.

7.7.2021 - 00:10
#71922
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941

https://www2.deloitte.com/fi/fi/pages/tax/articles/ulkomaille-maksettav…

Tuossa hieman selkeämmin kuin verottajan sivulla. Trace tuli voimaan tämän vuoden alusta. Ensimmäinen vuosi-ilmoitus annetaan ensi vuonna.

Heippa Suomi-osakkeet, teitä ei enää tarvita. Junttisuomalaiset ovat taas nutturat kireällä, eturivin ekoina toteuttamassa hyvää tarkoittavaa hahmotelmaa, jota kukaan muu ei edes harkitse - riskit tiedetään. Sama tyhmänkiltteys on nähty ennenkin eikä se lopu.

7.7.2021 - 10:35
#71941
+810
Liittynyt:
2.11.2018 - 12:56
Viestejä:
1145
Bingo53 kirjoitti:

Trace tuli voimaan tämän vuoden alusta. Ensimmäinen vuosi-ilmoitus annetaan ensi vuonna.

Heippa Suomi-osakkeet, teitä ei enää tarvita. Junttisuomalaiset ovat taas nutturat kireällä, eturivin ekoina toteuttamassa hyvää tarkoittavaa hahmotelmaa, jota kukaan muu ei edes harkitse - riskit tiedetään. 

Muutos koskee ulkomaalaisia osingonsaajia, joita ei ole asianmukaisesti tunnistettu. Heillä on ollut 2-3 vuotta aikaa myydä osakkeensa tai vaihtaa ne osakkeisiin, jotka eivät maksa osinkoja.

Verosopimusta kireämmin lähdeverottavat osinkoja mm. Tanska ja Norja. Heippa Tanska-osakkeet, heippa Norja-osakkeet, heippa Suomi-osakkeet. 5 vuodessa Kööpenhaminan indeksi +91 %, Oslo +93 %, Helsinki +63 % ja osingot päälle. Katastrofaalista... Noista maista yliperittyä lähdeveroa voi hakea takaisin. Kai Suomestakin voi, ainakin linkissäsi niin lukee?

7.7.2021 - 11:48
#71944
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941

Tanskan lähdeveron noustua minun oli luovuttava hyvää osinkoa maksaneesta Novo-Nordisk AS:n osakkeesta Kööpenhaminan pörssissä ja Norjan nostettua lähdeveroa myös Oslon pörssin mukavista Equinorista ja Norsk Hydrosta, joskin Sea Drilliä en kyllä surrut. Aika ei riittänyt näpertää veronpalautushakemuksia eri maihin ja ratkaisuna oli siirtyä omistamaan pohjoismaisia osakkeita rahastojen kautta. Ja antaa ammattilaisten pulata tuotot pussukoihin.

TRACE iskee kuluillaan ja lisävaivoillaan hallintarekisterin kautta tehtyihin sijoituksiin ja ulkomaiset omistukset Helsingin pörssissä eli 41% ovat pääosin sitä kautta eli 39%.

Kuvan lähde: https://www.euroclear.com/finland/fi/statistics/owner-structure.html

Hallintarekisterin tarkoitus oli vähentää moninkertaisia ilmoituksia. TRACE lisää niitä ja siirtää vastuuta välittäjäyhteisölle. Tanska ja Norja eivät ole ottaneet käyttöön vaikka lähdeveroa noustivatkin.

TRACE:n puinti OECD:ssä on alkanut jo vuonna 2006 eikä vuoden 2019 jälkeen uusia dokumentteja ole tullut: https://www.oecd.org/ctp/treaties/aboutthetracegroup.htm

Voi olla tehokaskin tapa karkoittaa ulkomaiset omistajat muihin pohjoismaisiin pörsseihin.

7.7.2021 - 13:58
#71956
+810
Liittynyt:
2.11.2018 - 12:56
Viestejä:
1145
Bingo53 kirjoitti:

Aika ei riittänyt näpertää veronpalautushakemuksia eri maihin

Tylsältähän se tuntuu, mutta hyville tuntipalkoille pääsee, jos ei ole ihan nappikaupasta kyse. Suursijoittajilla lienee henkilöstöä vero- ym. byrokratian hoitoon. Joihinkin ulkomaisiin sijoituskohteisiin riittää lähettää asuinpaikkatodistus etukäteen, joihinkin pitää laittaa palautushakemusta jälkikäteen.

Verokertymän näkökulmasta ei ole kovin kannattavaa, jos suomalaiset maksavat täydet prosentit ja ulkomaalaiset pääsevät nollalla. Veroprosentteja täytyy pitää sitä korkeammalla, mitä vähemmän on maksajia.

5.8.2021 - 14:12
#73178
+2643
Liittynyt:
17.8.2020 - 18:12
Viestejä:
1941
von Fyrckendahl kirjoitti:

Markkina on päättänyt, että 8 euroa käteistä on arvoltaan 10,20 €.

Markkinan arvostus pysyi kympin tasolla tai sen yläpuolella 29.6. - 26.7. ja sen jälkeen on alkanut hakea arvostustasoa hiukan alempaa:

Meneillään on hiljainen kausi, joten uutisiakaan ei ole odotettavissa yhtiöltä vähään aikaan.

Lähde: Virala Acquisition Company | Sijoittajakalenteri

Uutta asiasta voi kuulla aikaisintaan kahden viikon päästä. Sitä odotellessa ihmetellään pikkuerän kanssa uteliaana mitä tästä muodostuu.