Artikkelit

Sijoittajan sanasto

Sijoitustieto |
Jaa Twiittaa

Sijoitustiedon sijoittajan sanakirjasta löydät yleisimmät termit lyhyesti selostettuna. Sanasto kattaa sijoitussanastoa, taloussanostoa sekä yhteiskuntasanastoa. Hae sanastosta tiettyä termiä käyttämällä selaimen CTRL+F -hakutoimintoa.

Sanastoa päivitetään jatkossa ajoittain ja löydät sen Artikkelit-sivun hakemistosta.

ADR-Sopimus – American Depository Receipt – Yhdysvaltalaisissa pankeissa säilytettäviä sijoitustodistuksia, jotka vastaavat omistusoikeutta tiettyyn määrään ulkomaalaisia osakkeita. Yhdysvaltojen ulkopuolella rekisteröidyt yritykset joutuvat USA:n pörsseihin pyrkiessään tarjoamaan ADR-sijoitustodistuksia. Esim. Nokia ADR.

AIM – Lontoossa sijaitseva osakkeiden markkinapaikka, joka on tarkoitettu sellaisille pienille kasvuyrityksille, joita ei normaalisti kelpuuteta Lontoon pörssiin (LSE)

Aktiivinen rahasto – Rahastonhoitaja tekee sijoituspäätökset perustuen omaan harkintaan, aktiivinen rahasto pyrkii johonkin tavoitteeseen, yleensä ylituottoon vertailuindeksiin nähden.

Alfa-kerroin – Kertoo sijoituskohteen tuoton suhteessa vertailuindeksiin, mitä korkeampi alfa, sitä paremmin kohde on menestynyt vertailuindeksiin nähden.

Alijäämähyvitys – Pääomatulojen hankinnasta aiheutuvien menojen vähennys verotuksessa. Jos kulujen tai menojen osuus ylittää tulos syntyy alijäämä, Alijäämähyvitys on 30 % pääomatulon alijäämästä vuodesta 2012. Alijäämähyvityksen laskennassa otetaan huomioon vain samana verovuonna syntynyt pääomatulolajin alijäämä.

Alimerkintä – Tilanne, kun osakeannissa osakepääoman korotettavaa vähimmäismäärää ei merkintäjän kuluessa merkitä tarpeeksi.

Allokaatio – Sijoituslajien jakauma salkussa, salkun sisältön on voi olla allokoitu esim. osakkeisiin ja korkorahastoihin.

Apportti – Osakkeiden merkintä muulla omaisuudella kuin rahalla, esimerkiksi kiinteällä omaisuudella.

Arvo-osake – Osake jonka arvo perustuu pääasiassa tasaiseen tulokseen ja osingon maksuun eikä niinkään tulevaisuuden kasvuun ja tulevaisuuden kasvaviin osinkoihin. Tyypillistä alhainen P/E, alhainen P/B ja korkea osinkotuottoprosentti

Arvo-osuus – Arvo-osuusjärjestelmässä oleva arvopaperi.

Arvo-osuusrekisteri – Rekisteri jossa arvo-osuustilit ovat rekisteröitynä.

Arvo-osuustili – Henkilökohtainen tili arvo-osuusjärjestelmässä, AO-tilillesi kirjataan omistuksesi.

Arvopaperi – Kaupan kohteena oleva oleva todistus, osake, korkopaperi tai vaikka omistusasiakirja.

Arvopaperikauppa – Arvopapereilla käyty kauppa

Arvopäivä – Esimerkiksi osakekaupan tai muun kaupan toteutumispäivä.

Bear Market – Laskukausi osakemarkkinoilla

Benchmark – Sijoitusrahaston ennalta määritelty vertailuindeksi. Rahastot vertailevat suoritustaan Benchmark-indeksiinsä

Beta-kerroin – Osakkeen heilahtu suhteessa kyseisen markkinan keskimääräiseen tuottoon. Kertoimen ollessa 1.5, kohteena oleva osake liikkuu puolitoista kertaa voimakkaammin kuin markkina keskimäärin.

Blue chip – Yhdysvalloissa käytettävä termi suurten yritysten osakkeista.

Bull market – Nousukausi osakemarkkinoilla

CAC-indeksi – Pariisin pörssi-indeksi

CAPM - Capital Asset Pricing Model, matemaattinen malli jolla lasketaan osakkeelle tuotto-odotus, E=r+(beta)(rm-r) jossa E=tuotto-odotus, rm on markkinasalkun tuotto-odotus ja jossa r on riskittömän sijoituksen tuotto.

CD - Certificate of deposit. Talletustodistus jolle maksetaan mahdollista korkoa.

Current ratio – Yrityksen maksuvalmiuden tunnusluku, kertoo omaisuuden kierron ja lyhytaikaisten velkojen suhteen.

Debentuuri – Kenen tahansa kirjanpitovelvollisen elinkeinon harjoittajan liikkeelle laskema velkakirja.

Delta-kerroin – Esimerkiksi osakkeen tai sijoitussalkun arvossa tapahtuva muutos prosentuaalisesti suhteessa osakemarkkinoiden yhden prosentin nousuun.

Diskonttaus – Tulevaisuuden arvon laskemista nykyarvoon, diskonttausta käytetään esimerkiksi osakkeiden arvonmäärityksessä jossa osinkojen tulevaa virtaa diskontataan nykyarvoon.

Dow Jones - Yhdysvaltojen pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä kuvaava indeksi. Dow Jones Insdustrial Average on maailman seuratuin osakeindeksi

Duraatio – Aika jossa korkopapereihin sijoitetut rahat palautuvat takaisin sijoittajalle. Mitä suurempi duraatio on, sen suurempi herkkyys sijoituksella on korkotason muutoksille.

Efektiivinen tuotto – Arvopaperin tuotto markkina-arvoon verrattuna, tuotto lasketaan esimerkiksi osakkeen osingon suhteen osto- tai päivän markkinahinnalle.

EKP – Euroopan keskuspankki joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta. EKP:n tärkein tehtävä on huolehtia yhteisen rahan vakaudesta.

Emissio - Arvopaperin liikkeeseenlasku, esim. osakeanti.

Emissiovoitto - Arvopaperin nimellisarvo - liikkeeseenlaskuhinta. Voitto jää arvopaperin liikkeeseenlaskijalle.

Ensimarkkinat – Liikkeellelaskija hankkii suoraa rahoitusta, esim osakeanti.

EPS – Yhtiön nettotulos yhtä osaketta kohti.

ETC – Pörssissä myytävä arvopaperi joka seuraa hyödykkeen tai hyödykekorin hintoja.

ETF – Pörssinoteerattu rahasto joilla käydään kauppaa kuten osakkeilla. ETF-rahasto tunnetaan yleisimmin rahastona joka pyrkii seuraamaan jotain kohde-indeksiä.

Euronext – Yhdistelmä Amsterdamin, Brysselin ja Pariisin pörsseistä

FED – (Federal Reserve Board) Yhdysvaltain keskuspankki.

FTSE-indeksi – (lempinimeltään Footsie) Tunnetuin FTSE-indeksi FTSE100 kuvaa Lontoon pörssin 100 suurimman yrityksen kurssikehitystä.

Futuuri – Johdannainen joka kohdistuu tulevaan kauppaan, sopimuksessa sitoudutaan käymään kauppaa tiettynä ajanhetkenä sopimushetken hintaan.

Fuusio - Osakeyhtiöiden yhdistyminen.

G20 – Kahdenkymmenen taloudellisesti johtavan maan ryhmä. Se perustettiin vuonna 1999 luomaan vakautta kansainvälisille finanssimarkkinoille.

Goodwill – Yhtiön aineeton arvo. Esim. maine- ja brändiarvo, määräytyy yleensä yrityskaupoissa.

Hallinnointipalkkio – Rahastojen hoidosta perittävä palkkio, palkkio vaihtelee yleensä yhdestä kolmeen prosenttiin rahastoon sijoitetusta pääomasta vuodessa.

Hallintarekisteri – Rekisteri josta selviää osakkeen todellisen omistajan sijasta vain arvo-osuustilin haltija. Hallintarekisterissä olevat osakkeet oikeuttavat osinkoihin ja osakeanteihin mutta eivät äänivaltaan yhtiökokouksissa. Tällä hetkellä se on mahdollinen vain ulkomaisille sijoittajille. Hallintarekisterimahdollisuutta suunnitellaan myös suomalaisille sijoittajille (2014).

Hankintameno-olettama – Luovutusvoittoa ilmoitettaessa vaihtoehtoinen tapa ilmoittaa hankintahinta, saattaa muuttua kannattavaksi mikäli myytävät arvopaperit on omistettu pitkään. Katso: https://www.sijoitustieto.fi/osakesijoittajan-verotus-2014

Hedgerahasto – Rahasto joka pyrkii absoluuttiseen tuottoon markkinatilanteesta huolimatta. Hedge-rahastojen salkunhoitajat käyttävät velkavipua ja laajaa kirjoa instumentteja ja sijoituslajeja saavuttaakseen niille asetetun tavoitteen.

HEX-indeksit - Helsingin Pörssin entiset osakeindeksit, nykyään OMXH.

High Yield – Korkea tuotto, esimerkiksi High Yield -korkorahasto sijoittaa alhaisen luottokelpoisuuden velkakirjoihin jotka tarjoavat tällöin myös korkeampaa tuottoa

I.O.U. - Velkakirja. (”I owe you")

Ilmaisanti – Osakeanti jossa uudet osakkeet maksetaan yhtiön oman pääoman rahastosta, osakkaille ilmainen.

Ilmoitusvelvollinen – Yhtiön sisäpiirililäinen (mm. johto ja hallituksen jäsenet) jonka on lain mukaan ilmoitettava yhtiöön kohdistuvista arvopaperikaupoista.

Indeksirahasto – Rahasto joka pyrkii mukailemaan kohteena olevan indeksin tuottoa sijoittamalla varat indeksiä vastaavasti.

Indeksitermiini - Markkinaindeksiin kohdistuva termiinisopimus, kuten S&P500-termiini.

Institutionaalinen sijoittaja – Iso yhteisösijoitttaja, esim. pankit eläke- ja vakuutusyhtiöt, sijoitusrahastot.

Instrumentti – Arvopaperikaupan kohde, osake, velkakirja, rahasto-osuus tms.

Johdannainen – Yleistermi arvopaperista jonka hinta perustuu jonkun toisen etuuden hintaan

Johdannaismarkkinat – Markkinat joilla kohteena ovat toisen arvopaperin arvoon perustuvia sopimuksia.

Joukkovelkakirjalaina – Yhteisön (esim. valtio) yleisöltä ottama laina, joka jakautuu useisiin velkakirjoihin, joilla voi usein käydä kauppaa myöhemmin.

Julkinen noteeraus – Hinnan määritys julkisesti, esim. pörssissä.

Julkinen osakeyhtiö – (Oyj) Julkisekski hakeutunut osakeyhtiö, pörssilistatut yhtiöt ovat julkisia osakeyhtiöitä.

Jälkimarkkinat – Kaupankäynti liikkeellelaskun jälkeen esim. pörssissä.

Jätevesilaki - Uusi jätevesilaki astuu voimaan 2019. Jätevesijärjestelmä on uusittava lokakuuhun 2019 menneissä. Tarkista Vestellin sivuilta mitä uusi jätevesilaki tarkoittaa. Jätevesijärjestelmät - lue lisää.

Kasvuosake – Osake tai osuus, jossa yhtiön kasvuodotukset ovat merkittävämpi osuus hinnasta kuin tasainen osinkovirta.

Kauppojen selvitys – Arvopaperikaupan toteuduttua kestää 3 päivää ennenkuin kauppa on selvitetty ostaja- ja myyjäosapuolten välittäjien kesken, aika jossa arvopaperit siirtyvät kauppaosapuolten välillä. Tällä hetkellä on vireillä uudistus jossa välittäjien väliin syntyy kolmas taho (CCP), tämä nopeuttaa selvitystä ja vähentää selvityskuluja, lisäten likviditeettiä markkinoilla (2014)

Kokonaistuotto – Tuotto johon lasketaan arvonnousu sekä osingot.

Komissio –Välittäjän perimä välityspalkkio arvopaperikaupasta.

Korkorahasto – Korkoinstrumentteihin sijoittava rahasto.

Kurssi – Arvopaperin tai hyödykkeen julkisesti noteerattu hinta.

Kurssiriski – Sijoittajan riski siitä että arvopaperin kurssi voi laskea.

Käypä hinta – Arvopaperin tai muun omistuksen markkinahinta.

LBO - Yrityskauppa, joka rahoitetaan lainapääomalla, jonka vakuutena käytetään ostettavan yrityksen varallisuutta. Lainan maksu perustuu yhtiön odotettavissa oleviin tuottoihin. Leveraged buy out (LBO).

Liiketulos - Yritysten voitto tai tappio, kun liikevaihdosta vähennetään muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot.

Liikevaihto - Yrityksen tilikauden myynti.

Liikkeeseenlaskija - Osakkeita tai joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeva osakeyhtiö, kunta tai valtio.

Liikkeeseenlasku - Osakeanti tai joukkolainan myynti sijoittajille. Ks. emissio.

Likvidi - Nopeasti rahaksi muutettava. Likvidi osake on pörssissä sellainen, jonka vaihto on suurta.

Likviditeetti - Osakkeiden tai muiden arvopapereiden rahaksimuutettavuus. Kuvaa arvopaperimarkkinoiden kykyä välittää kauppoja nopeasti ja tehokkaasti. Jos likviditeetti on pieni, arvopapereiden osto ja myynti voi olla vaikeaa. Hyvä likviditeetti takaa isojenkin kauppojen nopean toteuttamisen ilman suurta vaikutusta hintatasoon.

Limiitti - Rajahinta, jolla sijoittaja suostuu ostamaan tai myymään arvopaperin. Voi myös olla luottoraja, jonka puitteissa asiakas saa tehdä kauppaa.

Liputus - Pörssiosakkeiden omistusoikeuden julkistaminen, kun ostaja on ylittänyt tai alittanut määräosuuden yhtiön päätäntävallasta. Pörssisääntöjen mukaiset liputusrajat ovat 5, 10, 20, 33, 50, ja 66 prosenttia.

Listalleottoesite - Pörssiyhtiön osakeannin yhteydessä sijoittajille suuntaama esite taloudellisesta tilastaan. Esite on tehtävä valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti ja hyväksytettävä Rahoitustarkastuksessa.

Listautuminen - Arvopaperin ottaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Lunastushinta - Esimerkiksi sijoitusrahaston osuudesta sen omistajalle maksettava hinta.

Lunastuspalkkio - Sijoitusrahaston rahasto-osuutta lunastettaessa perittävä palkkio. Yleensä noin yksi prosentti sijoituksen arvosta.

Lunastusvelvollisuus - Rahastoyhtiön velvollisuus vaadittaessa lunastaa sijoitusrahaston osuus.

Luovutusvoitto - Myyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Myyntivoitto.

Marginaali - Luotonannossa asiakkaalle korkoon lisättävä pankin tuotto-osuus. Korkomarginaali on pankin otto- ja antolainauskorkojen välinen ero. Arvopaperikaupassa marginaalina pidetään summaa, jonka asiakas joutuu tallentamaan arvopaperivälittäjän tilille voidakseen ostaa osakkeita.

Markkina-arvo - Julkisessa noteerauksessa kulloinkin arvopaperille määräytyvä hinta. Yhtiön markkina-arvo saadaan kertomalla osakkeiden määrä yhden osakkeen päivän kurssilla.

Markkinahinta - Markkinoilla arvopaperille muodostunut hinta. Käypä hinta.

Markkinakorko - Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä rahan hinta.

Markkinariski - Yleisen kurssikehityksen vaikutus yksittäiseen arvopaperiin.

Maturiteetti - Jäljellä oleva aika korkoinstrumentin erääntymiseen.

Meklari - Arvopaperinvälittäjän lukuun kauppaa tekevä henkilö.

Merkintä - Osakkeiden ja joukkovelkakirjojen ostaminen liikkeeseenlaskun yhteydessä.

Merkintähinta - Arvopaperista liikkeeseen laskettaessa perittävä hinta.

Merkintäoikeus - Osakkeeseen liittyvä oikeus hankkia yhtiön uusia osakkeita.

Merkintäpalkkio - Sijoitus rahaston rahasto-osuutta merkittäessä perittävä palkkio.

Merkintävaraus - Osakeannissa ennakkoon tehtävä varaus ostettavien osakkeiden määrästä.

Mid cap - Keskisuuri pörssiyhtiö, jonka markkina-arvo on vähintään vähintään 150 euroa, mutta alle miljardi euroa

Nimellisarvo - Arvo, joka on merkitty arvopaperiin tai saamistodistukseen ja joka osoittaa tavallisesti sen alkuperäisen arvon. Osakkeiden nimellisarvoista ollaan vähitellen luopumassa.

NM-lista (New Market List) - Nuori markkina -lista, joka on tarkoitettu Helsingin Pörssin pienimmille yrityksille.

Noteeraus - Arvopaperin hinnan määräytyminen julkisessa kaupassa.

Omavaraisuusaste - Rahoitusrakenteen tunnusluku, joka kertoo oman pääoman osuuden yrityksen liiketoimintaan sitoutuneesta koko pääomasta.

Optio - Sopimus, johon liittyy oikeus, mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä option kohde-etuus tiettynä aikana tai päivänä ennalta sovittuun hintaan. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi osake, indeksi tai mikä tahansa muu hyödyke.

Optiolaina - Joukkovelkakirjalaina, johon liittyy liikkeeseenlaskijan osakkeiden merkintään oikeuttavia optiotodistuksia.

Optiotodistus - Osakkeen hankintaan määrätyin ehdoin ja määrättynä aikana oikeuttava merkintäoikeus.

Osake - Osuus yhtiön osakepääomasta. Osakepääoma jakautuu yhtä suuriin osakkeisiin. Osake tuottaa oikeuden yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.

Osakeanti - Osakeyhtiön osakepääoman korotus laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita.

Osakeindeksi - Osakkeiden kurssikehitystä mittaava indeksi.

Osakemyynti - Osakeyhtiön olemassa olevien osakkeiden myynti uusille sijoittajille. Yritysten listautuessa osakeantien ja -myyntien yhdistelmät ovat tavallisia, kun vanhat omistajat myyvät omia osakkeitaan ja samalla liikkeeseen lasketaan uusia osakkeita.

Osakerahasto - Osakkeisiin sijoittava sijoitusrahasto.

Osakesarja - Osakeyhtiön erilajiset osakkeet, kuten kanta- ja etuoikeutetut osakkeet. Osakesarjojen oikeus äänioikeuteen ja osinkoon erottaa ne toisistaan.

Osinko - Yhtiön vuosittain osakkailleen jakama voitto-osuus.

OTC - Osakkeiden kauppa suoraan ilman pörssin välitystä (over the counter).

P/E-luku eli voittokerroin - Tunnusluku, joka ilmaisee osakkeen hinnan ja yhtä osaketta kohden lasketun voiton suhteen. Se kertoo monenko vuoden osakekohtaisella voitolla pystyisi maksaman osakkeen hinnan, jos voitto pysyisi samansuuruisena. Korkea P/E-luku kertoo yleensä kovista kasvu- ja tulosodotuksista. Toisaalta se voi olla merkki myös huonosta tuloksesta.

Pankkiiriliike - Sijoituspalveluyritys, joka välittää arvopaperikauppoja, tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluita, mutta ei voi ottaa talletuksia yleisöltä.

PEG - Osakkeen P/E-luku jaettuna osakekohtaisen tuloksen keskimääräisellä vuosikasvulla. PEG-lukua käytetään varsinkin kasvuyhtiöiden arvon määrityksessä. Jos PEG on alle yhden, osakkeen arvossa voi olla nousuvaraa. Yli yhden PEG saattaa kertoa yliarvostuksesta.

Portfoliosijoitus - Sijoitus, jolla haetaan tuottoa pääomamarkkinoilta.

Prelista - Helsingin Pörssin lista, jolle yhtiö voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi ennen varsinaista listautumista.

Private placement - Suunnattu osakeanti tietylle sijoittajaryhmälle.

Profit taking - Voittojen kotiutus. Osakkeiden myynti, kun riittävä tuottotaso on saavutettu.

Program trading - Tietokoneohjelmien avulla tapahtuva automaattinen osakkeiden osto ja myynti tiettyjen rajahintojen mukaan. Program trading on aika ajoin nähty syypääksi äkillisiin ja suuriin pörssiromahduksiin kuten syksyllä 1987.

Provisio - Välitys- tai myyntipalkkio.

Päälista - Helsingin Pörssin päälista, jossa noteerataan pörssin suurimmat yhtiöt.

Pääomalaina - Joukkovelkakirjalaina tai vaihtovelkakirjalaina, jonka takaisinmaksu ja koron maksu riippuvat yhtiön tuloksesta. Lainapääoma merkitään taseeseen omaksi pääomaksi.

Pääomasijoittaja - Sijoittaja tai rahasto, joka pyrkii hakemaan tuottoa nuorista vielä listaamattomista kasvuyrityksistä. Tuotto saadaan joko viemällä yritys pörssiin tai myymällä se eteenpäin. Suosituimpia sijoituskohteita ovat nopeasti kasvavat teknologiayritykset. Pääomasijoittamista kutsutaan myös riskisijoittamiseksi.

Pääomatulo - Sijoitetusta pääomasta saadut tulot kuten korot, osingot, vuokrat ja voitto-osuudet.

Pörssierä - Arvopaperikaupan perusyksikkö, pienin määrä, jolla voidaan noteerata kurssi. Kauppaa voi käydä pienemmilläkin erillä.

Pörssiyhtiö - Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa pörssissä.

Quick ratio - Kuvaa yrityksen maksuvalmiutta, rahoitusomaisuuden suhde lyhytaikaisiin velkoihin.

Rahamarkkinat - Valtion, yritysten ja yhteisöjen lyhytaikasten (korkeintaan 12 kk) sijoitusten ja luottojen, yritystodistusten, sijoitustodistusten ja valtion velkasitoumusten markkinat.

Rahastoanti - Osakkaille maksuton osakeanti, jossa uudet osakkeet maksetaan omaan pääomaan kuuluvasta rahastosta.

Rahasto-osuus - Sijoitusrahaston osuus, joista rahaston pääoma koostuu. Rahaston pääoma jakautuu yhtä suuriksi osuuksiksi.

Rahastoyhtiö - Sijoitusrahastoa tai useita rahastoja hoitava yhtiö.

Rahoitustarkastus - Pankki- ja rahoituslaitosten sekä arvopaperimarkkinoiden toimintaa Suomessa valvova viranomainen

Rekyyli - Osakkeiden kurssikehityksen äkillinen heilahdus vastakkaiseen suuntaan. Jyrkän nousun aikana voi tulla hetkellinen lasku ja laskun aikana äkillinen käännös ylöspäin. Seuraa usein markkinoiden ylireagointia johonkin uutiseen tai tapahtumaan.

Riski - Epäonnistumisen vaara tai mahdollisuus, epävarmuus tuotosta. 

Riskin hajauttaminen - Sijoittamalla varat useisiin eri osakkeisiin tai korkoinstrumentteihin voi pienentää riskiä.

Road show - Osakkeiden, yritysten tai joukkolainojen markkinointitilaisuuksien sarja sijoittajille. Yhtiöt esittelevät itseään sijoituskohteina.

ROE - Oman pääoman tuottoprosentti (return on equity). Kertoo yrityksen kannattavuudesta.

ROI - Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (return on investment). Kertoo yrityksen varoilleen ansaitsemasta tuotosta.

RSI - Relative Strength Index. Indeksi mittaa osakkeen kurssikehitystä suhteessa saman markkinan yleisindeksiin verrattuna.

Saturaatio - Kyllästyminen. Markkinat eivät enää kasva jonkun tuotteen osalta. Tarjonta alkaa ylittää kysynnän.

Sekaemissio - Osakeanti, jossa osakepääoman korotus toteutetaan sekä uusmerkintänä että rahastoantina.

Sharpen mittari - Sijoitusrahastojen tuoton ja riskin mittaamisen käytetty suhdeluku, joka käyttää riskin mittarina volatiliteettia eli kokonaisriskiä. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiyksikköä kohti. Mitä suurempi luku, sitä paremmin sijoitus on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Sijoittajasuhteet - Pörssiyhtiöiden hoitamat yhteydet sijoittajiin, sijoitustutkijoihin ja toimittajiin tiedon välittämiseksi yhtiöstä sijoituskohteena.

Sijoituspalveluyritys - Pankki tai pankkiiriliike, joka välittää arvopaperikauppoja tarjoaa omaisuudenhoito- ja muita sijoituspalveluja.

Sijoitusrahasto - Osakkeista ja muista arvopapereista koostuva rahasto, josta voidaan myydä osuuksia sijoittajille.

Sijoitustodistus - Pankin liikkeeseenlaskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja.

Sijoitusyhtiö - Yhtiö, jonka päätoimialana on osakkeiden ja yritysten omistus.

Sisäinen kauppa - Arvopaperikauppa, jossa sama välittäjä on sekä ostajan että myyjän edustaja.

Sisäpiiri, sisäpiiritieto - Henkilöt, joilla on luottamuksellista arvopaperin kurssiin vaikuttavaa tietoa. Sisäpiiritiedon hyväksikäyttö on rangaistava teko.

Small cap - Markkina-arvoltaan pieni, alle 150 miljoonan euron yritys.

Suunnattu osakeanti - Osakkeiden merkintämahdollisuutta tarjotaan määrätylle ryhmälle siten, että kaikilla osakkeenomistajilla ei ole yhtäläistä oikeutta merkitä osakkeita osakepääoman korotuksessa.

Syklinen osake - Osake, jonka arvoon suhdanteiden muutokset vaikuttavat hyvin paljon, esimerkiksi metsä- ja raskaan metalliteollisuuden osakkeet.

Säilytysyhteisö - Rahastoyhtiön toimeksiannosta sijoitusrahaston omistamia arvopapereita säilyttävä pankki tai pankkiiriliike.

Tarjousesite - Sijoitusmuistio tai listalleottoesite. Arvopapereiden liikkeeseen laskun yhteydessä laadittava esite, jossa kerrotaan määrätyt tiedot sijoituskohteesta.

Tarkkailulista - Pörssilistan osa, johon on siirretty esimerkiksi yrityssaneerauksessa tai selvitystilassa olevien yhtiöiden osakkeita. Listalla olevilla osakkeilla käydään aivan normaalisti kauppaa.

Termiinisopimus - Sopimus, jolla ostetaan tai myydään hyödykettä sopimushetkellä sovittuun kurssiin tietyn ajanjakson kuluttua.

Toimeksianto - Osakekaupassa välittäjälle jätetty osakkeen osto- tai myyntitoimeksianto.

Tracking error - Kuvaa kuinka hyvin sijoitusrahasto on jäljitellyt vertailuindeksiä. Jos tracking error on ollut 5 prosenttia, odotetaan salkun tuoton poikkeavan ±5 prosenttia vertailuindeksin tuotosta kahtena vuotena kolmesta.

Tulos/osake - Kuvaa yrityksen osaketta kohti tuottamaa tulosta. Tulos-käsitteenä käytetään tulosta ennen satunnaiseriä veroilla vähennettynä.

Tuottoindeksi - Osakeindeksi, joka huomioi osinkojen vaikutuksen osakekursseihin ja markkinoiden tuottoon.

Tuottokäyrä - Tuoton ja arvopaperin jäljellä olevan juoksuajan välistä suhdetta kuvaava käyrä. Tuottokäyrä ennakoi markkinakorkojen tulevaa kehitystä ja kertoo samalla rahamarkkinoiden inflaatio-odotuksista.

Tuottopaperi, -osake - Osake, jossa osingolla on arvonnousun odotusta merkittävämpi paino.

Tuottorahasto - Sijoitusrahasto, joka jakaa vuosittain osan voitostaan voitto-osuuksina rahasto-osuudenomistajille.

Täsmäytyspäivä - Arvo-osuusjärjestelmässä päivä, jonka mukaisen omistajaluettelon perusteella määräytyvät oikeudet osinkoon, osakeantiin ja yhtiökokoukseen osallistumiseen.

Uusmerkintä - Maksullinen osakeanti.

Vaihtovelkakirja - Osakeyhtiön liikkeeseen laskema velkakirja, joka voidaan lainaehtojen mukaan vaihtaa yhtiön osakkeisiin.

Valtion velkasitoumus - Valtion liikkeeseenlaskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja, jonka laina-aika on korkeintaan 12 kuukautta.

Varainsiirtovero - Kiinteistön ja arvopaperin luovutuksen yhteydessä valtiolle maksettava vero, entinen leimavero.

Velkaantumisaste - Kuvaa velkojen ja oman pääoman erien välistä suhdetta, velkaantuneisuutta.

Venture capital - Sijoituspääomaa, jota käytetään listaamattomiin yrityksiin. Ks. pääomasijoitus.

Verotusarvo - Varallisuusverotusta varten omaisuuskohteelle verovuonna määrätty markkamääräinen arvo. Verotusarvo on yleensä markkina-arvoa alhaisempi.

Vertailuindeksi - Vertailuindeksi on osakkeen tai rahaston vertailukohde. Rahaston tavoitteena on saavuttaa vertailuindeksiä parempi ja tasaisempi tuotto. Yksittäisen osakkeen kehitystä verrataan usein yhtiön toimialaindeksiin.

Vipurahasto - Sijoitusrahasto, joka käyttää johdannaisia sekä lisätuoton tavoitteluun korkeammalla riskillä että salkun suojaamiseen.

Voitto-osuus - Sijoitusrahaston vuotuisista voitoistaan omistajilleen jakama osuus.

Volatiliteetti - Tietyn arvopaperin, sijoitusrahaston tai markkinan herkkyys kurssivaihteluihin.

Yhdistelmärahasto - Sijoitusrahasto, joka sijoittaa sekä osakkeisiin että korkoinstrumentteihin. Sijoitussuhde määräytyy markkinatilanteen mukaan rahaston sääntöjen antamissa puitteissa.

Yhteisösijoittaja - Arvopaperimarkkinoilla suurilla erillä kauppaa käyvä yhteisö tai säätiö, myös sijoitusrahasto. Institutionaalinen sijoittaja.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä - Järjestelmä, jossa hyvittämällä yhtiön maksama tulovero osakkaan verotuksessa poistetaan yritystulon kaksinkertainen verotus. Osingon saajan ei tarvitse maksaa veroa osingoista. Avoir fiscal.

Yksityistäminen - Kunnan tai valtion omistaman yrityksen muuttaminen osittain tai kokonaan yksityisten omistamaksi.

Yleisindeksi - Arvopaperimarkkinoiden kokonaistilannetta kuvaava suhdeluku. joka kuvaa esimerkiksi pörssin päälistan osakkeiden kurssikehitystä. Hex-yleisindeksissä osakkeet ovat mukana markkina-arvoaan vastaavalla painolla.

Yleisölaina - Joukkovelkakirjalaina, jonka liikkeellelaskija voi olla valtio tai yritys.

Ylimerkintä - Arvopaperin merkintä yli tarjotun määrän. Osakeannissa ylimerkintä johtaa tavallisesti sijoittajien alustavasti tekemien merkintäsitoumusten määrän leikkaamiseen. 

YouTube

Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava

Kaupallinen yhteistyö

Microsoft panostaa voimakkaasti tekoälyyn

Johannes Ankelo
10.7.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Admicom Q2/24 Seurantalista: Pelättyä parempi heikossa markkinassa

Almanakka
10.7.2024
east Lue lisää
Kaupallinen yhteistyö

Tekoälybuumi tukee myös maakaasun hintaa

Johannes Ankelo
8.7.2024
east Lue lisää