Olet täällä

Artikkelit

Ajatuksia riskistä ja odotetusta tuotosta sijoittajan sijoitussalkussa

”Riski tarkoittaa sijoittajan altistumista osakkeen tarjoamille eri sattumanvaraisille tuotoille, joiden toteutumista ei voida etukäteen ennustaa.” Viimeisimmässä kirjoituksessani kuvailin mitä osakesijoittamiseen liittyvä riski tarkoittaa käytännössä sijoittajalle. Sijoittajan näkökulmasta yksittäisen osakkeen riski ei kuitenkaan ole yhtä oleellista kuin osakkeista rakentuvan sijoitussalkun riski, koska sijoitussalkun riski yhdessä salkun odotetun tuoton kanssa määräävät salkun arvonmuutoksen ja lopulta sijoittajan tulevan taloudellisen hyvinvoinnin (ansiotulojen ohella). Tästä johtuen tämän artikkelin tarkoituksena on jakaa ajatukseni riskistä ja odotetusta tuotosta sijoittajan sijoitussalkun näkökulmasta.

Koska osakesijoittamisen riski liittyy osakkeiden toteutuviin tuottoihin, sijoittajan sijoitussalkussa tämä riski näkyy salkun sattumanvaraisena arvonmuutoksena. Sijoitussalkun matalampi riski tarkoittaa siten salkun varmempaa ja ennustettavampaa arvonmuutosta ja korkeampi riski salkun satunnaisten, ei-ennustettavissa-olevien arvonmuutosten suurempaa vaihteluväliä. Sijoitussalkun riskipreemio eli se osa arvonmuutoksesta, joka selittyy salkun riskillä, on kuitenkin aina ”reilu kompensaatio” salkun riskisyydestä, koska sijoittajan altistuminen mihin tahansa negatiiviseen riskipreemioon tarkoittaa sijoittajan pienempää, yhtä suurta tai suurempaa altistumista suuremmalle, yhtä suurelle tai pienemmälle positiiviselle riskipreemiolle. Siten sijoitussalkun riskitaso määrää salkun sattumanvaraisten arvonmuutosten ”reilut” ala- ja ylärajat, ja riskitasoa muuttamalla sijoittaja ainoastaan muuttaa näitä rajoja.

Mikä tahansa tekijä, joka vaikuttaa sijoittajan altistumiseen osakkeen eri sattumanvaraisille tuotoille, selittää osakkeen riskiä. Koska sijoitussalkun riskitaso muuttuu ainoastaan, jos salkun arvonmuutokseen vaikuttavat riskitekijät muuttuvat, valitsemalla salkkuunsa osakkeet (ja muut sijoituskohteet) näihin vaikuttavien riskitekijöiden perusteella sijoittaja kykenee muuttamaan sijoitussalkkunsa riskitason mieleisekseen. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella nämä riskitekijät ovat osakkeen markkinakoko ja arvostustaso sekä yrityksen investointi- ja kannattavuusaste yhdessä markkinariskin kanssa. Toisin sanoen, tutkimustiedon valossa sijoittajan osakesalkun riski muuttuu vain, jos salkun sisältämien osakkeiden markkinakoko ja/tai arvostus-, investointi- tai kannattavuusaste muuttuvat. Koska markkinariski sisältyy kaikkiin markkinoilla oleviin osakkeisiin, sijoittaja ei voi välttyä markkinariskiltä niin kauan kuin hänen sijoitussalkkunsa sisältää osakkeita.

Sijoitussalkun riski ei selitä täydellisesti salkun toteutuvaa arvonmuutosta, koska sattumanvaraisen arvonmuutoksen ohella salkun tulevaan arvoon vaikuttaa salkun riskitön eli varma ja ennustettava arvonmuutos. Matemaattisesti voidaan osoittaa, että tämä riskitön arvonmuutos (tuotto) vastaa salkun tuottojen odotusarvoa eli odotettua tuottoa. Näin siksi, koska odotettu tuotto sisältyy salkun kaikkiin mahdollisiin tuottoihin ja siten se tulee toteutumaan riippumatta toteutuvasta tuotosta.Koska salkun odotettu tuotto vastaa salkun sisältämien sijoituskohteiden odotetun tuoton painotettua keskiarvoa, sijoittaja voi vaikuttaa sijoitussalkkunsa odotetun tuoton eli riskittömän arvonmuutoksen määrään osakevalinnalla. Salkun odotettu tuotto mittaa siten sijoittajan taitoa suhteessa muihin sijoittajiin valita salkkuunsa ne osakkeet, jotka maksimoivat salkun odotetun tuoton ja siten myös salkun arvonnousun pitkässä juoksussa.

Pitkällä aikavälillä sijoitussalkun arvonmuutos vastaa matemaattisesti salkun sisältämien sijoituskohteiden odotettua tuottoa. Siten sijoittaja maksimoi salkkunsa pitkän aikavälin arvonnousun omistamalla korkean odotetun tuoton ja myymällä matalan odotetun tuoton osakkeita (tai muita sijoituskohteita). Jos esimerkiksi osakkeen odotettu tuotto kasvaa osakkeen riskin kasvaessa, riskisimmät osakkeet tarjoavat korkeinta riskitöntä tuottoa, ja sijoittaja maksimoi salkkunsa arvon pitkässä juoksussa omistamalla näitä osakkeita. Koska suurempi odotettu tuotto tarkoittaa sijoittajan suurempaa altistumista salkun positiivisille tuotoille ja koska sijoittaja voi muuttaa salkkunsa riskitasoa riskitekijöiden avulla ilman, että hän menettää riskittömän odotetun tuoton kokonaan, sijoittajan tulisi suosia korkeamman odotetun tuoton osakkeita riippumatta hänen riskinpelostaan tai riskinkantokyvystään. Luonnollisesti, jotta sijoittaja voi saavuttaa salkkunsa maksimaalisen arvonnousun pitkällä aikavälillä, hänen tulee selviytyä salkun lyhytaikaisista ja satunnaisista arvonmuutoksista esimerkiksi riittävän käteiskassan avulla.

Käytännössä sijoittaja voi maksimoida salkkunsa arvonnousun markkinatasolla muun muassa sijoittamalla vastasyklisesti suhteessa markkinaan, koska tutkimukset osoittavat markkinoiden odotetun tuoton olevan matalimmillaan markkinasyklin huipulla ja korkeimmillaan syklin pohjalla. Osaketasolla odotetun tuoton maksimointi on niin tutkimuksissa kuin myös käytännön sijoittamisessa osoittautunut haastavaksi mahdollisesti siksi, koska käytetyt mittarit yksittäisen osakkeen absoluuttiselle odotetulle tuotolle eivät ole olleet eivätkä ole vieläkään riittävän tarkkoja. Epätarkat (ja staattiset) mittarit voivat myös olla yksi syy, miksi osakevalintaa harjoittavat sijoittajat eivät tutkimustulosten perusteella voita markkinoita tai edustavaa riskitekijä-indeksiä johdonmukaisesti yli ajan. Mutta jos/kun tarkka mittari osakkeen odotetulle tuotolle tulevaisuudessa kehitetään, yksittäisten osakkeiden odotetut tuotot ja siten myös sijoitussalkkujen pitkän aikavälin arvonmuutokset tulevat pienenemään, olettaen tietenkin, että riittävän moni sijoittaja pyrkii maksimoimaan salkkunsa arvonnousun myös tulevaisuudessa.

Aki Lappalainen
VYTI Oy

Tämän artikkelin väitteet ja perustelut pohjautuvat suurimmaksi osaksi tutkimuspaperini ”Expected Value of Asset Returns - Properties and Implications” (2020) matemaattisiin johdatuksiin ja perusteluihin. Kyseistä paperia ei kuitenkaan ole tarkistettu tieteellisellä tavalla, minkä takia tämän artikkelin perustelut ja väitteet ovat pääasiassa teoreettisia eivätkö ne pohjaudu kokeellisiin tutkimustuloksiin. Lisäksi artikkelissa viitatut viimeaikaiset tutkimukset ovat edelliseltä 1-6 vuodelta, minkä takia tutkimustulosten paikkansapitävyyttä ei välttämättä ole vielä vahvistettu riittävän usealla replikoivalla tieteellisellä kokeella.


1 Tämä salkkukohtainen riskitön tuotto on tietojeni mukaan vastoin akateemikkojen (ja ammattisijoittajien) nykyistä konsensusta, jonka mukaan riskitön tuotto on sama kaikille sijoituskohteille ja -salkuille.

Lue kuinka vertaislainat ovat tuottaneet koronaviruksen aikana!
Liity Sijoitustiedon jäseneksi