Olet täällä

Artikkelit

Mitä osakesijoittamiseen liittyvä riski tarkoittaa käytännössä sijoittajalle?

Koronavirus. Markkinaromahdus. Talouden epävarmuus. Viimeisen kuukauden tapahtumat osakemarkkinoilla ovat herättäneet jälleen kysymyksen, mitä osakesijoittamiseen liittyvä riski tosiasiallisesti tarkoittaa. Teoria olettaa riskin tarkoittavan osakkeen tuoton keskihajontaa tai sen herkkyyttä tiettyyn riskitekijään, kun taas ammattisijoittajat tarkoittavat riskillä pääoman pysyvää menetystä tai epävarmuutta tulevasta.1 Tässä artikkelissa käsittelen edellä esitettyjä riskinmääritelmiä ja mitä riski niiden mukaan tarkoittaa sijoittajalle. Lisäksi pohdin vastaako viimeisen kuukauden aikana toteutunut osakemarkkinoiden romahdus tämän riskimääritelmän mukaista riskiä.

Teoriassa osakeriskiä mitataan osakkeiden tuoton keskihajontana tai volatiliteettina siten, että suurempi keskihajonta tarkoittaa korkeampaa riskiä. Jos osakkeiden tuotot ovat teorian mukaisesti normaalijakautuneita, riski tarkoittaa tällöin kaikkia mahdollisia tuottoja ja näiden todennäköisyyksiä. Ja jos osakkeen tuoton todennäköisyys ajatellaan sijoittajan altistumisena kyseiseen tuottoon, normaalijakauman keskihajonta mittaa tällöin osakkeenomistajan altistumista eri positiivisille ja negatiivisille tuotoille. Siten osakesijoittamiseen liittyvä riski, jota mitataan tuottojen keskihajontana, tarkoittaa teorian oletusten vallitessa sijoittajan altistumista osakkeen eri tuotoille.2

Tutkimustulosten perusteella  samaan ”kategoriaan”, kuten tietyn osakemarkkinan, pienen markkina-arvon tai korkean suhteellisen kirja-arvon kategoriaan, kuuluvien osakkeiden hinnat liikkuvat keskimäärin samaan suuntaan samoina aikoina. Esimerkiksi markkinaromahduksessa kaikkien osakkeiden arvot romahtavat keskimäärin samanaikaisesti. Koska tätä osakkeiden yhteisliikettä ei pysty teorian ja tutkimusten perusteella poistamaan esimerkiksi hajauttamalla, sen teorisoidaan vastaavan riskiä, josta sijoittajat vaativat kompensaatiota omistaakseen osakkeita. Tätä riskiä mitataan osakkeen tuoton beeta-kertoimella suhteessa riskitekijän, kuten markkina-, koko- tai arvostusriskin, tuottoon. Koska beeta-kerroin mittaa osakkeen tuottojen herkkyyttä verrattuna riskitekijän tuottoihin, se käytännössä mittaa osakkeenomistajan suurempaa tai pienempää altistumista riskitekijän tuottoihin yli ajan. Näin ollen beeta-kertoimella mitattu riski tarkoittaa teorian valossa sijoittajan altistumista osakkeiden yhteisliikkeelle eli osakkeiden tietyn ajanhetken tuotoille.

Käytännön sijoittamisessa osa ammattisijoittajista käsittää riskin pysyvänä pääoman menetyksenä ja ohitettuina sijoitusmahdollisuuksina. Tässä tapauksessa osakesijoittamiseen liittyvä riski tarkoittaa, että sijoittaja joutuu myymään osakkeensa alle ostohinnan tai hänen omistamansa osakkeet muuttuvat arvottomiksi konkurssin yhteydessä, kun omistamiseen liittyvät kulut jätetään huomioimatta, ja että sijoittaja ei omista niitä osakkeita, jotka tuottavat suhteellisesti muita osakkeita paremmin arvonnousun tai osinkojen muodossa. Käytännössä edellä esitetty riski tarkoittaa sijoittajan altistumista osakkeen eri tuotoille, koska pääoman pysyvä menetys tai sijoitusmahdollisuuksien ohittaminen ei voi tapahtua ilman, että näillä tapahtumilla on nollaa suurempi todennäköisyys. Siten ammattisijoittajien käsittämä riski tarkoittaa käytännössä sijoittajan liian suurta altistumista negatiivisille tuotoille ja liian pientä altistumista positiivisille tuotoille.

Käytännön sijoittamisessa myös epävarmuus tulevasta tuotosta käsitetään riskinä siten, että suurempi epävarmuus tarkoittaa suurempaa riskiä. Koska osakkeen tulevaan tuottoon, jonka todennäköisyys toteutua on 100 %, ei liity epävarmuutta, epävarmuus ja siten riski kasvavat vain, jos osakkeen tarjoamien mahdollisten tuottojen lukumäärä kasvaa ja jos näiden tuottojen todennäköisyydet lähestyvät toisiaan. Toisin sanoen riski, joka vastaa sijoittajan epävarmuutta tulevasta, riippuu sijoittajan altistumisesta eri tuotoille ja näiden tuottojen lukumäärästä. Siten epävarmuutena mitattu riski tarkoittaa käytännön sijoittamisessa osakesijoittajan altistumista osakkeen usealla mahdolliselle tuotolle.

Sekä teoriassa että käytännön sijoittamisessa osakesijoittamiseen liittyvä riski tarkoittaa siis osakkeen useita mahdollisia tuottoja ja sijoittajan altistumista näille tuotoille. Matemaattisesti voidaan kuitenkin osoittaa, että riski ei liity pelkästään eri tuotoille altistumiseen vaan erityisesti näiden tuottojen toteutumisen sattumanvaraisuuteen. Esimerkiksi osakkeen tulevaan tuottoon, joka pystytään etukäteen ennustamaan, ei liity riskiä vaan riski liittyy ainoastaan niihin tuottoihin, joiden toteutumista ei voida etukäteen ennustaa. Siten osakesijoittamiseen liittyvä riski tarkoittaa sijoittajan altistumista omistamansa osakkeen tarjoamille eri sattumanvaraisille tuotoille, joiden toteutumista ei voi ennustaa osakkeen oston (tai myynnin) yhteydessä.

Kuuluiko siis viimeisen kuukauden aikana toteutunut globaali osakemarkkinoiden romahdus osakesijoittamiseen liittyvään riskiin? Koska osakkeenomistajat olivat alttiita kyseiselle romahdukselle ja oletettavasti myös muut osakkeiden liikkeet olivat mahdollisia kyseisen kuukauden aikana, vastaus kysymykseen riippuu romahduksen sattumanvaraisuudesta eli olisiko sijoittaja kyennyt ennustamaan romahduksen ennen sen tapahtumista.Koska kyseisen markkinaromahduksen satunnaisuudesta ei voida olla varmoja ilman kokeellisia tutkimuksia, kysymykseen, kuuluiko markkinaromahdus osakeriskin piiriin, ei voida nykyisillä tiedoilla vastata. Mutta siinä missä osa tulevaa markkinaliikettä ennustavista mittareista ei ennakoinut maaliskuun markkinaromahdusta, osa mittareista varoitti romahduksesta jo kuukausi etukäteen.

Aki Lappalainen,
VYTI Oy

Tämä teksti on tarkoituksella yksinkertaistettu, jotta se olisi mahdollisimman luettava ja ymmärrettävä suurelle joukolle lukijoita. Siten tekstissä ilmenevien väitteiden ja johtopäätösten kirjaimelliseen tulkintaan on syytä suhtautua varauksella, koska väitteet ja johtopäätökset eivät välttämättä pidä kirjaimellisesti paikkaansa kaikissa tilanteissa tai olosuhteissa.


Tämä on yleistys, joka ei oletettavasti pidä paikkaansa kaikkien akateemikkojen tai ammattisijoittajien osalta. Lisäksi myös muita määritelmiä on oletettavasti olemassa osakesijoittamiseen liittyvälle riskille.

Useat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että osakkeiden toteutuneet tuotot eivät noudata normaalijakaumaa.

Sijoittajan ennustusten oikeellisuus riippuu muun muassa ennustetun markkinaliikkeen ajankohdasta tulevaisuudessa, kuinka tarkasti liikettä pyritään ennustamaan ja kuinka irrallisena markkinaliike nähdään suhteessa muihin toteutuneisiin tai mahdollisiin tapahtumiin. 

Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava
Liity Sijoitustiedon jäseneksi