Olet täällä

Artikkelit

Osa 2: Vahva arvoa luova kasvu, korkea arvostustaso ja sijoittajan tuotto-odotus – Case Admicom

Jaa Twiittaa

Tämä kirjoitus on jatkoa ensimmäiselle osalle, jossa analysoin Admicomin liiketoimintaa, kilpailijoita ja markkinoita, historiallista taloudellista kehitystä ja näkymiä, sekä suuria omistajia/sisäpiiriä. Tämä analyysi toimii hyvänä pohjana, kun syvennymme nyt Admicomin tulevaisuuden taloudelliseen kehitykseen, arvoon ja tuotto-odotukseen eri skenaarioissa.

Ensimmäinen kappale muodostaa realistisen taloudellisen skenaarion pureutuen kasvun, kannattavuuden ja kassavirran eri osa-alueisiin. Toinen kappale keskittyy tämän pohjalta sijoittajan tuotto-odotukseen ja sen herkistelyyn vaihtoehtoisissa skenaarioissa.

Tämä kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia ja -neuvoja. Kirjoitus hyödyntää julkista informaatiota ja pohjautuu pitkälti kirjoittajan henkilökohtaisiin mielipiteisiin. Kirjoittaja ei omista Admicomin osakkeita tai muita siihen linkissä olevia sijoitusinstrumentteja.

Taloudellinen skenaario 2021-25 – erittäin vahva kasvu, kannattavuus ja kassavirta

Liikevaihdon orgaaninen kasvu jatkuu selvästi kaksinumeroisena, mutta aiempaa hitaampana

Admicomin pitkänaikavälin kasvunäkymä on erittäin hyvä koronasta huolimatta. Olen peruskenaariossa olettanut liikevaihdon keskimääräiseksi kasvuvauhdiksi 18% vuosina 2020-23 (2020-25: 19%). Tämä on selvästi alle historiallisen erittäin nopean kasvun (2010-20: yli 40% vuosittain), mutta on linjassa uuden strategisen tavoitteen kanssa. Strategisen tavoitteen mukaisesti Admicom tavoittelee yli 20% vuosittaista kasvua 2021-23, mukaan lukien yrityskaupat. Perusskenaarion kasvuoletus ei sisällä kansainvälistymistä ja/tai uusia yrityskauppoja, sillä näitä on hyvin vaikea arvioida ulkopuolisena ilman syvällisempää tietoa.

2021 liikevaihdon kasvuksi oletan 15%, joka on yrityksen antaman ohjeistuksen (10-20%) keskipiste. Kuluvan vuoden kasvuun vaikuttaa negatiivisesti etenkin korona, joka on kuitenkin tilapäinen ulkopuolinen shokki. Tämän johdosta oletan kasvun vauhdittuvan 2022 alkaen, kun markkinatilanne paranee asteittain ja nykyisiä kasvuaihioita skaalataan. Keskeisiä kasvu- ja kannattavuusajureita on käsitelty syvällisemmin kirjoituksen ensimmäisessä osassa, perusskenaariossa tärkeitä ajureita ovat:

 • Pilvipohjaisten ohjelmistoratkaisuiden markkina ja asiakassegmenttien liiketoiminnan digitalisaatio jatkavat kasvuaan. Tämä tukee Admicomin nykyisen kohdemarkkinan kasvua, jossa on vielä paljon varaa kasvattaa markkinaosuutta.
 • Adminet toiminnanohjausjärjestelmän myynnin kasvu pysyy vahvana, selvästi kaksinumeroisena.
 • Adminet Lite & Tilitoimistopalveluiden skaalautuminen jatkuu ja vauhdittuu kasvuinvestointien tukemana.
 • Tocoman ratkaisuiden myyntiä saadaan vauhditettua ja integroitua muun tarjooman kanssa. Tämä myös vauhdittaa ”lompakko-osuuden” kasvua nykyisissä asiakkaissa sekä kasvua uusissa, etenkin suuremmissa rakennusasiakkaissa.
 • Uusista lisäarvopalveluista (kuten rahoitus) on vielä vähän näyttöä, joten en oleta niiden olevan suuressa roolissa.

Perusskenaarion kasvuoletuksia kannattaa myös tarkastella liikevaihdon eri osa-alueiden kautta.

Uusmyynti on tärkein kasvun lähde. Uusmyynti kasvoi viime vuonna yhä 22%, mutta selvästi hitaammin kuin 2018-19 (30-40%). Kasvu hidastui etenkin H2 2020 aikana johtuen koronasta ja näkyy 2021 ohjeistuksessa. Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta Admicomilla on paljon kasvuvaraa ja hyviä kasvuaihioita, joten oletan uusmyynnin kasvavan 16% kuluvana vuonna. 2021 jälkeen oletan uusmyynnin vuosittaisen kasvun vauhdittuvan 18-20% tasolle 2022-25.

Vuositasauslaskutus on aikaisemmin kasvattanut Admicomin liikevaihtoa noin 1-5% vuodessa asiakkaiden liikevaihdin kasvaessa. Nyt ydinasiakassektorien (rakentaminen, talotekniikka & teollisuus) näkymä on selvästi heikentynyt ja vuositasauslaskutuksen odotetaan pienentyvän lähivuosina. Oletan vuositasauslaskutuksen laskevan -4% vuonna 2021 ja -2% vuonna 2022. Tämä on linjassa Suomen rakentamisen kehityksen kanssa, joka kuvastaa hyvin Admicomin rakentamisen ja talotekniikan asiakassegmenttien näkymiä (>90% liikevaihdosta). 2021-22 jälkeen oletan vuositasauslaskutuksen kasvun normalisoituvan 2% tasolle 2023-25. Koko ennusteperiodilla vuositasauslaskutuksen vaikutus liikevaihtoon on kuitenkin pieni.

Uusia yrityskauppoja ei ole olettu perusskenaariossa. Kuluvana vuonna kasvua vauhdittaa vielä noin 3% Tocoman yrityskauppa, sillä Tocoman konsolidoitiin osaksi Admicomia maaliskuusta 2020 alkaen. Admicomin tarinassa yrityskauppojen strateginen rooli ja arvonluontipotentiaali on tärkeä, joten käsittelen yrityskauppojen taloudellista näkökulmaa myöhemmin kirjoituksessa.

Asiakaskato (Churn) on ollut vuosittain noin 2-4% luokkaa. Oletus on, että tämä pysyy samalla tasolla.

Näillä oletuksilla Admicomin liikevaihto saavuttaisi yli 50 MEUR tason 2025 (2020: 21.9 MEUR). Tämä tarkoittaa liikevaihdon yli kaksinkertaistumista ja noin 27% markkinaosuutta nykyisestä 190 MEUR kohdemarkkinasta (2020: 12%).

Korkea tuloskasvu ennen kaikkea liikevaihdon kasvun vetämänä

Tulevalla strategiaperiodilla Admicomin tavoitteena on pitää kannattavuus eli EBITDA 40-50% välillä. Kannattavuus on jo erittäin korkealla tasolla (EBITDA 2019-20: 45-46%) ja liiketoiminnan skaalautuvuus on näkynyt parantuvina marginaaleina. Strategiaperiodin kannattavuustavoite on myös poikkeuksellisen leveä haarukka, joka kuvastaa monien muutoksien mahdollisuutta. Tavoitteessa on selvästi joustovaraa uusille kasvupanostuksille, kuten tuotekehitykselle, yrityskaupoille ja kansainvälistymiselle.

Oletan perusskenaariossa EBITDA ja EBIT(A) marginaalien pysyvän tasaisesti nykyisellä tasolla eli noin 45% ja 43%. Tämä koskee myös kuluvaa vuotta, jolle Admicom on ohjeistanut EBITDA marginaalin olevan 40-50% välillä. Kannattavuus voi vielä parantua, kun SaaS liiketoiminta jatkaa skaalautumistaan, lisäpalveluiden osuus kasvaa ja Tocoman integraatio etenee. Olen perusskenaariossa enemmän turvamarginaalin puolella, sillä usein yrityksien kannattavuus ”keskiarvioistuu” yli syklien johtuen kilpailusta. Eli toisin sanoen kapitalismi toimii tälläkin osa-alueella.

Näillä oletuksilla Admicomin oikaistu liikevoitto eli EBIT(A) saavuttaisi noin 22 MEUR tason 2025 (2020: 9.5 MEUR).

Koska Admicomilla ei ole korollista velkaa ja en oleta pääomarakenteen muuttuvan, ovat nettorahoituskulut käytännössä nolla. Verojen jälkeen liikearvon poistoilla oikaistun osakekohtaisen tuloksen kasvu on myös erinomainen – perusskenaariossa osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistuisi 2025 mennessä (2025: 3.6 EUR per osake vs 2020: 1.5 EUR per osake).

Huomio: Admicomin tapauksessa katson liikevoittoa ja osakekohtaista tulosta, josta on oikaistu liikearvon poistot. Tämä kuvastaa paremmin operatiivista kannattavuutta ja on vertailukelpoinen IFRS raportoinnin kanssa, jossa ei tehdä liikearvon poistoja.

Erittäin vahva kassavirta mahdollistaa liikkumavaran arvonluonnin kiihdyttämiselle

Admicomin tuloksen laatu ja kassavirta on erinomainen. Tämä näkyy vahvana vapaan kassavirran kasvuna tuloksen kasvaessa, sillä liiketoiminta on erittäin tasaista eikä sido juuri pääomaa. Erittäin vahva tuloksen laatu ja kassavirta nostaa myös hyväksyttävää arvostuskerrointa.

Vahva tuloksen kasvu ja kassavirta tarkoittaa, että Admicom voi maksaa hyvää osinkoa huolimatta nopeasta kasvusta. Mikäli olettaa osingonjakosuhteen säilyvän nykyisellä 60% tasolla, on kassavirta selvästi ”ylijäämäinen”. Kumulatiivinen kassavirta investointien ja osinkojen jälkeen (ilman uusia yrityskauppoja) 2021-25 on perusskenaariossa noin 36 MEUR. Tämän "ylijäämäisen" kassavirran tai osan korkeista osingoista Admicom voi allokoida orgaaniseen kasvuun ja yrityskauppoihin.

Strategian ja osakkeenomistajien näkökulmasta suuremmat kasvuinvestoinnit ovat perusteltavissa, sillä arvoa luovia vaihtoehtoja on tarjolla. Nykyinen liiketoiminta tekee erittäin korkeaa pääoman tuottoa – oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuotto ovat noin 30-40% tasolla. Mikäli Admicom pääsee tulevissa kasvuinvestoinneissa lähellekkään näitä tuottotasoja, on kasvu erittäin arvoa luovaa osakkeenomistajille. Ja vaikka kasvuinvestointien tuotto jäisi hieman alhaisemmaksi, harva sijoittaja pääsee yhtä korkeaan tuottoon osingoista saaduilla nettovaroilla.

Admicom osti 03/2020 Tocomanin 10.3 MEUR velattomalla hinnalla (EV). Tämä vastasi noin 3x EV/Sales kerrointa, jota voi pitää kohtuullisena. Edellisen vuoden kannattavuuteen perustuva EV/EBITDA kerroin oli sen sijaan noin 45x, joka kuulostaa korkealta. Tämä ei kuvasta hyvin kaupan arvostusta, sillä Tocomanin kannattavuus oli selvästi alle normalisoidun tason johtuen meneillään olevasta konversiosta kohti pilviratkaisuja. Aiempina vuosina Tocomanin EBITDA marginaali on ollut yli 30%, johon pitäisi päästä uudelleen ja tämä taso on lähempänä Admicomia. Mikäli soveltaa 30% EBITDA marginaalia Tocomanille, on kaupan EV/EBITDA kerroin jo edullinen noin 10x. Admicom hinnoitellaan myös yli 40x EV/EBITDA tasolla suhteessa konsensusennusteisiin, joten transaktio luo selvästi omistaja-arvoa mikäli Tocomanin kannattavuus normalisoituu.

Otetaan vielä esimerkki yrityskauppojen potentiaalista seuraavilla oletuksilla:

 • Yrityskauppoihin käytetään 36 MEUR (velaton hinta) eli perusskenaarion kassavirta investointien ja osinkojen jälkeen.
 • Yrityskaupat rahoitetaan 100% käteisellä. Admicomin korkea arvostus tukee oman osakkeen käyttämistä maksuvälineenä ja edullinen velkarahoitus on myös hyvä vaihtoehto, mutta oletan yksinkertaisuuden vuoksi täyden käteisrahoituksen.
 • Yrityskaupat tehdään 6x EV/Sales kertoimella ja ostokohteiden EBITDA marginaali on 30%. Tällöin transaktioiden EV/EBITDA kerroin on korkea 20x, mutta selvästi alle Admicomin oman tason (2022 EV/EBITDA: ~40x).
 • Yrityskaupoista ei synny kasvu- ja kustannussynergioita.

Näillä parametreillä Admicom ostaa noin 1.8 MEUR lisää operatiivista tulosta (EBITDA), joka on noin 1/5 vuoden 2020 tasosta. Olettaen täysi arvostuskerroin-arbitraasi, luo Admicom heti arvoa noin 36 MEUR ennen veroja ([40x - 20x] x 1.8 MEUR). Tämä esimerkki ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mikä on yrityskaupan jälkeinen todellinen kehitys ja operatiivinen arvonluonti.

Admicomilla on siis potentiaalia luoda omistaja-arvoa yrityskaupoilla ja ne ovat hyvä vaihtoehto kansainvälistymiseen. Suuren aktiivisen omistajan Tin Fonderin kannanoton hengessä – jos haluaa tulla mestariksi, on parempi syödä itse kun tulla syödyksi.

Sijoittajan tuotto-odotus

Skenaarioanalyysi sijoittajan työkaluna

Admicom kasvaa erittäin nopeasti ja kannattavasti. Perusskenaarion vertaaminen Admicomin nykyiseen markkinahintaan osoittaa markkinoiden odotuksien olevan korkealla:

 • EV/EBIT(A) kerroin: 2021 ennusteen mukainen kerroin on ~50x, kun taas 2025 ennusteen mukainen kerroin on ~25x.
 • P/E kerroin: 2021 ennusteen mukainen kerroin on ~65x, kun taas 2025 ennusteen mukainen kerroin on ~32x.

Fundamenttisijoittaja joutuu siis pelaamaan Admicomin kohdalla pitkää peliä. On kuitenkin hyvä muistaa, että perusskenaario ei pidä sisällä uusia yrityskauppoja. Uskon markkinan hinnoittelevan tulevien yrityskauppojen arvonluontia tai ostokohteeksi joutumista tavalla tai toisella Admicomin nykyiseen osakekurssiin. En kuitenkaan sijoittajana halua maksaa tästä liikaa.

Pitkä aikahorisontti, vahva kasvu ja korkea arvostus tukee eri skenaarioiden arvioimista. Skenaarioanalyysi auttaa ymmärtämään tuottopotentiaalia eri lopputulemille ja markkinaodotuksia taloudellisestä kehityksestä. Admicomin perusskenaarion lisäksi olen ottanut mukaan optimistisemman Bull skenaarion ja pessimistisemmän Bear skenaarion.

 • Perusskenaariossa liikevaihto kasvaa keskimäärin 19% vuodessa 2020-25. Oikaistu liikevoitto ja osakekohtainen tulos kasvavat myös keskimäärin 18-19% vuodessa 2020-25. Kannattavuus siis säilyy nykyisellä korkealla tasolla, oikaistun liikevoittomarginaalin ollessa 43% vuonna 2025. Oman pääoman tuotto on 37% vuonna 2025 (2020: 35%).
 • Bull-skenaariossa liikevaihto kasvaa nopeammin keskimäärin 24% vuodessa 2020-25. Oikaistu liikevoitto ja osakekohtainen tulos kasvavat keskimäärin 26-27% vuodessa 2020-25. Kannattavuus paranee selvästi nykytasosta (skaala, lisäarvopalvelut) ja oikaistu liikevoittomarginaali nousee 48% tasolle vuonna 2025. Oman pääoman tuotto on 43% vuonna 2025.
 • Bear-skenaariossa liikevaihto kasvaa hitaammin keskimäärin 14% vuodessa 2020-25. Oikaistu liikevoitto ja osakekohtainen tulos kasvavat keskimäärin 11% vuodessa 2020-25. Kannattavuus laskee selvästi nykytasosta (kilpailutilanne) ja oikaistu liikevoittomarginaali laskee 38% tasolle vuonna 2025. Oman pääoman tuotto on 30% vuonna 2025.

Taloudellisen kehityksen lisäksi pitää arvioida sopiva exit arvotuskerroin Admicomille. Eli millä kertoimella Admicom hypoteettisesti hinnoiteltaisiin skenaarion exit vuonna (2025) huomioiden fundamentit. Syvällisessä analyysissä katsottaisiin Admicomin ja sen verrokkien nykyisiä ja historiallisia arvostustasoja sekä Admicomin positiointia (taloudellinen profiili, riski, muut liiketoiminnalliset tekijät) suhteessa keskeisiin verrokkeihin. Pidän exit kertoimen määrittelyn nyt yksinkertaisempana ja oletan seuraavaa:

 • Perusskenaariossa 2025 EV/EBIT(A) kerroin ~20x, mikä vastaa P/E kerrointa ~28x.
 • Bull-skenaariossa 2025 EV/EBIT(A) kerroin ~23x, mikä vastaa P/E kerrointa ~31x.
 • Bear-skenaariossa 2025 EV/EBIT(A) kerroin ~17x, mikä vastaa P/E kerrointa ~25x.

Admicomin pitkänaikavälin fundamentit ovat vahvat, joka tukee korkeita arvostuskertoimia myös pidemmällä aikavälillä. Jotta 2025 kerroin olisi paremmin perusteltavissa taloudellisin fundamentein, voi sijoittaja myös hyödyntää akatemiassa tunnettua P/E kertoimen fundamenttiyhtälöä. Oletetaan Admicomille vielä seuraavaa perusskenaariossa:

 • Oikaistu osakekohtainen tulos kasvaa 2025 jälkeen vielä keskimääräistä nopeammin 10% vuodessa 2026-2030 (5 vuotta). Tämän jälkeen oikaistun osakekohtaisen tuloksen terminaalikasvu normalisoituu 5% tasolle.
 • Oman pääoman tuotto on keskimäärin 37% vuosina 2026-2030. Tämän jälkeen oman pääoman tuotto on 34%.
 • Oman pääoman tuottovaatimus on 9.0%. Tämä on nykymarkkinassa hieman korkea, esimerkiksi Inderes käyttää 7.5% oman pääoman tuottovaadetta Admicomille. Olen kuitenkin konservatiivisempi tuottovaatimuksen suhteen.

Kahden vaiheen fundamentti P/E yhtälöllä ja yllämainituilla oletuksilla Admicomin P/E luvuksi tulisi noin 27x vuonna 2025. Tämä on hyvin lähellä perusskenaarion exit P/E kerrointa 28x. Mikäli vastaavan analyysin tekee myös bull- ja bear-skenaarioille ja mukauttaa 2025 jälkeisiä kasvu ja oman pääoman tuotto oletuksia, päästään hyvin bull- ja bear-skenaarioiden exit kertoimia.

Huomio: P/E luvun fundamentteihin ja laskentalogiikkaan voi tutustua osoitteessa http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/invfables/peratio.htm

Houkutteleva tuotto-odotus vaatii vahvempaa arvonluontia, edullisempaa nykyhintaa osakkeelle tai korkeampaa exit arvoa

Oletuksilla Admicomin velaton arvo (EV) vuonna 2025 on perusskenaariossa 443 MEUR, bull-skenaariossa 699 MEUR ja bear-skenaariossa 269 MEUR. Markkina-arvon laskemiseksi sijoittajan tulee lisätä sijoitusperiodilla saadut osingot sekä vähentää sijoitusperiodin lopun nettovelka ja muut velkaluonteiset erät. Admicomin osingot ovat yllättävän merkittävät, koska nykyisen osingonjakopolitiikan mukainen jakosuhde on korkea kasvuyritykselle. Lisäksi, koska skenaariot eivät oleta uusia yrityskauppoja ja/tai lisäosinkoja, kasvaa myös Admicomin nettokassa poikkeuksellisen korkeaksi. Kun nämä erät huomioidaan ja jaetaan saatu markkina-arvo osakkeiden määrällä, muodostuu osakkeen hinnaksi ja efektiiviseksi vuosituotoksi seuraavaa:

 • Perusskenaario: 107 EUR / -1% per vuosi
 • Bull-skenaario: 162 EUR / +8% per vuosi
 • Bear-skenaario: 68 EUR / -10% per vuosi

Mikäli sijoittaja maksaa nykyisen 113 EUR hinnan Admicomin osakkeesta, on tuotto-odotus keskimäärin matala. Jopa bull-skenaarion efektiivinen vuosituotto 8% on yllättävän alhainen, vaikka kasvu on kovaa ja exit kerroin korkeahko. Korkeampi tuotto-odotus vaatii vahvempaa arvonluontia, edullisempaa nykyhintaa osakkeelle tai korkeampaa exit arvoa/kerrointa vuonna 2025.

On täysin mahdollista, että Admicomin taloudellinen kehitys on vielä parempaa tai sijoittaja pääsee kasvutarinaan mukaan alhaisemmalla hinnalla. Otetaan vielä kolme hypoteettista esimerkkiä, jossa Admicom sijoittajan tuotto olisi erinomainen.

 • Ensimmäisessä esimerkissä Admicom liikevaihto kasvaa keskimäärin 40% vuodessa 2021-25 ja oikaistu liikevoitto paranee nykyisestä 44% aina 52% tasolle. Vahvan orgaanisen kasvun lisäksi yritys tekee onnistuneita yrityskauppoja, laajentuu Suomen ulkopuolelle ja skaalaa ratkaisujaan voimakkaasti. Osakkeen arvo vuonna 2025 ylittäisi 400 EUR (osingot huomioiden) ja sijoittajan efektiivinen tuotto olisi hurja ~30% per vuosi.
 • Toisessa esimerkissä Admicom liikevaihto kasvaa keskimäärin 30% vuodessa 2021-25 ja oikaistu liikevoitto paranee 50% tasolle. Narratiivi olisi pitkältii samanlainen kuin ensimmäisessä esimerkissä, mutta pienemmällä kulmakertoimella. Osakkeen arvo vuonna 2025 olisi ~240 EUR (osingot huomioiden) ja sijoittajan efektiivinen tuotto olisi vielä yli markkinatuoton ~17% per vuosi.
 • Kolmannessa esimerkissä Admicomin taloudellinen kehitys on sama kuin bull-skenaariossa. Osakkeen hinta laskee kuitenkin tilapäisesti 30% ja sijoittaja hyödyntää tämän ostopaikan. Efektiivinen vuosituotto olisi myös vahva ~16% per vuosi.

Kaikki yllämainitut esimerkit tarjoavat sijoittajalle erinomaisen tuoton. Ne vaativat kuitenkin Admicomilta poikkeuksellisen vahvaa kehitystä tai hetkellisesti merkittävää kurssilaskua. Sijoittajana preferoin itse tilanteita, joissa saan kasvun alle sen todellisen arvon ja turvamarginaalilla. Nyt ylituotto nykyhinnalle vaatii tähtien asettumista erittäin suotuisaan asentoon.

Huomio: Liiketoiminnan vapaa kassavirta on määritelty seuraavasti = Liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituskuluja ja veroja – Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

Huomio: Tuottolaskelmat 19.2.2021 päätöskurssilla (114.00 EUR)

Yhteenveto

Admicom on vahvasti arvoa luova kasvuyritys. Markkinoiden odotukset ovat erittäin korkeat, joka näkyy osakkeen nykyarvostuksessa (2021 P/E ~60-65x). Hyvä tuotto-odotus (+10% vuodessa) ja hyppääminen mukaan nykyhinnalla vaatii fundamenttisijoittajalta pitkäjänteisyyttä ja erittäin vahvaa tulevaisuuden arvonluontia Admicomilta.

Illustratiivisessa perusskenaariossa Admicomin liikevaihto kasvaa keskimäärin 19% vuodessa 2020-25 ilman uusia yrityskauppoja. Kannattavuus säilyy nykyisellä korkealla tasolla, jonka johdosta oikaistu liikevoitto ja osakekohtainen tulos kasvavat myös keskimäärin 18-19% vuodessa. Tämä skenaario on linjassa Admicomin strategisten tavoitteiden kanssa, mutta ei kuitenkaan huomioi arvonluontipotentiaalia strategiassa korostuvista yrityskaupoista tai kansainvälistymisestä.

Olettaen perusskenaariossa sijoittajan 2025 exit kertoimeksi EV/EBIT(A) ~20x eli P/E ~28x, sijoittajan tuotto-odotus jää olemattomaksi nollan tuntumaan. Korkeampi tuotto-odotus vaatii vahvempaa arvonluontia, edullisempaa nykyhintaa osakkeelle tai korkeampaa exit arvoa vuonna pitkällä tähtäimellä. Sijoittajana preferoin itse tilanteita, joissa saan kasvun alle sen todellisen arvon ja turvamarginaalilla. Nyt ylituotto nykyhinnalle vaatii tähtien asettumista erittäin suotuisaan asentoon eli osakkeen hinnoittelun turvamarginaali on alhainen.

Jatketaan keskustelua blogiketjussa!

Admicom -keskusteluketju

Sijoita kryptovaluuttoihin turvallisesti ja luotettavasti
Liity Sijoitustiedon jäseneksi