Olet täällä

Artikkelit

Katsaus Q2-tuloskauteen, osa 2/2.

Katsaus tuloskauteen, osa 2/2.

Sijoitustieto katsastaa miltä tuloskausi on näyttänyt ja millä tavalla tulokset on vastaanotettu markkinoilla. Katsaus sisältää yhtiön edellisen osavuosikatsauksen ohjeistuksen sekä toisen vuosineljänneksen jälkeisen nykyisen ohjeistuksen, ohjeistuksen muuttunut osuus on lihavoitu. Lisäksi katsaus sisältää muutaman avainluvun tuloksesta sekä kommentin tuloksen osumisesta analyytikkojen markkinaennusteisiin. Osavuosikatsauspäivän kurssireaktio on merkittynä alle.

Tulostiedoissa suluissa oleva luku ilmoittaa tilanteen vuosi sitten toisella neljänneksellä ellei toisin mainita.

Osa 1 löytyy täältä: Osa1

Kokonaisuudessaan tuloskausi oli hieman odotuksia negatiivisempi, viime vuonna lupailtu kasvu odotuttaa yhä itseään. Heinäkuun alun positiivine vire Helsingin pörssissä on muuttunut kovaksi laskuksi Ukraina-pelkojen myötä. Q2-tuloskausi on jäänyt toissijaiseksi tekijäksi hintojen määrittäjänä - kriisin kehittyminen on näyttänyt pääsuuntaa markkinoilla.

Neste Oil

Edellinen ohjeistus: Neste Oil odottaa konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan 450 miljoonaa euroa +/- 10 prosenttia. Neste Oilin viitejalostusmarginaalin oletetaan olevan tänä vuonna keskimäärin 4,0 dollaria barrelilta. Kapeiden raaka-aineiden hintaerojen odotetaan heikentävän Uusiutuvien polttoaineiden kannattavuutta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta niiden odotetaan levenevän sen jälkeen. Neste Oil jatkaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan hyvä kannattavuus vuonna 2014.

Tulos Q2:
Liikevaihto 4248 miljoonaa euroa (3970)
Vertailukelpoinen liikevoitto 85 miljoonaa euroa (88)
Osakekohtainen tulos 0,15 euroa (0,35)

Ohjeistust nyt: Neste Oil odottaa konsernin koko vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevoiton olevan aiemmin ilmoitetun tulosohjauksen 450 miljoonaa euroa +/- 10 % mukainen. Koska tämänhetkisten odotusten mukaan Neste Oilin viitejalostusmarginaali on vuonna 2014 keskimäärin 3,5 dollaria barrelilta aiemmin arvioidun 4,0 dollarin sijaan, koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto on todennäköisesti lähempänä ohjausvälin alalaitaa. Neste Oil jatkaa sekä muuttuviin että kiinteisiin kustannuksiin kohdistuvia tehostamishankkeita, joiden tavoitteena on parantaa konsernin vertailukelpoista liikevoittoa vähintään 50 miljoonalla eurolla vuonna 2014, mikä auttaa ohjauksemme mukaisen tulostason saavuttamisessa.

Tulos osui laajan ennustehaitarin alalaitaan
Kurssireaktio: 0%

UPM

Edellinen ohjeistus: UPM:n liiketoiminta näyttää vakaalta vuoden 2014 alkupuoliskolla. Vakaat näkymät UPM Energy-, UPM Raflatac-, UPM Paper Asia- ja UPM Plywood-liiketoiminta-alueilla luovat perustan UPM:n kannattavuuskehitykselle vuoden 2014 alkupuoliskolla verrattuna vuoden 2013 loppupuoliskoon.

UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen kannattavuuden odotetaan parantuvan käynnissä olevien säästötoimenpiteiden ansiosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon pienemmät toimitusmäärät, joihin liittyy kausivaihtelu, vaikuttavat taloudelliseen kehitykseen kielteisesti verrattuna vuoden 2013 jälkipuoliskoon.

UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella kapasiteetin lisäysten maailmansellumarkkinoilla uskotaan vaikuttavan negatiivisesti sellumarkkinoiden tasapainoon vuoden 2014 kuluessa.

Tulos Q2:
Liikevaihto 2441 miljoonaa euroa (2520)
Liikevoitto 175 miljoonaa euroa (146)
Osakekohtainen tulos 0,25 euroa (0,22)

Nykyinen ohjeistus: UPM:n liiketoiminnan näkymät ovat yleisesti ottaen vakaat. Samankaltainen tai hieman parempi tulos UPM Paper ENA-, UPM Paper Asia-, UPM Raflatac-, UPM Plywood- ja UPM Energy -liiketoiminta-alueilla luo perustan UPM:n kannattavuuskehitykselle vuoden 2014 jälkipuoliskolla verrattuna vuoden 2013 jälkipuoliskoon.

Alentuneet sellun hinnat heikentävät UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen kannattavuutta vuoden 2014 jälkipuoliskolla vuoden 2013 jälkipuoliskoon verrattuna. Uusiutuvan dieselin kaupallisen tuotannon odotetaan käynnistyvän Lappeenrannan jalostamolla syksyllä 2014. Sen vaikutus UPM Biorefining-liiketoiminta-alueen tulokseen vuoden 2014 jälkipuoliskolla arvioidaan olevan vähäinen. ,

Tulos osui analyytikkoennusteiden ylälaitaan
Kurssireaktio: -7%

Rautaruukki

Edellinen ohjeistus: Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 arvioidaan paranevan vuoteen 2013 verrattuna.

Tulos Q2:
Saadut tilaukset 627 miljoonaa euroa (644)
Liikevaihto 617 miljoonaa euroa (633)
Vertailukelpoinen liikevoitto 14 miljoonaa euroa (17)
Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (-0,01)

Nykyinen ohjeistus: Vertailukelpoisen liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan kasvavan vuoteen 2013 verrattuna. Vertailukelpoisen liikevoiton vuonna 2014 arvioidaan paranevan vuoteen 2013 verrattuna.

Tulos jäi ennusteista
Kurssireaktio:  0% (Rautaruukki yhdistyy ruotsalaisen SSAB:n kanssa, yhdistymisen edellytyksenä ollut väh. 90% vaihtotarjouksen hyväksyminen täyttyi heinäkuussa)

Nokian Renkaat

Edellinen ohjeistus: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna.

Tulos Q2:
Liikevaihto 369,5 miljoonaa euroa (419,1)
Liikevoitto 90,7 miljoonaa euroa (120,2)
Osakekohtainen tulos 0,50 euroa (0,65)

Nykyinen ohjeistus: Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna.

Tulos jäi selkeästi analyytikkoennusteista joista osa oli kirjoitettu ennen Ukrainan kriisin kärjistymistä
Kurssireaktio: -6%

Sampo

Edellinen ohjeistus:  Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2014.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2014 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Koko vuoden yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan 89-92 prosenttia.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Tulos Q2:
Tulos ennen veroja 465 miljoonaa euroa (455)
Osakekohtainen tulos 0,71 euroa (0,70)
Oman pääoman tuotto Q1-Q2 14,9% (Q1-Q2 2013, 11,6%)

Nykyinen ohjeistus: Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2014.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Vahinkovakuutustoiminnan odotetaan vuonna 2014 saavuttavan yhdistetty kulusuhde -tavoitteensa, jonka mukaisesti pitkän aikavälin kulusuhde on alle 95 prosenttia. Koko vuoden yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan 88-91 prosenttia.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.

Tulos ylitti ennusteet lievästi
Kurssireaktio: -3%
 

Stockmann

Edellinen ohjeistus: Heikoista valuuttakursseista ja ennakoitua alhaisemmasta Venäjän ja Suomen markkinoiden kuluttajakysynnästä johtuen Stockmann arvioi, että konsernin euromääräinen liikevaihto vuonna 2014 laskee vuoteen 2013 verrattuna. Liikevoiton ei odoteta ylittävän vuoden 2013 tasoa.

Tulos Q2:
Liikevaihto 495,3 miljoonaa euroa (543,6)
Liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa (30,1)
Osakekohtainen tulos (laimentamaton) -0,11 euroa (0,27)

Nykyinen ohjeistus (12.6): Stockmann arvioi, että konsernin euromääräinen liikevaihto vuonna 2014 laskee vuoteen 2013 verrattuna. Konsernin liikevoiton vuonna 2014 odotetaan olevan merkittävästi heikompi kuin vuonna 2013.

Tulos jäi selvästi ennusteista
Kurssireaktio: -1%

Sijoita kryptovaluuttoihin turvallisesti ja luotettavasti
Liity Sijoitustiedon jäseneksi