Kaupallinen yhteistyö

Kryptosijoittamisen strategiat

Kvarn X |
Jaa Twiittaa

Johdanto                                   

Kryptovaluutat ovat viimeisen vuoden aikana eläneet voimakkaassa nousumarkkinassa. Vuoden 2023 aikana kryptomarkkinan kokonaisarvo noin kaksinkertaistui 800 miljardista dollarista 1,6 biljoonaan dollariin. Suurimman kryptovaluutta bitcoinin kurssi noin 160%, saavuttaen vuoden lopussa yli 40 000 dollarin kurssin.

Kryptomarkkinan vahvistuminen on lisännyt uutisointia ja yleistä kiinnostusta sektoria kohtaan. Erityisesti tammikuun 2024 alkupuolella tapahtuneet bitcoin spot-ETF-rahastojen hyväksynnät Yhdysvaltain markkinoille ovat tuoneet kryptovaluutat myös valtavirran uutisointiin. Uudet ETF-tuotteet mahdollistavat yhdysvaltaisille sijoittajille entistä helpomman pääsyn kryptomarkkinoille, minkä uskotaan avaavan kryptosijoittamisen merkittäville kokonaan uusille sijoittajasegmenteille.

Tämä kasvanut huomio tuo kryptomarkkinoille runsaasti uusia sijoittajia. Nopeasti kuitenkin herää kysymys, miten kryptovaluuttoihin sitten kannattaisi sijoittaa? Kryptosijoittamisen strategioita on luonnollisesti hyvin paljon, riippuen sijoitushorisointista, riskinsietokyvystä ja osaamistasosta riippuen.

Tässä artikkelissa esittelemme kolme hyvin yksinkertaista strategiaa, joiden toteuttaminen on helppoa, ja jotka historiallisesti ovat tarjonneet hyviä tuottoja.

Kryptosijoittamisen strategiat

1. Buy and hold

Kuten osakesijoittamisessa, myös kryptosijoittamisessa yksinkertaisin strategia on perinteinen “osta ja pidä”. Erityisesti suurimman kryptovaluutta bitcoinin tapauksessa tämä strategia on antanut hyviä tuloksia. Viimeisen neljän vuoden aikana bitcoinin annualisoitu (vuotuinen) tuotto on ollut n. 50% ja viimeisen kahdeksan vuoden aikana noin 225%. Bitcoinin historiallisesta syklisyydestä johtuen suosittelemme tarkastelemaan sen kurssikehitystä neljän vuoden jaksoissa (kts. seuraava kohta).

Bitcoinin markkina-arvon kasvaessa on oletettavaa, että sen volatiliteetti ja prosentuaaliset tuotot tulevat laskemaan. Historiallisesta kurssien ja vuosituottojen ekstrapoloinnin perusteella bitcoin vuotuiset tuotot neljän vuoden tarkastelujaksolla voisivat lähivuosina olla haarukassa 20-40%. Luonnollisesti historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.

Huomattavaa on, että kryptovaluutoissa buy and hold-strategia soveltuu ensisijaisesti suurimpaan kryptovaluutta bitcoiniin. Pienemmissä kryptovaluutoissa on toki myös pidempään sijoitushorisonttiin sopivia tokeneita, mutta realiteetti on, että kappalemääräisesti suuri osa on niistä jää tähdenlennoiksi, jotka jatkuvan arvonnousun sijaan saavuttavat korkean arvostuksen vain kerran, eivätkä täten sovi pidemmän aikavälin sijoittamisen kohteita. Tällaisiakin kohteita toki löytyy, kuten toiseksi suurin kryptovaluutta ether, mutta niiden löytäminen vaatii suhteellisen syvää asiantuntemista, eikä tällaista alt-coineihin kohdistuvaa token-poimintaa voi suositella aivan ensimmäiseksi sijoitusstrategiaksi.

2. Syklisijoittaminen

Buy and hold-strategiaa parempia tuottoja on mahdollista pyrkiä saavuttamaan ajoittamalla markkinaa bitcoinin markkinasyklin mukaan. Tämä strategia perustuu havaintoon, että koko historiansa ajan bitcoinin hintakehitys on ollut voimakkaan syklistä. Toistaiseksi hintasyklejä on tapahtunut kolme kappaletta ja syklien pituus on ollut melko tarkasti neljä vuotta. Syklit ovat rakentuneet ns. bitcoin halvingin ympärille. 

Kvarnin Learning-artikkelisarjassa olemme tarkastelleet tarkemmin sekä kryptomarkkinoiden syklisyyttä että seuraavaa bitcoin halvingia.

Bitcoinin neljän vuoden syklit

Edellä totesimme, että bitcoinin buy and hold-strategia on viimeisen neljän vuoden aikana tuottanut noin 50%:n annualisoitua tuottoa, eli pääoman 4-5 kertaistumista neljässä vuodessa. Hiemankaan onnistuneella bitcoinin hintasykliin perustuvalla ostojen ja myyntien ajoittamisella on ollut mahdollista saada tämän päälle merkittävää lisätuottoa.

Edellisessä hintasyklissä bitcoinin kävi aallonpohjassaan 2019 hieman yli 3 000 dollarissa ja markkinahuipussaan syksyllä 2021 noin 69 000 dollarissa. Tällaista täydellistä ostojen ja myyntien ajoittamista ja sijoituksen 20-kertaistamista tuskin kukaan onnistui toki tekemään. Voimme kuitenkin tarkastella, millaisia tuloksia syklin mukaan sijoittamaan pyrkivä sijoittaja olisi saanut, jos hän olisi systemaattisesti noudattanut jotakin yksinkertaista sääntöä. Tällainen sääntö voisi olla esimerkiksi yksi klassinen trendisijoittamisen sääntö “Positio otetaan, kun kurssi nousee yli 20 viikon liukuvan keskiarvon yläpuolelle, ja myydään kun kurssi laskee 20 viikon liukuvan keskiarvon alapuolelle”. 


Bitcoinin hintasyklit ja 20 viikon liukuva keskiarvo

(Huom. 20 viikon liukuvaa keskiarvoa käytettäessä siihen liitetään usein lisäehdoksi joko trendin alitus riittävän pitkän aikaa (useampi viikko) tai riittävällä marginaalilla (x prosenttia alle keskiarvon). Alla esitetyt kurssit ja prosentit ovat vain suuntaa antavia.)

Ensimmäinen hintasykli. Positioiden ottamiset merkitty nuolella ylöspäin ja purkamiset nuolella alaspäin.

Ensimmäisessä syklissä sijoittaja olisi ottanut position kesällä 2012, kurssi ollessa vajaa 10 dollaria. Positio olisi puolestaan purettu kesällä 2013 kurssi ollessa noin 90 dollaria. Sijoittaja olisi siis noin kymmenkertaistanut sijotuksensa. Mikäli sijoittaja olisi toistanut strategiansa syyskuussa 2013 kurssin jälleen noustessa 20 viikon keskiarvon yläpuolelle, olisi hän ottanut position noin 120 dollarin kurssilla, ja purkanut sen helmikuussa 2014 noin 500 dollarin kurssilla. Tällöin sijoitus olisi vajaassa puolessa vuodessa noin nelinkertaistunut.

Toinen hintasykli. Positioiden ottaminen merkitty nuolella ylöspäin ja purkaminen nuolella alaspäin.

Toisessa syklissä sijoittaja olisi ottanut position lokakuussa 2015 noin 300 dollarin kurssiin. Positio olisi purettu helmikuussa 2018 noin 9000 dollarin kurssilla. Tällöin sijoitus olisi siis noin 30-kertaistunut.

Kolmas hintasykli. Positioiden ottamiset merkitty nuolella ylöspäin ja purkamiset nuolella alaspäin.

Kolmannessa syklissä sijoittaja olisi ottanut position huhtikuussa 2019 noin 4500 dollarin kurssiin, ja purkanut sen syyskuussa 2019 noin 9000 dollarin kurssilla, kaksinkertaistaen sijoituksen puolessa vuodessa.

Korona-pandemian puhkemainen ja sen aiheuttama kurssiheilunta olisi saattanut aiheuttaa tätä stretegiaa noudattavalle sijoittajalle tappiota keväällä 2020, jos hän olisi tammikuussa 2020 ottanut position noin 9000 dollarin kurssiin ja purkanut sen maaliskuussa 2020 noin 6000 dollarin kurssilla. Tämä tappio olisi kuitenkin reilusti kuitattu seuraavassa positiossa, jonka sijoittaja olisi toukokuussa 2020 ottanut 9000 dollarilla ja purkanut seuraava vuoden toukokuussa noin 45 000 dollarilla. Kesän 2021 kurssiheilunta olisi saanut sijoittajan ottamaan position 45 000 dollarin kurssiin muutaman kuukauden jälkeen myymään sen 50 000 dollarin kurssiin.

Neljäs hintasykli. Positioiden ottamiset merkitty nuolella ylöspäin.

Tätä strategiaa noudattava sijoittaja olisi ottanut viimeisimmän positionsa tammikuussa 2023 noin 20 000 dollarin kurssilla. Bitcoinin kurssin liikkuessa kirjoitushetkellä (tammikuu 2024) noin 40 000 dollarissa, olisi syklisijoittaja tällä hetkellä vuodessa noin 100% voitolla.

20 viikon liukuvaan keskiarvoon perustuva strategia on vain yksi esimerkki sykliä hyödyntämään pyrkivästä strategiasta. Sen etuna on ollut helpon noudattamisen lisäksi se, että position purkaminen 20 viikon keskiarvon alittuessa on merkittävästi rajannut riskiä laskumarkkinoissa. Strategia on toiminut hyvin juuri bitcoinin kurssin vahvan syklisyyden vuoksi, eli koska bitcoin kurssi on historiallisesti valtaosan ajasta pysynyt pitkään johdonmukaisesti joko 20 viikon keskiarvon ylä- tai alapuolella, ja harvemmin sahannut tiheästi edestakaisin sen ympärillä, mikä saattaisi tuottaa vääriä osto- ja myyntisignaaleja ja aiheuttaa tappioita.  Näin selkeän syklisyyden jatkumisesta myös tulevaisuudessa ei toki ole takeita. Onkin syytä muistuttaa, että historiallinen tuotto ei ole koskaan tae tulevasta, ei myöskään bitcoinin tapauksessa.

3. Bitcoin-alt-coin-rotaatio

Bitcoinin hintasykliin perustuvan ajoittamisen lisäksi sijoittaja on voinut hakea lisätuottoa pyrkimällä ajoittamaan kryptoallokaation siirtoa suurimman kryptovaluutta bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen (ns. alt-coinit) välillä. Tässä strategiassa sijoittaja ei siis tee erityistä poimintaa alt-coinien sisällä, vaan pyrkii hajauttamalla tavoittamaan alt-coinien keskimääräisen arvonkehityksen.

Oheisessa graafissa sininen käyrä kuvastaa alt-coinien yhteenlasketun markkina-arvon suhdetta bitcoinin markkina-arvoon. Sen nousu kuvastaa siis että alt-coinien arvo keskimäärinkasvanut enemmän (tai heikentynyt vähemmän) kuin muiden bitcoinin, ja puolestaan lasku päinvastaista kehitystä.

Punainen käyrä puolestaan kuvaa tämän suhteen 50 viikon keskiarvoa.

Alt-coinien suhde bitcoiniin ja tämän suhteen 50 viikon liukuva keskiarvo
 

Kuten kuvaajasta nähdään, on myös tämä suhde ollut vahvasti syklinen. Viimeisen viiden vuoden aikana suhde on pääsääntöisesti liikkunut 0,5:n ja 1,5, saavuttaen huippunsa ja pohjansa noin neljän vuoden välein. Tätä sykliä hyödyntämään pyrkivä sijoittaja voisi siis vaihtaa bitcoininsa alt-coineiksi suhdeluvun ylittäessä 50 viikon keskiarvon, ja takaisin bitcoineiksi suhdeluvun alittaessa 50 viikon keskiarvon.

Esimerkiksi vuosina 2017-2018  tätä strategiaa noudattamalla sijoittaja olisi voinut noin kaksinkymmenkertaistaa bitcoin-omistuksensa, ja  vuosina 2020-2022 kaksinkertaistaa bitcoin-omistuksensa. Odotettavaa on, että omaisuusluokan kypsyessä tämän suhdeluvun heilunta tulee vähenemään ja strategialla saavutettava tuotto laskemaan, mutta ainakin tähän asti se on tarjonnut mahdollisuuden selkeään lisätuottoon.

Alt-coin-rotaatio on mahdollista yhdistää buy and hold-strategiaan. Tällöin sijoittaja siis käyttää alt-coineja välineenä kasvattaa bitcoin-määräistä omistustaan, ja pyrkii hyötymään bitcoinin pitkän aikavälin arvon noususta. Rotaation voi myös yhdistää edellisessä kohdassa esiteltyyn syklisijoittamisen strategiaan. Tällöin sijoittaja esim. ostaisi fiat-valuutalla bitcoinia, vaihtaisi ne alt-coineiksi ja lopulta vaihtaisi alt-coinit fiat-valuutaksi.

Yhteenveto

Edellä on kuvattu kolme yksinkertaista strategiaa kryptovaluuttoihin sijoittamiseen. Historiallisesti kaikki kolme strategiaa ovat tarjonneet poikkeuksellisen hyviä tuottoja. On kuitenkin syytä muistuttaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Kryptovaluuttojen omaisuusluokan arvon dollarimääräisesti kasvaessa on lähes varmaa, että sen prosentuaaliset arvon muutokset lähtökohtaisesti pienenevät. Edellä esitettyjen suuruisia prosentuaalisia tuottoja siis lähes varmasti ei tulevaisuudessa ole tarjolla.

On myös muistettava, että kaikkien strategioiden tuottojen pohjalla on kryptovaluuttojen voimakkaan myönteinen dollarimääräinen hintakehitys. Vaikka lähtökohtaisesti uskomme kryptovaluuttojen tulevaisuuteen, on myös tiedostettava että kyseessä on edelleen nuori omaisuusluokka, jota tulee sijoittajan portfoliossa käsitellä korkean riskin sijoituksena. Tällöin allokaatio siihen tulee kaikissa oloissa mitoittaa oikein, eikä henkilökohtaista riskiensietokykyä tule ylittää houkuttelevimpienkaan tuottonäkymien edessä.

Artikkelin sisältämä aineisto on tuotettu ainoastaan markkinointiviestinnän tarkoitukseen. Mitään artikkelin kautta välitettävää informaatiota ei tule käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta. Artikkelin kopiointi tai sen sisällön lainaaminen ilman Kvarn Capitalin antamaa nimenomaista hyväksyntää on kielletty. Artikkelissa esitetyt tiedot koskevat artikkelin kirjoittamisaikaan vallinnutta tilannetta, ja tiedot voivat tai ovat voineet muuttua. Kvarn Capital Oy ei takaa artikkeliin sisältyvän tai artikkelissa viitatun tiedon oikeellisuutta tai täydellisyyttä.

Sijoitustiedon lukijoille Kvarn X tarjoaa rekisteröitymisedun!

Syötä kampanjakoodi Sijoitustieto rekisteröinnin yhteydessä tai rekisteröidy linkin kautta ja käyt kauppaa alimmassa palkkioluokassa (0,4%) ensimmäisen kuukauden ajan.

-kaupallinen yhteistyö: Kvarn X-

 

Mainos:

Jarkko Aho & Nina Nordlund: Ylituottoa osakepoiminnalla - Toimiva prosessi käyttöösi

Kaupallinen yhteistyö

Kryptosijoitustuotteiden esiinmarssi jatkuu - Ethereum ETF seuraavana vuorossa Yhdysvalloissa

Kvarn X
16.7.2024
east Lue lisää
Artikkelit

Heikki Keskiväli - Analyysissa tuore listautuja Kalmar

Heikki Keskiväli
16.7.2024
east Lue lisää
Kolumnit

Nurminen Logistics vuotaa

Aki Pyysing
14.7.2024
east Lue lisää