Mitä varainhoito on?

Varainhoidolla tarkoitetaan yleensä asiakkaan varallisuuden hoitamista tehdyn sopimuksen mukaisesti siten, että varainhoitoon liittyvät päätökset on annettu kokonaan tai osittain omaisuudenhoitajan vastuulle. Omaisuudenhoitajalta edellytetään Suomessa toimilupaa ja varainhoitopalveluja tarjoavat pankit, sijoituspalveluyritykset ja esim. omaisuudenhoitotoimiluvan saaneet rahastoyhtiöt. Ulkomaiset ETA-alueen omaisuudenhoitupalvelujen tarjoajat voivat toimia Suomessa mikäli heillä on sivuliike Suomessa, tai mikäli he ovat ilmoittaneet Finanssivalvonnalle tarjoavansa palvelujaan Suomessa. Finanssivalvonnan valvottavaluettelon, josta löytyvät toimiluvan saaneet palveluntarjoajat, löydät Finanssivalvonnan sivuilta.

Mitä varainhoitaja tekee?

Varainhoitajan työssä ja asiakkaan kannalta haluttuun tulokseen pääsemisessä yksi tärkeimmistä asioista on varainhoitajan hyvä asiakkaan tunteminen. Ennen palvelujen tarjoamisen aloittamista omaisuudenhoitajan tulee hankkia tietoja asiakkaan taloudellisesta tilanteesta, sijoituskokemuksesta ja -osaamisesta, sekä kartoitettava asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Asiakkaan tulisi kertoa varainhoitajalle mahdollisimman ennustettavasti esimerkiksi omat menonsa ja tulonsa, sekä näiden kehittyminen tulevaisuudessa. Mitä tarkemmin varainhoitaja pystyy luomaan asiakkaan tilanteeseen sopivan sijoitussuunnitelman, sitä todennäköisemmin haluttuun lopputulokseen päästään. Sijoitussuunnitelman avulla on tarkoitus päästä sovittuihin tavoitteisiin pienimmällä mahdollisella riskillä. Taustaselvityksen perusteella rakennetaan kustannustehokkaasti sopiva sijoitusallokaatio, jonka avulla varsinaiset sijoitukset hajautetaan eri omaisuuslajeihin.

Mitä ottaa huomioon varainhoitajaa valittaessa?

Varainhoitajan valinnalla on todennäköisesti suuri merkitys tulevaisuuttasi ajatellen. On tärkeää ettet maksa tyhjästä, kuten aktiivista varainhoitoa ostettaessa tapauksissa joissa varainhoitajasi vain ns. piiloindeksoi varasi. Valintaasi tehdessä varmista, että luotat varainhoitajasi tuottavan jotain lisäarvoa omaisuudellesi, sekä varmista, että ymmärrät millaiseen sopimuksen olet allekirjoittamassa, ja millaisin ehdoin olet toimintaa aloittamassa. 

Pätevyys. Varmista, että varainhoitajaehdokkaallasi on toimilupa.

Hinnoittelu. Varainhoitajat toimivat yleensä joidenkin prosenttien vuosittaisilla palkkioilla ja tämän lisäksi varainhoitaja saattaa periä esimerkiksi menestykseen tai kaupankäyntiaktiivisuuteen sidonnaisia lisämaksuja. 

Luottamus. Vastuu sijoitustappioista on loppupeleissä aina asiakkaalla. Pohdi luotatko varainhoitajaasi tarpeeksi luovuttaaksesi omaisuutesi hänen hoidettavakseen.

Osaaminen. Menneiden tuottojen tuijottelu ei ole todiste siitä että varainhoitajasi menestyisi tulevaisuudessa, eikä aiempi huono menestys todista välttämättä että varainhoitajasi olisi huono työssään. Pohdi miksi juuri tämä varainhoitaja voisi luoda lisäarvoa omaisuudellesi tulevaisuuden tuoton muodossa.

Tarve. Ennen varainhoitajan valintaa on hyvä pohtia oma motiivisi sijoituspäätöstesi ulkoistamiselle. Tahdotko ostaa aktiivista vai passiivista varainhoitoa? Etsitkö varojen tehokkainta kasvattajaa, suojelijaa, vai kenties tahdot olla itse vain stressivapaa raha-asioistasi ja täten valmis maksamaan varainhoidon palveluista. Pohdi vastaako varainhoitajaehdokkaasi juuri tähän tarpeeseen.

Varainhoitosopimus

Varainhoitoon liittyviä ongelmatapauksia ilmenee aika-ajoin. Usein ilmenneet ongelmat johtuvat joko kohtuuttomista odotuksista, markkinan tai sijoituskohteen hinnanromahduksesta, johon ei olla yhdessä varauduttu, tai huonosta sopimuksesta josta asiakas ei esimerkiksi halutessaan pääsekkään irtautumaan ilman kuluja. 

Varainhoitosopimus laaditaan kirjallisena ja sen tulisi olla selkeä ja yksityiskohtainen. Mitä selkeämpi sopimus on, sen parempi mahdollisuus asiakkaalla on ymmärtää millä ehdoilla hän luovuttaa varallisuuttaan hoidettavaksi. Mahdollisissa ongelmatilanteissa sopimus on tärkein suoja asiakkaalle, mikäli hän katsoo omaisuudenhoitajan rikkoneen aiemmin sovittua. Sopimus määrittää myös onko omaisuudenhoitaja mahdollisesti velvollinen korvaamaan asiakkaalle koituneita sijoitustappioita. Sopimus on syytä lukea huolellisesti, ja epäselvät kohdat tarkentaa yhdessä omaisuudenhoitajan kanssa.

Sopimusta tehdessä tulisi ottaa huomioon ainakin alla lueteltua.

- Mitkä varat kuuluvat omaisuudenhoitosopimukseen

- Mitkä sijoitusinstrumentit varainhoitajalla on käytettävissä ja missä arvopaperit säilytetään

- Arvopaperien ja sijoitustuotteiden kaupankäyntitahti ja tästä mahdollisesti aiheutuvat kulut

- Omaisuuden tuoton laskentaperusteet

- Omaisuudenhoidosta perittävien palkkioiden määrittely

- Omaisuudenhoitajan raportointi asiakkaan suuntaan

- Sopimuksen muutos- ja lopetusehdot

Varainhoidon hinnoittelu

Varainhoidon palvelut voidaan jakaa toiminnaltaan, sekä hinnoittelultaan kahteen kategoriaan. Täyden valtakirjan varainhoidossa asiakas ulkoistaa varojensa hoidon palveluntarjoajlle täysin, jolloin salkunhoitaja liikuttelee sijoituksia asiakkaalta erikseen kysymättä, mutta kuitenkin tehdyn sopimuksen puitteissa. Konsultatiivisessa varainhoidossa asiakas säilyttää päätöksenteon itsellään, ja ostaa ulkopuolista neuvontaa ja ohjaamista palveluntarjoajalta.

Tyypillisesti varainhoito hinnoitellaan vahvasti sijoitettavan varallisuuden määrän mukaan. Eli mitä enemmän sinulla on sijoitettavaa varallisuutta, sen halvempaa palvelu on sinulle suhteellisesti. Mikäli varainhoitaja toimii eksoottisella tai vaikeapääsyisellä markkinalla, pienyritysten ja listaamattomien yhtiöiden parissa, tai muutoin erityisosaamista vaativalla alueella, on varainhoito usein kalliimpaa kuin esimerkiksi pelkästään kotipörssissä toimivalla. 

Hinnoittelu ja intressit. Lähtökohtaisesti asiakas ostaa varainhoitopalvelua, koska uskoo tällä pääsevänsä parempaan lopputulokseen kuin itse pääsisi. Varainhoitajan intresseihinkin kuuluu usein menestyminen, sillä se tarkoittaa mahdollisesti lisää hoidettavaa varallisuutta ja täten suurempia palkkioita. Palkkio määritellään varainhoitajan kanssa yleensä joko kiinteäksi vuosipalkkioksi, tai yhdistelmäksi kiinteää palkkiota ja muuttuvaa lisäpalkkiota, joka määrittyy esimerkiksi vertailuindeksin ylittävällä tuotolla, tai muulla sovitulla menestyksen mittarilla.

Hinnoittelussa huomioon kannattaa ottaa ainakin aloitus- ja lopetuspalkkiot, kiinteän hinnoittelun suuruus, mahdolliset lisäkulut ja hinnoittelun läpinäkyvyys (käytettävien tuotteiden tehokkuus ja varojen kiertonopeus), sekä ohjaavatko tulovirrat varainhoitajan sijoituspäätöksiä.

Yksiselitteistä vastausta varainhoitajan halpuudelle tai kalleudelle on yleensä vaikea antaa.