Olet täällä

Jaakko Jääskelä

Jaakko Jääskelä

  • Liittynyt 18.11.2017
  • 4 viestiä
  • 1 aloitettua ketjua

Viimeisimmät viestit

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 6.12.2017 11.09

Kiitos kaikille keskustelijoille, lähdetään yhdessä perkaamaan! Riskiähän näissä kohteissa riittää, se on selvä. Jotta sijoitus olisi kannattava, on potentiaalin ja positiivisten skenaarioiden todennäköisyyksien ylitettävä riskit. Alla vastauksia nousseisiin kysymyksiin:

 

VAIHTOVELKAKIRJA

VVK-laina on oman pääoman ehtoista pääomalainaa

VVK-laina on tässä tapauksessa käytännössä suora osakesijoitus, koska laina konvertoidaan joka tapauksessa osakkeiksi. Ehdot määrittävät konversiohinnan. Jos exit tapahtuu ennen 31.3.2019, konvertoidaan laina+kertyneet korot osakkeiksi 30% alle listaus/yrityskauppavaluaation, mutta kuitenkin maksimissaan 2,5€ per osake. Jos ennen 31.3.2019 ei tule exittiä, konvertoidaan laina+korot 1,5€ per osake.

Vaihtovelkakirjan kautta sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin on maailmalla hyvinkin tavallista. VVK sopii hyvin tilanteisiin, joissa yhtiön arvon määritys on haastavaa.

 

C-OSAKE, JOLLA ETUOIKEUS VAROJENJAOSSA

Etuoikeus on tässä tapauksessa positiivinen. “Huonossa exitissä” C-sarjan osakkeenomistajille pyritään takaamaan ensin sijoittamansa pääoma takaisin. Hyvässä skenaariossa C-osakkeet ovat täysin mukana arvonnousussa, toisin kuin “preferred shares”-tyyppiset ratkaisut.

“(i) Jos jaettavien varojen yhteismäärä on yhtä suuri tai pienempi kuin A-sarjan ja C-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu alkuperäinen merkintähinta lisättynä niille maksettavalla, jo päätetyllä, mutta maksamatta olevalla osingon määrällä, jaetaan varat A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajille A-sarjan ja C-sarjan osakkeista maksettujen alkuperäisten merkintähintojen määrän mukaisessa suhteessa.

(ii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen, mihin A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävän kohdan (i) perusteella oikeutettuja, jaetaan ylittävästä osasta A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajille määrä, johon he olisivat olleet oikeutettuja, mikäli A-sarjan ja C-sarjan osakkeet olisi vaihdettu B-sarjan osakkeiksi välittömästi ennen varojen jakoa.

(iii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen mihin A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävien kohtien (i) ja (ii) perusteella oikeutettuja, jaetaan jäljelle jäänyt osa B-sarjan osakkeiden omistajille heidän senhetkisen osakeomistuksen suhteessa.”

 

MIKSI HAETAAN OMAN PÄÄOMAN EHTOISTA RAHOITUSTA?

Alla sijoitusmuistiosta. Kuten KepilläJäätä sanoi, tilauksia vastaan saa lainaa. Tähän pyritään, mutta vaiheen ajaksi tarvitaan myös omaa pääomaa muiden toiminnan kulujen kattamiseksi, kunnes kassavirta kääntyy positiiviseksi.

“Yhtiön operatiivisen liiketoiminnan skaalaamiseen tullaan välittömässä lähitulevaisuudessa tarvitsemaan oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Lisäksi pohjoismaisten ja kansainvälisten pankkien sekä Finnveran kanssa on aloitettu lainaneuvottelut liittyen asiakastoimitusten rahoittamiseen. Rahoituksen hankkimisen onnistuminen osakeantien ja lainaneuvottelujen kautta tulee vaikuttamaan asiakastilausten toimitusnopeuteen ja näin ollen Yhtiön liiketoiminnan ja kassavirtojen kehitykseen.“

“Ductor on viimeisen 12-18 kuukauden aikana edistänyt neuvotteluja useiden uusien asiakkaiden kanssa varsinkin Saksassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Nyt tarjottavalla Lainalla kerättävät varat käytetään nykyisten ja uusien tavoiteltujen asiakastoimitusten varmistamiseen yhdessä pankkirahoituksen kanssa sekä voimakkaaseen kansainvälistymiseen. Ensivaiheessa Lainalla saatavat pääomat aiotaan hyödyntää esim. Saksassa vuonna 2018 konkretisoituvien neljän laitostoimituksen omarahoitukseen, näihin pankeilta saatavan rahoituksen lisäksi. Lisäksi varoja aiotaan ohjata myynnin jatkokiihdyttämiseen Saksan markkinalla ja uusien alueiden, kuten Aasian ja Yhdysvaltain markkinan avaamiseen. Varoja voidaan näin hyödyntää myös käyttöpääoman rahoittamiseksi ja Yhtiössä tarvittaviin rekrytointeihin. “

 

KEHITTÄMISMENOT TASEESSA JA BURN RATE

Kehittämismenoja on aktivoitu taseeseen n. 650k€ vuonna 2016 ja 600k€ vuonna 2015. Siten vuonna 2016 tuloslaskelman tappio + aktivoidut kehitysmenot olivat yhteensä noin 1,9M€

“Lainan Merkintäajan alkaessa Yhtiön kiinteät kuukausittaiset kulut (”burn rate”) ovat noin 125.000 euron tasolla.”

“Liiketoimintasuunnitelman mukaan vuoden 2018 luvut ovat seuraavat: liikevaihto 11.4m€, käyttökate -0.7m€, nettotulos -1.0m€.

Vastaavat luvut v. 2019: liikevaihto 64.4m€, käyttökate 4.3m€, nettotulos 3.6m€.

Break-even taso kannattavuuteen olettaen vuodelle 2019 suunniteltujen kiinteiden kustannusten tason: i) käyttökatetasolla positiivinen tulos vaatii n. 24m€ liikevaihdon, ii) nettotulostasolla positiivinen tulos vaatii n. 30m€ liikevaihdon.”

 

Tavoiteena on listautua n. vuoden päästä. Myös VVK:n ehdot kannustavat yhtiötä nopeaan exittiin ennen 31.3.2019.

 

Kaikki tiedot löytyy antimateriaaleista. Ne voi pyytää sähköpostilla tai lomakkeella.

 

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 5.12.2017 13.00

Sijoituskeissi – Ductor Oy (vaihtovelkakirja)

 

Suuri kiitos lukijoille tähänastisista yhteydenotoista ja kommenteista. Pyrin jatkossakin vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti. Sitten Ductoriin:

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

DUCTOR OY

Ductor Oy on 2009 perustettu helsinkiläinen cleantech-alan kasvuyritys, joka on luonut patentoidun teknologian mullistamaan biokaasuteollisuuden markkinoita.

Kunnianosoituksena teknologiastaan Ductor sai vuonna 2015 ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä apurahan erittäin kilpailusta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. Samana vuonna yhtiö palkittiin kansainvälisten pääomasijoittajien silmien alla arvostetun Global Cleantech Cluster Associationin Later Stage Awards -kilpailun voittajaksi. Kilpailussa menestyneet seulottiin yli 10.000 kohdeyhtiön joukosta.

Palkintoja pokannut teknologia onkin biokaasuteollisuudelle täysin poikkeuksellinen, isoon ongelmaan tarttuva, joka on todistettu testiolosuhteissa toimivaksi ja valmis globaalisti hyödynnettäväksi. Tämä on tuonut mukanaan yhtiöön merkittäviä pääomasijoittajia.

NYKYONGELMA

Tänä päivänä suurin osa maapallon energiankulutuksesta katetaan uusiutumattomalla energiantuotannolla. Seurauksena rajalliset luonnonvarat vähenevät ja ilmasto lämpenee.

Maapallolla on järjetön määrä jätemateriaalia (mm. kananlantaa ja ruokajätteitä), joille ei ole olemassa järkevää hyödyllistä käyttökohdetta. Valtavien jätemäärien vuoksi maa-alueet saastuvat ja ympäristö kärsii etenkin vesistöjen osalta. Kananlantajätteen määrän nopea kasvu on johtanut äärimmillään mm. USA:ssa siihen, että kananlannan vastaanotosta jopa maksetaan.

Biokaasu on yksi erinomaisista uusiutuvista energianlähteistä. Ilman julkisia tukia, sen tuotanto ei kuitenkaan ole vielä kannattavaa. Yksi suurimmista kannattavuuden ongelmista biokaasutuotannossa ovat korkeat raaka-ainekustannukset. Tänä päivänä raaka-aineena toimii pääasiassa ravinto(maissi ja bataatti). Jätemateriaalia(kananlantaa tai ruokajätettä) ei olla vielä pystytty hyödyntämään tehokkaasti, koska jätemateriaalin sisältämä typpi pysäyttää kaasun tuotantoprosessin biokaasutehtaassa. Näihin ongelmiin Ductorin kehittämä teknologia tarttuu.

RATKAISU

Ductorin mullistavalla teknologialla voidaan poistaa juuri typin ongelma tehtaan prosessissa ja näin käyttää raaka-aineena jätemateriaalia kaasun tuotantoon. Innovaatiolla on valtava merkitys tuotannon nopeuteen sekä raaka-ainekustannuksiin ja sille on olemassa suuri välitön kysyntä. Yhtiön teknologia tuo asiakkaille(biokaasulaitoksille) valtavat hyödyt: raaka-ainekustannusten huomattava alentuminen ja lisämyynnit sivutuotteena syntyvistä lannotteista.

MARKKINA JA NYKYTILANNE

Teknologia soveltuu sekä nykyisiin että uusiin biokaasulaitoksiin ja tuotteille on merkittävä globaali markkinapotentiaali. Pelkästään Saksa on rakentanut 8.000 biokaasulaitosta viimeisen kymmenen vuoden aikana ja näistä laitoksista saksalaiset asiantuntijat(Fraunhofer Institute ja Ecoprog GmbH) ovat arvioineet 2.000 laitoksen olevan Ductorin teknologialle soveltuvia.

Yhtiöllä on jo neljä allekirjoitettua toimitussopimusta saksalaisten biokaasulaitosten kanssa ja n. 70 aktiivista asiakasneuvottelua käynnissä eri puolilla maailmaa, yhteisarvoltaan yli 300M€. Rahoituskierroksen pääomien käyttökohde onkin mm. kauppojen toimitus 2018 sekä taseen että organisaation vahvistaminen.

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiön tavoitteena on vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa energiatalouden yhdeksi markkinajohtajaksi seuraavan viiden vuoden aikana. Lähtökohdat tähän tavoitteeseen ovat loistavat, koska suoria kilpailijoita ei ole ja innovaatio halutaan markkinoilla ottaa käyttöön nopeasti.

Viimeisen kuuden kuukauden aikana Ductoria kohtaan on osoitettu kiinnostusta listautumisanteja järjestäviltä tahoilta. Keskustelut kolmen tahon kanssa ovat johtaneet siihen, että yhtiö on julkistanut tavoitteekseen listautua 2018 aikana First North -listalle, mikäli liiketoiminta kehittynyt suunnitelman mukaisesti, listautumismarkkina säilyy edelleen suotuisana ja listautumisarvostus saadaan houkuttelevaksi sekä yhtiölle että nykyisille ja potentiaalisille sijoittajille. Listautumisprosessin käynnistämisen suhteen lopulliset päätökset tehdään H1 2018 aikana.

RAHOITUSKIERROS

Ductor Oy:n rahoituskierros toteutetaan vaihtovelkakirjalainana. Sijoittajalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa sijoitettu pääoma sekä kertynyt korko korkeariskisiin kasvuyrityksen osakkeisiin. Ehdoista tarkemmin rahoituskierroksen materiaaleissa.

 

- Jaakko Jääskelä

Pyydä antimateriaalit tai ota yhteyttä tästä.

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 24.11.2017 8.58

Maailma on täynnä erilaisia yhtiöitä eri toimialoilta. Osa pärjää, osa ei. Markkinat eivät ole täysin identtiset missään: venäläinen on tehokkaampi Vodkan kuluttaja kuin ruotsalainen. Muualla voi seuransa jopa valita, meillä käydään kylässä vain Veikkauksella.

Pyrin kirjoittamaan mahdollisimman suoraviivaisesti. Tarkoituksena ei ole yleistää liikaa, koska muuttujia on joka nurkan takana. Lienee kuitenkin selvää, nopea kasvu sitoo usein hurjasti resursseja. Yrityksen kasvaessa, on sen mm. neuvoteltava uusia sopimuksia, käynnistettävä uusia projekteja, rekrytoitava lisää työvoimaa ja rakennettava hallintoaan tehokkaaksi. Kaikki tämä sitoo resursseja ja se maksaa, mutta ei tuota välitöntä kassavirtaa. Vaikka tilauskantaa olisikin hyvin sisässä, kilahtaa firman kirstu vasta myöhemmin.

Kasvuyrityksen kassavirta sekä kassanhallinta tuottavat huomattavasti enemmän haasteita kuin vakiintuneen, maltillisemmin kasvavan yrityksen. Vakiintuneella yrityksellä kasvun kulut ovat suhteessa vähäisempiä ja vastoin liiketoiminnan kassavirta taas suurempi. Kasvuyrityskentässä kulujen ja tuottojen suhde on siis väliaikaisesti ns. väärinpäin, vaikkei puhuttaisi edes suurista investointikohteista.

Vakiintuneet yritykset hoitavatkin väliaikaiset rahoitustarpeensa lainarahalla. Kasvuyrityksen haaste on saada järkevän hintaista lainarahoitusta ilman omaa pääomaa tai positiivista kassavirtaa, oli yritys tai näkymät kuinka potentiaalisia tahansa. Toimiva rahoitus on myös yksi yritystukien vaatimus.

Kun järkevää lainarahaa ei heru, kasvuyrityksen vaihtoehdoksi jää rahan kerääminen laskemalla uusia osuuksia yrityksestä, joka toteutetaan yleensä osakeannin kautta. Kun omaa pääomaa on kerätty, voidaan rahoitusta täydentää lisäksi lainarahoituksella ja mahdollisilla yritystuilla. Tämä on kasvuyrityksiin sijoittaville otollinen paikka hypätä osakkaaksi mukaan. Rahoituspaineessa olevan korkean potentiaalin yhtiön osakkeiden hinta on huomattavasti alhaisempi kuin mitä se voi lähitulevaisuudessa olla. Samasta syystä osakkeita ei lasketa liikkeelle kuin tarvittava, pääomatavoitteet täyttävä määrä.  

Osakeannin tavoitteena voi rahoituksen lisäksi olla myös yhtiön keskittyneen omistusrakenteen laajentaminen tulevaa listautumista silmällä pitäen. Tästä lisää myöhemmin.

Seuraavassa osassa esittelen cleantech-alan kohdeyhtiötä Ductor Oy:ta, jolle Kansalaisrahoituksella on käynnissä vaihtovelkakirjamuotoinen rahoituskierros.

 

- Jaakko Jääskelä

Mikäli etsit korkean tuottopotentiaalin sijoituskohteita, ota yhteyttä 

 

Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä. Blogi on luettavissa myös sivustolla sijoitusyhtio.net