Olet täällä

Jaakko Jääskelä

Jaakko Jääskelä

 • Liittynyt 18.11.2017
 • 14 viestiä
 • 1 aloitettua ketjua

Viimeisimmät viestit

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 30.5.2018 14.51

Yleisöanti – Convion Oy  (29.5. – 30.6.2018)

(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

 

CONVION OY

Convion Oy:n liiketoiminta perustuu kiinteäoksidipolttokennoteknologiaan. Polttokennot ovat sähkökemiallisia laitteita, joihin syötetään reaktioaineita laitteen ulkopuolelta ja näin voidaan tuottaa sähköä pitkäaikaisesti.

Yhtiön historia ulottuu vuoteen 2002, jolloin Wärtsilässä aloitettiin SOFC-teknologian T&K-toiminta. Vuonna 2013 Wärtsilän SOFC-toiminnot, siihen liittyvä IPR ja osa henkilöstöstä siirrettiin Convion Oy:lle. SOFC-teknologiassa polttokennoja käytetään sähkön ja lämmöntuotantoon, polttoaineena voidaan käyttää maakaasua ja biokaasua. Tänä päivänä yhtiö on yksi maailman johtavista SOFC-teknologiaan perustuvien tuotteiden toimittajista ja omaa merkittävän patenttisalkun (35 patenttiperhettä, 150 patenttia) sekä pitkän kokemuksen alalla.

Convion kehittää ja kaupallistaa energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä tuotteita hajautetun sähkön ja lämmöntuotannon sovelluksiin. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä sähköntuotantoratkaisuja, jotka parantavat huomattavasti energian toimitusvarmuutta ja primäärienergian käytön tehokkuutta. Tuotteen loppukäyttökohteet ovat kaupallisia, teollisia, kunnallisia tai institutionaalisia kiinteistöjä, laitoksia tai alueita, joissa paikallisella sähkön ja lämmön tuotannolla voidaan saavuttaa etuja perinteiseen energiaratkaisuun nähden.

Kokoluokassaan tuote omaa noin kaksinkertaisen sähköntuotannon hyötysuhteen verrattuna kilpailevaan mikroturbiiniin. Tuotteet perustuvat kiinteäoksidipolttokennoteknologiaan, joka omaa energian tuottamiseen erinomaisen hyötysuhteen, on joustava käytettävän polttoaineen suhteen ja massatuotannossa kustannustehokas.

Pääomasijoitteisena kasvuyrityksenä Convion hakee yhteistyötä kansainvälisten yritysten kanssa, joille yhtiön tuotteet ja teknologia tarjoavat nopean kanavan kasvaville polttokennomarkkinoille.

 

NOPEASTI KASVAVA MARKKINA

Meneillään oleva energiamarkkinan murros kasvattaa hajautetun ja uusiutuvan energiatuotannon osuutta kokonaismarkkinasta. Globaalien kasvihuonepäästöjen ja paikallisten saasteiden haitat tukevat energiatehokkaiden ja päästöttömien tuotantomuotojen kasvua. Perinteinen uusiutuva tuotanto, kuten aurinko- ja tuulivoima, aiheuttaa energiantuotannossa ongelmia tuotannon suuren vaihtelun vuoksi.

Globaali polttokennomarkkina oli vuonna 2017 n. 650 MW. Historiallinen markkinakehitys on seurannut vuodesta 2011 aurinkoenergiamarkkinan kehitystä 15 vuoden aikaerolla. Sähkön tuotantoon tarkoitettujen polttokennojen markkinan ennustetaan kasvavan vuosittain 31,4 %.

Polttokennotuotteilla ennustetaankin olevan keskeinen rooli tulevaisuuden energian tuotannossa tarjoten ympäristöystävällisen vaihtoehdon hajautettuun energian tuotantoon.

Kasvava kysyntä ja ympäristöpoliittinen tahtotila puhtaalle energiantuotannolle tukee polttokennojen markkinakehitystä. Convionin käyttämä polttokennoteknologia vastaa hyvin muuttuvan markkinan tarpeisiin.

 

OMISTUSRAKENNE

– 68,44 % VNT Management Power Fund III Ky 
(VNT Management Oy on yksi ensimmäisistä pääomasijoitusyhtiöistä Euroopassa, joka on keskittynyt sijoittamaan uusiutuvaan energiaan, hajautettuun voimantuotantoon, energian säästöön ja puhtaisiin teknologioihin. Yhtiö hallinnoin kolmea rahastoa (Power Fund I, Power Fund II ja Power Fund III), jotka ovat kooltaan yhteensä 157 miljoonaa euroa.Yhtiö on aktiivinen erityisesti Pohjoismaisissa ja saksankielisissä maissa.)
– 11,42 % Wärtsilä Finland Oy
– 5,81 % TJ Erkko Fontell
– 14,33 % Muut 9 osakkeenomistajaa

(Yhtiön suurin osakkeenomistaja Power Fund III Ky on sitoutunut merkitsemään vähintään 500.000 ja enintään 1.000.000 antiosaketta tässä osakeannissa)

 

TIIMI

Convionin henkilöstö koostuu pitkän työkokemuksen ja korkean koulutustason omaavista insinööreistä, jotka ovat vahvasti sitoutuneita kaupallistamaan Convionin tuotteet kansainvälisille markkinoille. Kuusi Yhtiön palveluksessa nykyisin olevista kahdeksasta henkilöstä ovat Convionin perustajia ja kaikki henkilöt ovat Convionin omistajia. Convionin avainhenkilöt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä 5–10 vuotta ja omaavat laaja-alaisen osaamispohjan kukin omilla vastuualueillaan. Tiimin ainutlaatuinen osaaminen perustuu pitkään, vuonna 2002 Wärtsilässä aloitettuun kehitystyöhön, henkilöstön ainutlaatuiseen osaamiseen ja innovatiivisuuteen. Sijoitusmuistiossa on tarkempaa tietoa yhtiön avainhenkilöistä.

 

NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS

Vuosien 2017 ja 2018 vaihteessa yhtiö siirtyi tuotteiden kaupallistamiseen ja vuosi 2018 alkoikin positiivisesti ensimmäisillä tilauksilla tammikuussa. Merkittävin tilaus on LEMENE-projektin tuotetoimitus, jonka kustannuksia osatuloutetaan vuoden 2018 liikevaihdoksi. Keväällä käynnistyi myös Comsos-projekti, josta Convion saa ennakkomaksua noin 877.000 euroa. Yhtiö on mukana kolmessa EU-tukea saavassa hankkeessa.

Convionin kohdemarkkina on Aasiassa, etenkin Kiina, Japani, Korea sekä h2Epower-yhteistyön tukemana Intia. Yhtiö katsoo, että etenkin Aasiassa paikallinen kumppani ja valmistus ovat välttämättömiä, jotta ko. markkinalla voidaan kannattavasti kasvaa.

Vuonna 2021-2022 kassavirran ennustetaan kääntyvän positiiviseksi ja tuotantomäärän olevan n. 100 tuotetta vuodessa. Nykyisen toimittajaverkoston kanssa on tehty alustavat suunnitelmat 200 tuotteen valmistamiseksi Suomessa. Mikäli kysyntä kasvaa ensisijaisesti Aasiassa ja asiakkuudet tukevat tuotteiden paikallista valmistamista, on todennäköistä, että valmistusta tapahtuu myös Aasiassa joko lisenssillä tai yhteisomisteisen(JV) valmistajan toimesta.

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Energiantuotantoliiketoiminta on perinteistä ja varsin hidasliikkeistä toimintaa ja teknologisesti tuotannolle on aina olemassa jokin vaihtoehto. Jos uusi teknologia ei ole välttämätöntä, se ei helposti saa sijaa skaalautua niin suureksi, että se alkaisi olla suurten toimijoiden näkökulmasta tarpeeksi houkuttelevaa. Vähäinen tietoisuus teknologian eduista, korkea kustannustaso ja merkittävien referenssien puute hidastavat investointipäätösten tekoa. Pienelle varhaisen kasvun yritykselle hitaus aiheuttaa haasteita, koska projektien myyntiin tarvittava aika on pitkä.

 

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiö pitää teknologia-exitiä selvästi todennäköisimpänä exit-muotona n. 2 – 5 vuoden kuluessa. Exit-tilanteessa Convion tarjoaa ostajalle mahdollisuuden penetroitua polttokennomarkkinoille ostamalla osaava tiimi, toimivaksi todennettu teknologia ja siihen liittyvä vahva patenttisalkku. Convion arvioi, että ostaja säästää näin 5-10 vuotta aikaa ja kymmeniä miljoonia rahaa verrattuna tilanteeseen, jossa tuotekehitys aloitettaisiin itsenäisesti.

 

OSAKEANTI (29.5. – 30.6.2018)

– Yleisöllä on mahdollisuus merkitä yhtiön uusia äänivaltaisia A-sarjan osakkeita, joilla on etuoikeus Yhtiön varojenjakoon yhtiöjärjestyksen 3 pykälän mukaan.
– Osakeannin enimmäismäärä on 4.000.000 €.

– Antiosakkeet vastaavat n. 26,8 prosenttia yhtiön koko osakekannasta osakeannin jälkeen olettaen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan.

– Yhtiön valuaatio ennen osakeantia 10.918.200 €.

– Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.

Osakeannista tuleva rahoitus käytetään tarvittavien asiakasreferenssien toteuttamiseksi, henkilöstöresurssien kasvattamiseksi sekä pitkäaikaisten asiakassuhteiden luomiseksi. Oman pääoman määrä kasvatetaan tasolle, joka mahdollistaa pitkäaikaisten EIB-lainojen hakemisen.

 

RISKIT(huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 25.5.2018 14.41

Avainkohdat listaamattomiin kasvuyrityksiin sijoittamisessa

 

Isot kiitokset palautteista, ehdotuksista ja yhteydenotoista, joita blogin kautta on tullut. Pyritään jatkossakin pitämään asiat yhtä simppeleinä kuten tyypillisesti sijoittamisessakin kannattaa.

Sen olen huomannut, että noususuhdanteessa sijoittamisen “ohjeita” ja “vinkkejä” pursuaa joka puolelta. Valitettavasti moni suhtautuu niihin usein melko sokeasti. On kyse mistä tahansa omaisuusluokasta, sijoittamisesta pörssiosakkeisiin, listaamattomiin osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin, raaka-aineisiin tai valuuttoihin, muodostuu tuotto yleensä siitä, että halvemmalla sisään ja kalliimmalla ulos. Jostain syystä halpaa aletaan tosissaan etsiä vasta kun kaikkialla on kallista.

Totuus on se, että jokaisen omaisuusluokan hallitseminen vaatii osaamista. Kun salkkuun valitaan omaisuusluokaksi listaamattomat kasvuyritykset, salkun allokaatio eli omaisuusluokkien välinen hajautus kasvaa ja tyypillisesti myös salkun tuottopotentiaali paranee. Kasvuyritysten sisältämät korkeat riskit ja tuottopotentiaali vaativat sijoittajalta tietyissä kohdissa erityisiä huomioita, jotta onnistumisia syntyy. Sijoituskohteena listaamattomissa kasvuyrityksissä lähtökohta on se, että tappioita voi tulla reilusti, mutta niin myös tuottojakin suhteessa moneen muuhun omaisuusluokkaan.

Tämänkertaisessa kirjoituksessa on tarkoitus käydä läpi muutamia sijoittajan kannalta tärkeitä kohtia, jotka parantavat onnistumisen todennäköisyyttä listaamattomien yhtiöiden kohdalla.

 

YMMÄRRÄ MIHIN SIJOITAT
Tämä kohta pätee sijoittamisessa aina. Erinäköisiä härveleitä ja jopa huijauksia löytyy aina, on kyse mistä tahansa omaisuusluokasta. Suorissa osakesijoituksissa, ovat ne sitten pörssiyhtiöihin tai listaamattomiin yhtiöihin, on etunsa ettei sijoittajan tarvitse punnita sijoituksen monimutkaisuutta. Kansankielellä ostat yrityksen osakkeita ja olet yksi yrityksen omistajista, sillä selvä. Osakesijoitusten ymmärtäminen liittyy enemmän kohteeseen eli itse yritykseen, sen liiketoimintaan, markkinaan, kilpailutilanteeseen, toimialaan, yhtiön tiimiin, hintaan, potentiaaliin ja riskeihin. Niiden ymmärryksestä sijoituspäätökset tyypillisesti syntyvät.

 

HAJAUTA
Hajauttamisesta puhuessa, löytyy aina puolestapuhujia ja vastustajia. Rahoitusteoriat puhuvat hajauttamisen puolesta, osa sijoittajista taas kokee hajauttamisen olevan tuotolle liian suuri este. Korkean riskiprofiilin omaisuusluokissa hajauttamisen merkitys korostuu. Parhaimmillaan sijoittaja voi nostaa hajautuksen avulla tuotto-odotusta lisäämättä riskiä tai vaihtoehtoisesti vähentää riskiä tinkimättä tuotto-odotuksesta. Listaamattomien yhtiöiden kohdalla järkevään hajautukseen tulisi vaikuttaa myös se, minkä vaiheen yhtiöistä on kyse. Hajauta laajasti, mikäli rakennat portfoliota siemenvaiheen startup-yrityksistä ja taas voit enemmän keskittää sijoituksia mikäli portfolioon tulee myöhäisemmän kasvuvaiheen yhtiöitä.

 

ALLOKOI JÄRKEVÄSTI
Allokoinnissa on kyse siitä, mikä osuus hajautetusta salkusta sijoitetaan mihinkin omaisuuslajiin. Puhuttaessa listaamattomien kasvuyritysten allokoinnista omaan sijoitussalkkuun, on asia hyvin henkilökohtainen. Yleisesti ammattimaiset sijoittajat allokoivat listaamattomiin tyypillisesti n. 5-15 % ja taas ammattimaiset pääomasijoittajat jopa 50-100 % sijoitusvarallisuudestaan. Haarukka prosentuaalisesti voi olla hyvin laaja ja sitä tuleekin punnita riskin ja tavoitteiden kannalta. Yksinkertaisesti liian pieni allokaatio listaamattomiin yrityksiin ei tuota salkun kokonaisuuteen järkeviä tuottoja ja taas liian suuri allokaatio aiheuttaa pahimmillaan salkkuun suuria tappioita.

 

VARAUDU PITKÄÄN AIKAJÄNTEESEEN
Tämä kohta kannattaa huomioida erityisesti listaamattomien kasvuyritysten kohdalla. Arvonnousu on tyypillisesti pääasiallinen tulonlähde ja sijoituskohteet ovat epälikvidejä mahdollisiin exit-tilanteisiin asti (listautuminen, yrityskauppa tai sisäinen MBO), joten sijoitusten tuloutus saattaa kestää useita vuosia. Sijoittajana voit vaikuttaa aikajänteen todennäköisyyteen sillä, minkä vaiheen kasvuyrityksiin panostat. 

 

Aiheeseen liittyvä Kauppalehden juttu bisnesenkeli Riku Asikaisesta, joka on ammattimainen sijoittaja etenkin siemenvaiheen kasvuyhtiöissä.

 

Seuraavasta mielenkiintoisesta kohdeyhtiöstä tulossa yhteenvetoa pian.

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 25.4.2018 11.00

Yleisöanti – Mobidiag Oy (18.4. – 22.5.2018)

 

MOBIDIAG OY on suomalais-ranskalainen uudenlaisten, innovatiivisten molekyylidiagnostiikkaratkaisujen kehittäjä ja kaupallistaja. Yhtiön avainkohdemarkkina on infektio- eli tartuntatautien diagnostiikka. Tuotteillaan yhtiö tehostaa terveydenhuollon laatua ja tehokkuutta ja auttaa taistelussa antibiooteille vastustuskykyisiä ”superbakteereja” vastaan.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-morINTD4aA

 

ONGELMA

Lääketieteen ja biotieteiden alalla on jo pitkään tiedostettu yksi tämän hetken suurimmista ihmiskuntaa uhkaavista terveyshaitoista: Holtittomasta ja vääränlaisesta antibioottien käytöstä johtuen bakteerit voivat kehittyä ns. superbakteereiksi, jotka ovat vastustuskykyisiä lukuisille, pahimmillaan jopa kaikille käytettävissä oleville antibiooteille. Tämä johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa nykykeinot ja lääkkeet eivät pysty tarjoamaan hoitoa kaikille potilaille.

Taistelussa superbakteereja vastaan äärimmäisen tärkeää on estää vääränlaisen ja liiallisen antibioottihoidon käyttö. Tämä puolestaan vaatii sairaaloilta ja laboratorioilta tehokasta diagnostiikkaa, jotta potilaan taudin oikea aiheuttajabakteeri saadaan selville ja tarvittava antibioottihoito määriteltyä sen mukaan. Yhtälössä olennaiseen asemaan nousee diagnostiikan helppous, nopeus ja tarkkuus sekä myös superbakteerien ja niiden antibioottiresistenssiyden detektio.

Tartuntatautien diagnostiikassa on aiemmin käytetty pitkälti perinteisiä laboratoriomenetelmiä, jotka ovat hitaita, työläitä ja herkkiä virheille. Jotta tuloksilla olisi todellista vaikutusta potilaan primääriin hoitoon, tulokset täytyy saada nopeasti.

Tällaisia diagnostiikkamenetelmiä Mobidiag valmistaa markkinoille.

 

RATKAISU

Mobidiag tuo molekyylidiagnostiikan ratkaisut rutiinikäyttöön. Yhtiön päämääränä on tuoda molekyylidiagnostiikka markkinoille helppokäyttöisessä ja kohtuuhintaisessa muodossa.

Mobidiagin tuotevalikoima palvelee laajasti kaikkia laboratorioita pienimmistä yksiköistä suuriin keskuslaboratorioihin saakka. Tämä on yksi yhtiön kilpailuetu avainkilpailijoihin nähden. Tällä hetkellä Mobidiag tarjoaa markkinoiden kattavimman tuotevalikoiman ruuansulatuskanavan infektioiden molekyylidiagnostiikkaan. Näin se pystyy palvelemaan kokonaisvaltaisesti koko tätä merkittävää laboratoriotoiminnan aluetta, jolla diagnosoidaan lukuisia eri sairauksia.

Mobidiagin tuotteiden high multiplex – low cost of goods -yhdistelmä on äärimmäisen houkutteleva osaamisyhdistelmä myös diagnostiikka-alan suurille yhtiöille, jotka kasvattavat tuote- tarjontaansa usein yritysostoin. Yhdistelmä takaa Mobidiagille mahdollisuuden tuottaa laboratorioille sekä tarkkaa että nopeaa diagnostikkaa.

 

YHTIÖN RAHOITUS

Mobidiag-konserni on kerännyt historiansa aikana ulkoista rahoitusta jopa 75 M€. Jo pelkästään tämä kertoo Yhtiön tuotteiden uskottavuudesta ulkoisten rahoittajien ja alan tekijöiden silmissä.

Suurimmat rahoittajat:

Jean de Gunzburg 4,8 M€
Timo Syrjälä 4,6 M€
Tuomas Tenkanen (TJ) 2,7M€
Kansalaisrahoitus Oy:n yleisöannit 5,5 M€ + (4 M€)
Helsingin yliopistorahasto
EIB (Euroopan investointipankki) 11 M€ + (4 M€)
Finnvera 0,8 M€
Tekes 7 M€

 

TIIMI

Mobidiagin tiimi on yhtiön kokoon ja historiaan nähden hyvin poikkitieteellinen. Henkilöstössä yhdistyy korkean tason osaaminen mm. teknologian kehityksen, reagenssikehityksen, tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja laatuasioiden parista. Yhtiön Ranskan tiimi on olennainen osa kokonaisuutta ja täydentää Suomessa toimivan henkilöstön osaamista. Tiimit on luotu toimintojen ja osaamisen mukaan, jolloin kaikissa toiminnoissa toimii jäseniä sekä Ranskassa että Suomessa yhdistäen poikkitieteellistä osaamista. Sijoitusmuistiossa tarkemmat tiedot Mobidiagin johdosta ja hallituksesta.

 

NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS

Ulkopuolisten tahojen Mobidiagista tekemät selvitykset tukevat yhtiön omaa arviota sen vahvasta markkinapotentiaalista. Euroopan investointipankki, EIB, päätyi rahoittamaan Mobidiag Oy:n liiketoimintaa 15 miljoonalla eurolla. Samoin Arthur D. Little (ADL) -konsulttiyhtiön tekemän markkina-analyysin mukaan Mobidiagin tuoterepertuaari on juuri sitä, mitä markkinoilla nyt tarvitaan ja alan trendit tukevat yhtiön kasvua ja nimenomaista tuoteportfoliota.

Vuoden 2017 aikana Yhtiö on saanut molemmat laitealustat, Amplidiag Easy ja Novodiag, valmiiksi ja markkinoille. Yhtiö on nyt vahvasti siirtymässä tuotekehitysvaiheesta kaupalliseen vaiheeseen ja kasvuvaiheeseen. Kasvu tulee edellyttämään investointeja tuotantokapasiteettiin, uusien testien markkinoille tuomiseen ja niiden validointiin, sekä investointeja niin myynnissä kuin markkinoinnissa. Yhtiö rakentaa globaalia kasvustrategiaa yhdessä kansainvälisen konsulttitalon kanssa. Kasvu tulee edellyttämään merkittäviä lisäinvestointeja ja/tai vahvojen partnerisopimusten tekemistä USA:n ja Kiinan markkinoille. Liikevoiton odotetaan olevan positiivinen ensimmäisen kerran vuonna 2019.

Yleisöannilla kerättävä rahoitus on osa Yhtiön kokonaisrahoitus- ja kasvusuunnitelmaa. Yhtiön vuoden 2018 arvioidut kulut ovat n. 18 M€. Suurimmat kuluerät ovat:

 • suuremman, n. 1 miljoonan kasetin vuosikapasiteetin tuotantolinjaston valmistaminen (4,3 M€)
 • myynti ja markkinointi (4,0 M€)
 • tuotekehitys, jossa pääpaino uusien testien kehityksen loppunsaattamisessa ja niiden ulkoisessa validaatiossa (8 M€)

Kasvun rahoittamiseksi yhtiö selvittää yhtenä mahdollisena vaihtoehtona listautumista pörssiin, mikä toteutettaisiin todennäköisesti muualla kuin Suomessa. Riippumatta valittavasta strategiasta on tärkeää, että yhtiö saa kassansa vahvaksi.

Yhtiöllä on kasvustrategia, johon onnistuessaan liittyy osakkeenomistajille exit-mahdollisuus. Luottamuksellinen suunnitelma on tarvittaessa saatavissa Kansalaisrahoitus Oy:ltä. Tiedon luovuttaminen edellyttää erillisen salassapitosopimuksen allekirjoittamista.

 

EXIT-SKENAARIOT

Bioteknologian alalle erittäin tyypillistä on, että suurimmat toimijat (noin 10-20 isoa, julkista yhtiötä) rakentavat organisaationsa lähtökohtaisesti myynnin, markkinoinnin ja tuotannon tarpeisiin. Tuotekehitystyö ei kuulu ydintoimintoihin, vaan suurimmat yhtiöt ostavat itselleen parhaaksi katsomansa osaamisen yrityskaupoin. Tämä on (kustannus)tehokas tapa kehittää tuoteportfoliota, sillä yritysostoilla tapahtuva laajentaminen ei aiheuta tuloslaskelmaan tutkimus- ja kehitystoiminnan kaltaisia pitkäjänteisiä kuluja.

Mahdollisia EXIT-skenaarioita Mobidiagille ovat yhtiön näkemyksen mukaan:

- IPO (listautuminen), todennäköisesti Suomen ulkopuoliselle markkinalle.

- Yhtiön myynti diagnostiikka-alan suurelle toimijalle (esim. Thermo Fisher Scientific)

- Yhtiön myynti lääkealan suurelle toimijalle (esim. Roche)

- Yhtiön myynti suurelle monialayhtiölle, joka operoi myös diagnostiikan alueella (esim. Danaher)

 

VERROKKIEN VALUAATIOITA EXITEISSÄ

Pienten ja keskisuurten molekyylidiagnostiikayritysten valuaatiot nojaavat vahvasti sekä kehitettyihin teknologioihin että tulevaisuuden odotuksiin markkinoiden ja myynnin kehittymisestä. Kaikki toimivaa teknologiaa tarjoavat pienyhtiöt ostetaan lähes poikkeuksetta, ja ostohinta perustuu teknologian mahdollisuuksiin, eikä niinkään ostettavan yrityksen liikevaihtoon.

 

Esimerkkejä yrityskaupoista alalta:

2009 Becton Dickinson osti HandyLab yhtiön (tuotteet vasta menossa markkinoille) kauppahinta n. 275 M$.
(https://www.genomeweb.com/dxpgx/bd-completes-275m-acquisition-handylab#.WtxVvNNuYWo)

2014 Roche Group osti Iquum yhtiön (liikevaihto n.10 M$) kauppahinta n. 475 M$.(https://www.roche.com/media/store/releases/med-cor-2014-04-07.htm)

2018 Qiagen N.V osti Stat DX yhtiön (ei liikevaihtoa) kauppahinta n. 147 M$-191 M$. (https://www.nasdaq.com/article/qiagen-to-acquire-statdx--quick-facts-20180131-01413)

 

Esimerkkilistautumisia alalta:

2015 Belgialainen Biocartis Belgian Euronext- pörssiin, listautumisella yhtiö keräsi 115 M€ rahoituksen ja päätyen noin 465 M€ markkina-arvoon. (liikevaihto n. 8,5 M€). Biocartiksen markkina-arvo 12.4.2018 oli 645 M€. (https://www.bloomberg.com/quote/BCART:BB)

2015 Saksalainen Curetis listautui Euronext -pörssissä Amsterdamissa ja Brysselissä, listautumisella yhtiö keräsi 44,3 M€ rahoituksen ja päätyen noin 157 M€ markkina-arvoon. (liikevaihto n. 1 M€). Curetiksen markkina-arvo 22.4.2018 oli 97 M€. (https://www.bloomberg.com/quote/CURE:NA)

 

OSAKEANTI (18.4. - 22.5.2018)

- Yleisöllä on mahdollisuus merkitä suoraan yhtiön uusia osakkeita 2€/kpl hintaan.
- Osakesarja on T-sarjan äänivallaton osake.
- Osakeannin enimmäismäärä on 4.000.000 €.
- Tarjottava omistusosuus on n. 5,8 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta yleisöannin ja sen rinnalla toteutettavan VVK-annin jälkeen olettaen, että yleisöanti ja VVK-anti merkitään kokonaisuudessaan.

- Yhtiön valuaatio ennen antia on 64.328.094 € ja täysimääräisenä toteutuessaan 68.328.094 €. Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.

 

RISKIT(huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 18.4.2018 21.07

Gamblerrr3 kysymyksestä samaa mieltä kuin Ebitda. Korostaisin osakassopimusta ja luottamusta osakkaisiin. Voitonjaon osalta pelisäännöt on erityisen tärkeät, ettei operatiiviseen toimintaan osallistuvilla ole mahdollisuutta pelata sinua ulos.

Alla uusi kirjoitus, jossa pohdittu riskiä, tuottopotentiaalia ja arvostustasoa. Keskustelu ja kaikki kommentit ovat tervetulleita!

 

Kasvuyrityssijoittamisen tuottopotentiaali ja riskit

 

Riski on monisyinen asia. Yksi näkökulma hahmottaa sijoituskohteen riskitasoa on katsoa todennäköisyyttä, jolla sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman. Turvallisimmassa päässä ovat valtion talletussuojan alaiset pankin määräaikaistalletukset, joille saa vuosikorkoa ehkä 0-2%. Toisessa päässä tätä riskiasteikkoa on lottoarvonta, jossa ei ole kuin pelkkä päävoitto. Tällaisessa lotossa pääomansa menettää lähes aina. Keskivälille asteikkoa asettuu rulettikierros tai kolikonheitto, jossa mahdollisuus on n. 50%. Kun linkitetään edellä mainittuja todennäköisyyksiä sijoittamiseen, riskin kasvaessa myös sijoituksen tuotto-odotuksen tulee nousta riskittömän talletuskoron 0-2% tasolta suuremmaksi riskin kasvaessa. Rationaalinen sijoittaja ei ota riskiä ilman vastaavaa korvausta.

Todellisessa maailmassa on enemmän muuttujia, kuten sijoitusaika ja erilaiset tulevaisuuden skenaariot, jotka tarjoavat eri kokoisia voittoja tai tappioita. Jos pohditaan vielä pelkkää sijoitetun pääoman menettämisen todennäköisyyttä kasvuyrityssijoitusten kohdalla, voidaan todeta ainakin seuraavia asioita. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yritys on, sitä suurempi pääoman menettämisen riski keskimäärin on ja se yleensä madaltuu yrityksen mennessä eteenpäin. Kasvuyritysten riskiskaala on todella laaja. Erot toimialojen ja yhtiöiden välillä ovat merkittäviä. Esimerkiksi pienillä pääomilla ja matalalla kulurakenteella toimiva, jo kassavirtaa tuottava SaaS-ohjelmistoyhtiö tekee konkurssin helposti kymmeniä kertoja pienemmällä todennäköisyydellä kuin vaikkapa ihmelääkettä kehittävä tutkimusyhtiö.

Toisella puolella kolikkoa on tuottopotentiaali. Kohteiden, joissa pääoman menettämisen riski on suuri, täytyy vastaavasti tarjota suurta potentiaalia. Esimerkkinä käytetty lääkekehitysyhtiö voi onnistua 5% ajasta, mutta onnistuessaan kehitetty lääke voi olla niin arvokas, että yhtiön arvo nousee yli monikymmenkertaiseksi. Vähäriskinen SaaS-ohjelmistoyhtiö taas tuskin tarjoaa vastaavia pikavoittoja, mutta kasvaessaan nostaa arvoaan tasaisemmin.

Kolmas ulottuvuus, jota ei missään tapauksessa pitäisi unohtaa, on kasvuyrityksen valuaatio eli arvostus, mihin hintaan osakkeita myydään. Valuaation määrittely kasvuyrityksille on lähtökohtaisesti haastavaa; vaikka yhtiö olisi kuinka potentiaalinen ja vähäriskinen, voi liian korkea hinta tehdä hyvästä yhtiöstä huonon sijoituskohteen. Toisessa ääripäässä korkean riskin ja kehnon potentiaalin yhtiö voi olla hyvä sijoitus, jos hinta vaan on tarpeeksi houkutteleva. POTENTIAALI – RISKI – HINTA, siinä on kasvuyrityssijoittamisen pyhä kolminaisuus. Yleensä mennään jossain edellisten esimerkkien välimaastossa ja kolmen ulottuvuuden painotukset vaihtelevat kohteittain.  

 

– Jaakko Jääskelä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 14.3.2018 19.03

Kiitos kysymyksistä.

1. Joo tottakai. Datan rooli aina yksi keskeisimmistä, kun puhutaan alustatalouden liiketoiminnasta. Kasvuennusteet pohjautuvat juuri näiden lukujen väliseen suhteeseen.
Tämän hetkisen datan pohjalta asiakkaan keskimääräinen hinta on noin 5 € (markkinointikulu per asiakas). Asiakkaan hankinta hinta on laskenut lanseerauksesta lähtien siten,että lanseerauskuukautena Maaliskuu 2016 asiakkaan hinta oli 99€ ja tässä kuussa Maaliskuu 2018 asiakkaan hinta 2,7€. Asiakashinnan laskun ennustetaan jatkuvan, kun yhtiö hyötyy "network efektistä".

Vastaavasti asiakkaiden LTV eli kuinka paljon yksittäinen asiakas on tuonut rahaa sisään on kasvanut koko toiminnan ajan ja ennustetaan kasvavan jatkossakin.Vuoden 2016 ja 2017 toteutuneiden tuottojen perusteella voidaan laskea ensimmäisen vuoden asiakkaan elinkaaren tuotto-odotukseksi (LTV – Life Time Value) 12,32 €. Datan perusteella liikevaihto tulee kasvamaan enemmän suhteessa käyttäjämäärän kasvuun. 

2. Nykyinen rahoituskierros lisää kohdemaiksi Saksan, Ranskan, Englannin ja Benelux-maat. Saksa on näistä ensimmäinen, jonka yhtiö avaa kevään aikana. Siitä eteenpäin 3kk välein on tarkoitus avata seuraava maa.

3. Sijoitusmuistiosta löytyy melko kattavasti liiketoiminnan riskeistä ja haasteista. 
Pääpointit:
1. Haasteena kasvun jatkumo ja uusilla markkinoilla onnistuminen.
2. Kuluttajien välinen second hand -markkina ja kaupankäynti tai online-palveluliiketoiminnan tarjoaminen ei ole vahvasti säädelty ala globaalissakaan mittakaavassa. Toki tulevaisuudessa verkkopalvelut voivat olla enemmän verottajan tarkkailussa, kun kaikessa päivittäisessä liiketoiminnassa palvelut siirtyvät enemmän kohti verkkoa.
3. Luonnollisesti kilpailijat voivat lisätä omia markkinointipanostuksiaan ja yrittää näin hidastaa Zadaan kasvutahtia. Se ei kuitenkaan ole vahva tai pitkäaikainen tapa estää uusia toimijoita tulemasta markkinoille, sillä tuotekehitys on palvelualalla tärkein kilpailuetu.

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 11.3.2018 12.02

Yleisöanti –  ZADAA (Digital Fabric Oy)

 

ZADAA – muodin markkinapaikka

Osa lukijoistakin on saattanut törmätä mobiilisovellus Zadaan. Digital Fabric Oy on vuonna 2015 perustettu vahvassa kasvussa oleva helsinkiläinen teknologiayritys, jonka lanseeraama Zadaa on suurin suomalainen alustatalouden mobiilipalvelu, jota on koskaan onnistuttu rakentamaan kuluttajamarkkinoille. Zadaa on lanseerannut palvelunsa vasta kahteen maahan ja on jo luonut Pohjoismaiden suurimman muodin kauppapaikan puhelimeen. Vuoden jälkeen yhtiön perustamisesta palvelulla oli jo 20 000 käyttäjää, tällä hetkellä käyttäjiä on yli 150 000. Zadaan ansaintamalli koostuu palvelumaksuista, jotka syntyvät kuluttajien välisistä kaupoista.

Zadaa-alusta toimii muodin kauppapaikkana, joka auttaa käyttäjiä myymään ja ostamaan itselle sopivia vaatteita. Käyttäjädatan ja koneoppimisen yhdistäen Zadaa luo yhä tehokkaampia algoritmeja, joiden ansiosta vaatteiden palautusprosentti on vain 1,5 % (esim. Zalando n. 35 %). Zadaa aikoo yhdistää vaatekaapit ympäri maailmaa luoden maailmanlaajuisen kauppapaikan, jossa kuka tahansa voi myydä tuotteitaan omasta ”putiikistaan” käyttäen nopeaa ja luotettavaa logistiikkakoneistoa.

Yhtiön toimitusjohtaja Iiro Kormi sai tänä vuonna merkittävän kunnianosoituksen, kun amerikkalainen talousmedia Forbes nosti tänä vuonna hänet top 30:n tärkeimmän alle 30-vuotiaan verkkokaupan vaikuttajan joukkoon. 

 

YHTIÖÖN SIJOITTANEITA MERKITTÄVIÄ SIJOITTAJIA

- Pääomasijoitusyhtiö Super Hero Capital

- Leena Niemistö (vuoden 2016 bisnesenkeli)

- Juho Jokinen (MLQ Invest Oy) (enkelisijoittaja, Dingle Oy:n perustaja)

- Umesh Gowda (enkelisijoittaja, tunnettu tekoälyosaaja)

(Tässä yleisöannissa osa nykyisistä sijoittajista sijoittavat lisää n. 450 000 euroa, joten yleisöantiin osallistuvilla on mahdollisuus merkitä Digital Fabric Oy:n osakkeita samoilla ehdoilla kuin ammattimaiset sijoittajat)

 

MARKKINAT

Alustatalouden trendi on juuri nyt kuumimmillaan, mutta se ei ole vielä täysin jalkautunut käytetyn muodin pariin. Kuten tiedämme, menestyneimmät ratkaisut ovat usein keskittyneet palveluiden välittämiseen, esimerkkeinä AirBnb ja Uber. Tästä johtuen Zadaan alustatalousratkaisu, jossa kuluttajat voivat välittää helposti ja turvallisesti fyysisiä tuotteita, on hyvin monia tahoja kiinnostava ratkaisu.

Vaatteiden second hand -markkina on 18 miljardin dollarin suuruinen ja sen on ennustettu kasvavan 11 % vuodessa. Toimialan kooksi vuonna 2021 on ennustettu 33 miljardia dollaria (Forbes 2017). Yhtiön näkemyksen mukaan realistinen markkinan koko voi olla jopa viisinkertainen ennusteeseen nähden, sillä potentiaali käyttämättömistä vaatteista vaatekaapissa luo täysin uuden markkinamahdollisuuden. Käytetyn muodin markkina ja käyttäjäkunta on niin laaja, ettei kierrätystä voi enää kutsua pelkäksi trendiksi tai ilmiöksi, vaan osaksi arkipäiväistä elämää.

 

ALAN ONGELMAT

Perinteisen offline- tai online second hand -toiminnan ongelmakohtia ovat logistiikka(myytävän tuotteen kuljetus), maksusuoritusten sopiminen, turvallisuus, tuotteen aitous ja sopivuus, ostajan löytäminen sekä myynnin vaivalloisuus.

Tästä syystä esimerkiksi suomalaisella kuluttajalla on keskimäärin noin 300 vaatetta kaapissaan (Aalto 2014), joista arviolta 10-20 % on vuoden aikana aktiivisessa käytössä. Loput 80-90 % jäävät vaatekaappiin käyttämättöminä ja hyväkuntoisina (Laitala 2014). Tämä vaatemäärä on täysin koskematonta markkinaa, sillä yksikään palvelu ei ole laajasti motivoinut kuluttajia sitä myymään.

 

RATKAISU

Ratkaisu on Zadaa. Palvelun nerokkuus on siinä, että tekoälypohjainen istuvuusalgoritmi yhdistää samankokoiset ja -tyyliset käyttäjät keskenään. Algoritmi pohjautuu tyylin ja fyysisen koon mukaan kerättyyn kuluttajadataan, jota koneoppiminen sekä tekoäly ratkovat. Täten jokainen Zadaan käyttäjä näkee uniikin itselleen räätälöidyn sisällön heti palveluun astuessaan.

Lisäksi kuluttaja ostaa toisilta kuluttajilta sekä myy omia vaatteitaan toisille kuluttajille käytännössä yhdellä napin painalluksella sijainnistaan riippumatta. Zadaa yhdistää useita eri logistiikkayritysten noutopisteitä yhdeksi isoksi maailmanlaajuiseksi toimitusverkostoksi. Tähän mennessä Zadaa Package on integroitu Matkahuollon, Postnordin, DHL Expressin, Deutshe Postin sekä DAO:n logistiikkaverkostoon. Liiketoiminta perustuu uniikkiin palveluun, jota ei ole tällä hetkellä saatavilla muilta alan toimijoilta.

Loppukäyttäjä hyötyy palvelusta ajan ja vaivan säästönä nauttiessaan turvallisesta ja itselleen sopivasta vaatteen toimituksesta. Lisäksi sekä säästetty että ansaittu raha motivoivat toimimaan jatkossakin aktiivisesti palvelun käyttäjänä. Monia motivoi myös ekologinen ja yhteiskunnallinen valinta.

 

NYKYTILANNE JA KASVUNÄKYMÄT

Suomen markkinakehitys osoittaa, että Zadaa olisi jo kannattava, mikäli se tyytyisi vain Suomen markkinaan. Palvelu on lanseerattu vasta Suomessa ja Tanskassa, mutta nyt kansainvälistyminen on vahvasti käynnissä ja yhtiö on menossa suurille markkinoille. Tavoitteena on vahva laajeneminen muualle Eurooppaan – ja sen jälkeen markkinajohtajuus globaalisti. Vuoden jälkeen yhtiön perustamisesta palvelulla oli jo 20 000 käyttäjää, nyt yli 150 000 käyttäjää.

Zadaan kyky tuottaa tarpeeseen perustuva palveluinnovaatio, kääntää se liikevaihdoksi hyvin pienillä resursseilla ja kasvaa nopeasti, kertoo markkinoilla olevasta suuresta kysynnästä sekä liiketoimintapotentiaalista. Zadaan kasvuvauhti on tällä hetkellä vahvaa, yhtiö välitti ensimmäisen miljoonansa (GMV) 19 kuukaudessa lanseeraushetkestä, toinen miljoona saavutettiin tämän jälkeen 5 kuukaudessa. Ennusteen mukaan seuraava saavutetaan 3 kuukaudessa. 2018 välitettyjen eurojen ennuste on yli 10 Meur. Ensimmäiseltä tilikaudelta 2016 liikevaihtoa kertyi 50.000€, 2017 se kasvoi lähes 300 000 euroon. Yhtiön nykydatan perusteella ja uusien markkinoiden avaamisella vuoden 2018 liikevaihtoennuste on n. 3,08 MEur.

Vuoden 2017 myynti Q3 ja Q4 on nelinkertaistunut vuoden 2016 Q3 ja Q4 myyntiin verrattuna. Käyttäjämäärä on kolminkertaistunut ja konversiot ovat tuplaantuneet. Nykyisen kehityksen perusteella odotettavissa on huomattavaa kasvua vuodelle 2018 pohjautuen toteutuneeseen nykydataan ja siitä muodostettavaan ennusteeseen. Yhtiö uskoo Saksan markkinoiden avauksen johtavan käyttäjämäärän ja liikevaihdon merkittävään lisäkasvuun.

Yhtiön tavoite on tuottaa miljardin euron GMV (bruttomyynnin volyymi) eli noin 200 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2021. Yhtiön skaalautuva ja kevyt rakenne mahdollistaa hyvän tuottomarginaalin. Tavoitteen mukaan 200 miljoonan euron liikevaihdosta voittoa tulisi 20 % eli 40 miljoonaa euroa, koska kiinteät kustannukset ovat matalat.

 

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiön teknologian ja datan johdosta potentiaalisia suuria ostajia ovat isot vaatejätit, kuten esimerkiksi H&M, Bestseller, Zalando. Zadaan luomalla istuvuusalgoritmilla on potentiaali itsessään laskea verkkokauppojen palautusprosentteja sekä tarjota parempi ratkaisu kuluttajille ostaa itselleen sopivia vaatteita.

Yhtiön muina potentiaalisina ostajina saattavat olla myös online-verkkokaupat, kuten esimerkiksi Amazon ja eBay, tai datayhtiöt, kuten Facebook tai Google. Myös nämä yhtiöt ovat kiinnostuneita edellä mainituista asioista varsinkin datan osalta, jota ne voivat myydä edelleen mainostajilleen.

 

OSAKEANTI

 • Yleisöllä on mahdollisuus merkitä suoraan yhtiön uusia osakkeita hintaan 0,70 €/kpl.
 • Osake on B-Sarjan äänivaltainen osake, jolla on etuoikeus yhtiön varojenjakoon yhtiöjärjestyksen pykälän 4 mukaan.
 • Osakeannin enimmäismäärä on 4.000.000 €.
 • Tarjottava omistusosuus n. 31,6 %.
 • Yhtiön valuaatio ennen antia 8.653.190 € ja täysimääräisenä toteutuessaan 12.653.190 €.

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 7.3.2018 16.26

Startup-yritys vai kasvuyritys?

 

Viihdelehti Hesari kiteytti asian lähiviikon jutussa mielestäni hyvin:

Startup on nuori yritys, joka vasta etsii toimivaa liiketoimintamallia, jolla se tähtää nopeaan kasvuun.

Kasvuyritykseksi startup muuttuu, kun se on löytänyt skaalautuvan liiketoimintamallin ja lähtee voimakkaaseen kasvuun.

Kaikki on tulkintaa, oikeaa vastausta tähän ei ole.  Yllättävän usein törmää kuitenkin siihen, että jokaista kasvavaa listaamatonta yhtiötä käsitellään startup-yrityksenä.
Teollisen startupin ja lääkekehitys-startupin kasvutarinat ovat varmasti toisenlaiset, koska yhtiöiden kasvupolut, liiketoiminnat ja rahoitustarpeet poikkeavat isosti toimialojen välillä.

Rahoitustarve, riskit, tuottopotentiaali, arvostus ja sijoittajien mukaantulo poikkeavat huomattavasti toisistaan yhtiöiden elinkaaren eri vaiheissa.

 

Siemenvaihe

Alkuvaiheen startup-yritys aloittaa tyhjästä, olemattomalla kassavirralla. Kun startupin tuotetta tai palvelua vasta kehitetään, kulut kasvavat usein merkittävästi liikevaihtoa nopeammin. Tässä kuolemanlaaksovaiheessa riskit ja vastaavasti tuottopotentiaali ovat korkeimmillaan ja rahaa on saatava kuluihin. Tyypillisimmät startup-yhtiön rahoituskanavat ovat: yrittäjät itse, riskienkelisijoittajat, siemenvaiheen sijoituksia tekevät pääomasijoitusyhtiöt, valtion instituutiot ja osa joukkorahoittajista. Siemenvaiheen rahoituskierrosten koot liikkuvat kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin.

 

Kehitysvaihe (aikainen kasvuvaihe)

Kun kriittisin kuolemanlaakso on ylitetty, ottaa yritys stepin siemenvaiheesta kehitysvaiheeseen ja startup-yrityksestä kasvuyritykseksi. Tällöin tuote tai palvelu on jo todettu toimivaksi ja sitä kehitetään eteenpäin. Liikevaihto on kasvussa, mutta se ei itsessään vielä riitä kattamaan tuotekehityksen ja kasvuvaiheen kustannuksia.

Tarvitaan jatkorahoitusta, joka tulee pääasiassa nykyisiltä osakkailta, bisnesenkeleiltä, venture-rahastotoilta ja osakeanneista. Kehitysvaiheessa olevien yhtiöiden rahoituskierrosten koot ovat Suomessa tavallisesti sadoista tuhansista miljooniin. Riskit ovat edelleen korkeat, mutta jo huomattavasti siemenvaihetta pienemmät.

 

Kasvuvaihe

Tuotteen tai palvelun ollessa valmis, liikevaihdon kasvaessa voimakkaasti ja kansainvälistymisen ollessa vauhdissa, voidaan yhtiötä viimeistään kutsua kasvuyritykseksi. Tuotekehitysriskit ovat takana ja menestyksen potentiaali on jo konkreettinen, mikä näkyy myös yrityksen arvostuksessa. Exit-näkymät kuten listautuminen tai yrityskauppa ovat jo vahvasti suunnitelmissa.

Vaikka kasvu on vauhdikasta, liiketoiminnan kassavirta harvoin riittää tarvittaviin kansainvälistymisen investointeihin. Järkevän hintainen lainaraha on vielä näinkin myöhäisessä vaiheessa tiukassa eli keskiössä ovat osakeannit. Kasvuvaiheen sijoittajina toimivat useimmiten pääomasijoittajat, instituutiot, listaamattomat osakeannit ja listautumisannitRahoituskierrokset ovat miljoonissa euroissa. Aiemmin tämän vaiheen yrityksiin ei yksityissijoittajilla ollut mahdollisuuksia sijoittaa.

 

Yhteenveto sijoittajan näkökulmasta

– On täysin eri asia sijoittaa ideatason startup-yritykseen kuin kansainvälistyvään kasvuyritykseen.

– Alkuvaiheen startup-yhtiössä sijoittajan riskit ja tuottopotentiaali ovat korkeimmillaan, myöhemmissä vaiheissa riskit ja tuottopotentiaali huomattavasti maltillisempia.

– Sijoituksen riskitaso vaihtelee suuresti myös yhtiö- ja toimialakohtaisesti.

– Tänä päivänä yksityissijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa samoihin listaamattomiin yhtiöihin kuin ammattimaiset bisnesenkelit ja pääomasijoittajat.

 

Seuraavan kohdeyhtiön esittely on tulossa ensi viikolla.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 7.2.2018 13.04

Kiitos kommentista. 

Isoimmat haasteet tällä hetkellä ehdottomasti skaalaamisen ja kasvun toteuttaminen. Merkittävät asiakkuudet, tuotteen ylistävä palaute ja nopea kasvu kertovat kovasta kysynnästä ja potentiaalista, mutta toki pioneerihaasteet ovat merkittäviä, kun ala on konservatiivinen ja hidas muutoksissaan. Kasvun toteuttamien kannalta isoimmat haasteet tällä hetkellä myynti/henkilöstö resursseissa, johon myös antiraha menee. Uudet avatut markina-alueet vaativat lisää myyjiä sekä henkilöstöä asiakkaiden kouluttamiseen, palvelun käyttöönottoon ja asiakastukeen. Oikeiden sopivien henkilöiden löytäminen rekryprosessissa tietenkin myös iso haaste. Näistä kun yhtiö selviytyy niin potentiaali merkittävälle kasvutarinalle erinomainen. 

Yhtiön focus 100% tällä hetkellä yhtiön liiketoiminnan ja arvon kasvattamisessa. Tähän loistava paikka, koska markkinan kysyntä ainutlaatuiselle tuotteelle suuri.
Exit-potentiaalin osalta todennäköisin vaihtoehto yrityskauppa. Ala tunnettu aktiivisena yrityskauppojen osalta, etenkin isojen diagnostiikkayhtiöiden näkökulmasta. Jättiyhtiöiden tuotekehitys on ulkoistettu käytännössä kokonaan kasvuyhtiöille ja sopivia poimitaan markkinoilta isoilla pääomilla. Finbiosoftin softan asiakashyödyistä herääkin kysymys, miksi hyödyt kokenut diagnostiikkajätti haluaisi samat edut kilpaileville toimijoilleen mielummin kuin ostaisi yhtiön pois?

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 26.1.2018 11.48

Yleisöanti – Finbiosoft Oy

 

Tervehdys lukijoille ja kiitos tähän astisista keskusteluista. Alla tiivistetty esitys erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa olevasta Finbiosoft Oy:stä, yhtiöstä joka tuntuisi olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mitä mieltä olette?

 

FINBIOSOFT OY

Finbiosoft Oy on vuonna 2011 Espoossa perustettu innovatiivinen terveydenhuollon kliiniseen diagnostiikkaan erikoistunut ohjelmistoyritys. Yhtiö on lanseerannut vuonna 2015 markkinoiden ensimmäisen pilvipalvelupohjaisen (SaaS) Validation ManagerTM -ohjelmiston, jolla diagnostiikkatestejä valmistavat yritykset sekä niitä käyttävät laboratoriot voivat läpiviedä viranomaisten vaatimat suorituskyvyn osoittamistutkimukset eli ns. validaatiothelposti ja tehokkaasti, ilman kankeita ja sekavia Excel-viritelmiä. Palvelu on saanut ylistävää palautetta alan suurimmilta yhtiöiltä ja näin johtanut Validation Managerin kysynnän nopeaan lisääntymiseen.

 

VALIDOINTI JA SEN NYKYONGELMAT

Diagnostiikkatestien validointi tarkoittaa prosessia, jossa markkinoille tuotavan diagnostiikkamenetelmän suorituskyky osoitetaan käyttötarkoitukseensa viranomaismääräysten mukaisesti ennen myyntiluvan saamista (diagnostiikkayritys) tai ennen kliinistä käyttöönottoa (laboratorio).

Diagnostiikkatestien kehittäminen, myyntiluvan saaminen ja lopulta käyttöönottaminen kliinisissä laboratorioissa on monivaiheinen, hidas ja kallis kokonaisuus. Markkinoilla ei ole aikaisemmin ollut tarjolla riittävän joustavaa, monipuolista ja asiakkaita tyydyttävää ratkaisua, jonka vuoksi alan standardi on edelleen Excel. Validointia siis toteutetaan edelleen pääosin manuaalisesti yhtiöiden ja labrojen omilla Excel-viritelmillä, joka jo itsessään sitoo huomattavasti henkilöresursseja.

Vuonna 2017 voimaan tullut euroopanlaajuinen uusi diagnostiikkalainsäädäntö vaikeuttaa tilannetta entisestään, sillä se vaatii kaikkia diagnostiikkavalmistajia rekisteröimään uudelleen kaikki jo markkinoilla olevat diagnostiikkatestinsä viiden vuoden sisällä. Tästä on asiantuntijoiden mukaan arvioitu syntyvän jopa 5 miljardin euron kustannukset. Laki tuo varmasti osalle alan yhtiöistä merkittäviä haasteita ja taas Finbiosoftin palvelulle lisää kysyntää.

 

RATKAISU

Validation ManagerTM -ohjelmiston ratkaisulla voidaan todistetusti saavuttaa jopa 95 %:n aikasäästö nykyisiin käytössä oleviin menetelmiin verrattuna ja samalla tuoda merkittävää laadullista parannusta nykyisiin prosesseihin.

Se on markkinoiden ainoa ratkaisu, joka keskittää kaiken validaatiotiedon, mukaan lukien laitteistolta kerättävän raakadatan, yhteen paikkaan, tarjoaa täydellisen jäljitettävyyden, integroituu saumattomasti vaadittuihin laboratorio-analysaattoreihin ja poistaa kokonaan tarpeen exceleiden, statistiikka-ohjelmistojen ja muiden epäformaalien dokumenttien käyttämiseen validaatiodatan ja prosessin hallinnassa.

Validation Manager auttaa diagnostiikkatestejä valmistavia yrityksiä pääsemään markkinoille nopeammin ja laboratorioita saamaan parhaat menetelmät käyttöönsä viiveettä. Tämä tuo valtavan taloudellisen ja operatiivisen hyödyn testejä kehittävillä yhtiöille sekä niitä käyttäville laboratorioille.

 

FINBIOSOFTIN NYKYTILANNE

Finbiosoft Oy on nopean kasvun vaiheessa. Vuoden 2017 liikevaihto nousi 330 % edellisvuodesta. Liikevaihto tilikaudella 2017 oli n. 453 000 €.

Validation Manager -palvelu on vuoden 2017 aikana saavuttanut Suomessa hallitsevan markkina-aseman ja sen asiakkaisiin Suomessa kuuluvat useat merkittävimmistä sairaanhoitopiireille laboratoriopalveluja tarjoavista toimijoista (kuten HUSLAB, Nordlab, Tykslab, Satadiag), yksityisiä laboratorioita (kuten Yhtyneet Medix Laboratoriot) ja diagnostiikkayhtiöitä (kuten Mobidiag, Medix Biochemica).

Viime vuonna yhtiö onnistui murtautumaan Euroopan merkittävimmälle markkinalle Saksaan. Yhtiö solmi asiakkuuden Saksan yhden suurimmista laboratorioketjuista, Limbach Groupiin kuuluvan, MVZ Dr. Stein + Kollegen laboratorion kanssa. Referenssiasiakkuuden ansiosta Finbiosoft on onnistunut etenemään lupaavasti myös mm. Euroopan johtavan laboratorioketjunSynlabin kanssa. Synlab Group on koko Euroopan johtava laboratoriopalveluntarjoaja.

Vuoden 2017 aikana Finbiosoft on solminut merkittävän strategisen yhteistyösopimuksen yhden suurimman diagnostiikkayrityksen, Biomérieuxin kanssa. Biomérieuxin markkina-arvo on kirjoitushetkellä n. 8,8 mrd €.

 

MARKKINOINTI JA SKAALAUTUVUUS

Asiakashankintaan Finbiosoft tarvitsee koko ajan vähemmän ja vähemmän omia resurssejaan, koska alan piireissä sana kiirii nopeasti. Tiiviiden asiakassuhteiden lisäksi Finbiosoft onkin sitouttanut useimmat referenssiasiakkaansa myös pitkäjänteiseen markkinointiyhteistyöhön. Esimerkkinä markkinointiyhteistyöstä yhtiö on päässyt aktiiviseen neuvotteluyhteyteen lähes kaikkien Limbach-ryhmän muiden laboratorioiden kanssa (n. 30 itsenäistä laboratoriota).

Markkinassa Validation Manager -ohjelmisto on tällä hetkellä ylivertainen ja lähes ilman kilpailua. Ohjelmisto on erittäin skaalautuva, asiakas saa ohjelmiston käyttöön hetkessä. Skaalautuvuuden maksimoimiseksi ohjelmistoon ei tehdä asiakaskohtaisia kustomointeja, vaan jos muutoksia tehdään, tulevat uudet toiminnot yleisellä tasolla ja siten kaikkien käyttäjien saataville samanaikaisesti. Henkilöresursseja vaaditaan ohjelmiston käyttöönottokoulutuksiin, konsultointeihin sekä asiakastukeen. Erityisesti muun kuin englannin- tai suomenkielisen palvelun tarjoaminen tulee vaatimaan rekrytointeja.

 

EXIT-SKENAARIOT

Finbiosoftilla on merkittävä exit-potentiaali diagnostiikkamarkkinassa, jossa suuret yhtiöt parantavat kilpailukykyään jatkuvasti yritysostoin. Validation Manager -palvelu tarjoaa houkuttelevan kilpailuedun esimerkiksi suurille diagnostiikkayhtiöille ja laboratorioketjuille. Yhtiön suunnitelmana on kasvattaa liiketoimintaa ja yhtiön markkina-arvoa ennen yrityskauppaa tai listautumista laajentumalla suurille kansainvälisille markkinoille, joissa kysyntä on valmiina. Yhtiön tavoitteena on listautua tai myydä yritys 3-5 vuoden aikajänteellä.

 

OSAKEANTI

Yleisöllä on mahdollisuus merkitä suoraan yhtiön uusia osakkeita 1,2 €/kpl hintaan. Osakeannin enimmäismäärä on 3.000.000 €. 
Tarjottava omistusosuus n. 29,1 %.
Yhtiön arvostus ennen antia 7.306.800 € ja täysimääräisenä toteutuessaan 10.360.800 €.

Rahoituskierros koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä. Rahat käytetään Finbiosoftin kansainvälistymiseen. Yhtiö tulee kasvattamaan merkittävästi myyntiverkostoaan ja markkinointitoimenpiteitään, ja se tarvitsee lisää henkilöstöä erityisesti liiketoiminnan kehityksen, suoramyynnin ja asiakastuen tehtäviin. Yhtiön tulee laajentaa myynti- ja tukiorganisaatio uusille Euroopan päämarkkinoille, jotta myyntistrategian mukaiset jakelukanavat saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 15.1.2018 15.14

Miksi potentiaaliset kasvuyhtiöt hakevat rahoitusta yleisöanneilla?

 

Pyrin avaamaan tämän kertaisessa blogin osuudessa yleisöantien merkitystä suomalaisten kasvuyritysten rahoituskentässä.

 • Miksi ja missä vaiheessa olevat kasvuyritykset hakevat rahoitusta yleisöanneilla.
 • Mikä on mahdollistanut yksityisille sijoittajille markkinan sijoittaa suoraan lupaaviin listaamattomiin yhtiöihin.

 

Terve buumi

Kasvuyrittäjyys on nostanut huimasti päätään tämän vuosikymmenen aikana Suomessa. Startup-yhtiöiden tähdittämästä Slushista on tullut globaalisti merkittävä tapahtuma niin sijoittajille kuin yrityksille. Pääomasijoittajat puhuvat jopa startuppien ekosysteemistä Suomessa. Yhä useammin myös yksityiset löytävät pääomillensa kohteen kasvuyrityksistä, joka tuo mukanaan valtavat resurssit kasvavien yritysten rahoittamiseen. Mikä olisikaan pidemmällä aikavälillä kansantaloudellemme terveempää kuin tämä?

 

Viimeinen oljenkorsi?

Olen törmännyt alalla ennakkokäsityksiin, että yleisöannit olisivat kasvuyrityksille se viimeinen oljenkorsi, jota ennen pääomasijoittajat ja bisnesenkelit ovat tyrmänneet rahoitusaikeensa. Tämä oli aiemmin muutaman tuntemani ammattimaisenkin pääomasijoittajan käsitys listaamattomien yhtiöiden yleisöanneista. Markkinat ovat kasvaneet, käsitykset muuttuneet ja tänä päivänä näiden pääomasijoittajien omistamista yhtiöistä useat ovat hakeneet isoja kasvuvaiheen rahoituksia yleisöanneista. Pääomasijoittajien kirstut eivät ole pohjattomia, joten toisaalta yleisöanti voikin olla se viimeinen kasvun toteuttamisen oljenkorsi monelle todella lupaavalle kasvuyritykselle. Usein myös pääomasijoittajat osallistuvat yleisöanteihin puolustaen omaa suhteellista omistusosuuttaan.

 

Kasvuyhtiön elinkaaren vaiheet

On täysin eri tilanne, jos startup-yhtiö hakee siemenrahoitusta idealleen 100k€, puoli miljoonaa tuotekehitykseen tai valmiin tuotekehityksen selvittänyt kasvuyritys hakee pääomaa 5M€ kansainvälistymissuunnitelmansa toteuttamiseen.

Kasvuyhtiön vaiheet voidaankin jakaa karkeasti kolmeen osaan: siemenvaihe, kehitysvaihe ja kasvuvaihe. Pääomasijoittajat ja bisnesenkelit ovat yleensä mukana rahoittamassa enemmän yllä olevan jaottelun alkupäässä, jolloin ne voivat osaamisellaan parhaiten auttaa yritystä. Kun liiketoiminta kasvaa, pääomasijoittajan kyky auttaa käy pienemmäksi. Kasvuvaiheessa yleisöantien merkitys kasvaa, kun ajureina ovat enemmän raha ja kasvu. Viimeisimpiä listaamattoman yhtiön rahoituskierroksia ovat niin sanotut pre-ipot, joissa rahoituksen lisäksi motiivina toimii osakaskunnan laajennus ennen pörssilistautumista.

 

Pääomasijoitusyhtiö vai yleisöanti

Kun pääomasijoittaja sijoittaa yhtiöön merkittävän summan, se haluaa usein omistusosuuden lisäksi myös vaikutusvaltaa ja erityisoikeuksia. Tästä syystä kaikki yritykset eivät halua pääomasijoittajia mukaan vaan hakevat rahoitusta yleisöannilla, jolloin valta ja päätöksenteko pysyy yrittäjillä. Näissä tapauksissa yrityksellä täytyy olla omasta takaa resurssit viedä toimintaa eteenpäin, ilman pääomasijoittajien tukea.

Viiden miljoonan euron kasvurahoitus – kuinka helppoa on löytää Suomesta yksi tai kourallinen pääomasijoittajia, jotka haluavat sijoittaa yhteensä 5M€ yhteen listaamattomaan kasvuyritykseen? Pääomasijoitusyhtiötkin haluavat hajauttaa ja rahastoilla on omia rajoitteitaan. Usein lupaavien yhtiöiden kohdalla menetelläänkin niin, että muutamat pääomasijoitusyhtiöt- tai rahastot toimivat annin ankkurisijoittajina ja suurin potti kerätään osakeannin avulla yleisöltä. Tämä luo yleisölle loistavia paikkoja merkitä omistuksia samoilla ehdoilla kuin ammattimaiset pääomasijoittajat.

 

– Jaakko Jääskelä

Pyydä antimateriaalit tai ota yhteyttä tästä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net. Otan mielelläni vastaan palautetta ja kysymyksiä.